Add parallel Print Page Options

Luaa matsonaˈ na cˈom nnˈaⁿ na jnda̱ tunco

ˈO yolcu na mˈaⁿ sˈaaˈyoˈ, malaˈtiˈ catueˈndyoˈcjeˈyoˈ nda̱a̱na cha ˈñeeⁿ joona na tyoolaˈyuˈ ñˈoom naya ˈnaaⁿˈ Tyˈo̱o̱tsˈom, ncˈoolaˈno̱ⁿˈna na mayuuˈ juunaˈ ncˈe na cwiqueⁿnaˈ cwenta chiuu mˈaⁿˈyoˈ joo nda̱a̱na meiiⁿ tyoonduˈyoˈ nda̱a̱na, ee na cwiqueⁿna cwenta na xcwe tsamˈaⁿˈyoˈ jo nda̱a̱na ñequio na cwilaˈtˈmaaⁿˈndyoˈ. Juu na cwilatycwiˈndyoˈ cantyja ˈnaⁿˈyoˈ tilˈaˈyoˈ cweˈ ñequio ˈnaⁿ na cwiwitquiooˈ chaˈna cwilaˈtycwiˈyoˈ soonqueⁿˈyoˈ, ˈnaⁿ na tuiinaˈ ñequio sˈom cajaⁿ oo liaa na jeeⁿ chjoom. ˈO calaxmaⁿˈyoˈ na tycwiˈndyoˈ naquiiˈ nˈomˈyoˈ, na juu na neiⁿncooˈndyoˈ xocantycwiinaˈ, na nleitquiooˈ joˈ laxmaⁿˈyoˈ quia na ya nnˈaⁿndyoˈ meiⁿ titseiˈndaaˈnaˈ ˈo ljoˈ na cwitjomˈyoˈ. Ee yolcu na tyomˈaⁿ na tandyo xuee na tyoluiindye na ljuˈ nˈom, maluaaˈ tyolaˈxmaⁿna, tyocantyjaaˈ nˈomna Tyˈo̱o̱tsˈom ndoˈ tyotueeˈndyecjena nda̱a̱ sˈaana. Maluaaˈ tyotseixmaⁿ Sara. Tyotseicanda̱a̱ˈñê nnom Abraham, ndoˈ tsoom nnom saaⁿˈaⁿ Ta.

Ndoˈ mati ˈo naⁿnom na mˈaⁿ lcuuˈyoˈ, cˈoomˈya nˈomˈyoˈ cantyja ˈnaaⁿna, calaˈtˈmaaⁿˈndyoˈ joona na ticweˈntyjo̱ na jnda̱na chaˈna ˈo, sa̱a̱ mati ncˈe juu naya na matseixmaⁿ Tyˈo̱o̱tsˈom na ñecwii xjeⁿ mañequiaaⁿ na laxmaⁿna na ticantycwii na cwitaˈndoˈna chaˈxjeⁿ ˈo. Luaaˈ calˈaˈyoˈ cha tintseicuˈnaˈ na nñeeⁿ ñˈoom na cwitaⁿˈyoˈ nnoom.

Cwitjoom nnˈaⁿ nawiˈ na cwilˈana na matyˈiomyanaˈ

Ndoˈ chaˈtsondyoˈ cˈomˈyoˈ ñequio nnˈaⁿ na cwilaˈyuˈ na ñecwii cwilaˈtiuuˈyoˈ na jnda nquiuˈyoˈ joona. Cˈomˈyoˈ na wiˈ nˈomˈyoˈ chaˈcwijom ñenquii tsˈaⁿ ntseinda ˈo. Calˈaˈyoˈ na jndati nquiuˈyoˈ ntˈomcheⁿ ñequio na ntyˈiaandyoˈ ñˈeⁿndyena. Tsˈaⁿ natia machˈee ˈo, tilalcweˈyoˈ nawiˈ nacjooˈ tsaⁿˈñeeⁿ. Xeⁿ na matseijnaaⁿˈaⁿ ˈo, ˈo tilaˈjnaⁿˈyoˈ jom. ˈO cwiicheⁿ ljo calˈaˈyoˈ, cataⁿˈyoˈ na catioˈnaaⁿñe Tyˈo̱o̱tsˈom tsˈaⁿ na nmeiiⁿˈ machˈee, ee jnda̱ seijndaaˈñê na ˈo nntoˈñoomˈyoˈ na nntioˈñaaⁿñê ˈo. 10 Ee waa ñˈoomˈ Tyˈo̱o̱tsˈom na teiljeii na matsonaˈ:

Meiⁿquia tsˈaⁿ na ñeˈcˈoom na ya quiiˈntaaⁿ ncˈiaaˈ,
xeⁿ ntyjaaˈ tsˈom na chaˈtso xuee na wandoˈ nncˈoom na neiiⁿˈ,
quia joˈ catsˈaañe cheⁿnquii xjeⁿ tsaa.
Tantseineiⁿ ñˈoom na tia, meiⁿ tañeˈquiaañe na nntseineiⁿ cantu.
11 Cwjiˈñê cantyja ˈnaaⁿˈ natia, catsˈaaⁿ yuu na ya,
calˈueeⁿ na caljoyaandye nnˈaⁿ ñˈeⁿ ncˈiaana.
Queⁿñê na catsˈaaⁿ naljoˈ.
12 Ee maqueⁿ Tyˈo̱o̱tsˈom cwenta nnˈaⁿ na cwiluiindye cwentaaⁿˈaⁿ,
ndoˈ mañeeⁿ ñˈoom na cwilaneiⁿna nnoom,
sa̱a̱ nnˈaⁿ na cwilˈa natia, mˈaaⁿ nacjoo naⁿˈñeeⁿ.

13 Ee xeⁿ ñequiiˈcheⁿ cwilˈaˈyoˈ na ya, ¿ˈñeeⁿ nnda̱a̱ nntsˈaa nawiˈñe ñˈeⁿndyoˈ?

14 Sa̱a̱ meiiⁿ xeⁿ cwiwinomˈyoˈ nawiˈ na jnda̱ lˈaˈyoˈ naya, matioˈnaaⁿñe Tyˈo̱o̱tsˈom ˈo. Meiⁿ ncwii tsˈaⁿ tincˈomˈyoˈ na nquiaˈyoˈ juu, tilaˈcatyuendyoˈ. 15 ˈO naquiiˈ nˈomˈyoˈ calaˈtˈmaaⁿˈndyo Cristo na cwiluiiñê na matsa̱ˈntjoom ˈo. Ñequiiˈcheⁿ cˈomcˈeendyoˈ na ntˈo̱ˈyoˈ nnom tsˈaⁿ na mawaxˈee chiuu waa na cwicantyjaaˈ nˈomˈyoˈ jom, 16 cˈomˈyoˈ chaˈxjeⁿ na macaⁿnaˈ cha meiⁿcwii ñomtiuu tacandiiˈ nquiuˈyoˈ cha joo nnˈaⁿ na tia cwilaneiⁿna cantyja chiuu cwitsaamˈaⁿˈyoˈ na cwilayuˈyoˈ ñˈeⁿ Cristo, ncˈomna na jnaaⁿna cantyja ˈnaaⁿˈ ñˈoom na cwilaneiⁿna.

17 Ee xeⁿ na lˈue tsˈom Tyˈo̱o̱tsˈom, yati na coˈwiˈnaˈ tsˈaⁿ ncˈe machˈee yuu naya, nchiiti na coˈwiˈnaˈ juu na machˈee natia. 18 Cristo ñejom tjoom nawiˈ ncˈe jnaaⁿ jaa, tacaⁿnaˈ na cueˈnnaaⁿˈaⁿ. Jom na ticatseixmaaⁿ jnaⁿ tueeⁿˈeⁿ cwentaa jaa nnˈaⁿ jnaⁿ, cha nnda̱a̱ nncwjaaˈñê jaa cwentaaˈ Tyˈo̱o̱tsˈom. Cantyja ˈnaaⁿˈ seiiⁿˈeⁿ tueeⁿˈeⁿ, sa̱a̱ ncˈe espíritu ˈnaaⁿˈaⁿ tandoˈxcoom. 19 Ndoˈ cantyja ˈnaaⁿˈ espíritu na tseixmaaⁿ, tjanquiaaⁿ ñˈoom nda̱a̱ espíritu ˈnaaⁿ lˈoo na mˈaⁿ jnaⁿ, 20 na joona xueeˈñeeⁿcheⁿ ñejlaˈtjo̱o̱ndyena yocheⁿ na tyomˈaaⁿ Noé. Xjeⁿˈñeeⁿ tyomeiⁿndooˈntyˈiaañe Tyˈo̱o̱tsˈom na calcweˈ nˈomnaˈ yocheⁿ na tjaluii wˈaandaa, na cantyja ˈnaaⁿˈ juunaˈ ñeˈñeeⁿ tsˈaⁿ jluiˈnˈmaaⁿñe naquiiˈ ndaatiooˈñeeⁿ. 21 Ndaatiooˈñeeⁿ matseijomnaˈ juu ndaa na cwiwitsˈoomndyo̱, na cantyja ˈnaaⁿˈ joˈ laxmaaⁿya nnˈaⁿ na cwiluiˈnˈmaaⁿndyo̱ jeˈ. Na cwiwitsˈoomñe tsˈaⁿ ticaˈmo̱ⁿnaˈ cantyja ˈnaaⁿˈ na nljuˈñê, cantyja ˈnaaⁿˈ juunaˈ maˈmo̱ⁿnaˈ na macaⁿ tsˈaⁿ na ticˈoom na mˈaaⁿˈ mˈaaⁿˈ tsˈoom jo nnom Tyˈo̱o̱tsˈom ndoˈ na tseixmaⁿ tsˈaⁿ na cwiluiˈnˈmaaⁿñe ncˈe na tandoˈxco Jesucristo. 22 Tjalcweeⁿˈeⁿ cañoomˈluee ndoˈ wacatyeeⁿ ntyjaaˈ tsˈo̱ Tyˈo̱o̱tsˈom ntyjaya yuu cwitueeˈndyecje chaˈtso ángeles ñequio ntˈomcheⁿ nnom na cwiluiitquiendye ndoˈ mˈaⁿ ntˈomcheⁿ na waa na jnda̱ laˈxmaⁿ.

Bible Gateway Sponsors