A A A A A
Bible Book List

1 PEDRO 5 Cakchiquel Occidental (CKW)

Ri yix ancianos quiche (quixin) ri iglesias, can rucˈamon chi yeˈichajij ri kachˈalal

Wacami cˈo cˈa nwajoˈ nchilabej chique ri ancianos quiche (quixin) ri iglesias. Y riyin, yin jun chukaˈ chique riyeˈ. Y riyin can xintzˈet tek xutij pokon ri Cristo. Y yin jun chukaˈ chique ri xquetzˈeto ri rukˈij rucˈojlen ri Cristo tek xtikˈalajin pe. Riyix cˈa ri yix ancianos quiche (quixin) ri iglesias, can queˈichajij cˈa ri kachˈalal. Ruma riyeˈ ye riche (rixin) chic ri Dios, y ya ri Dios ri yayon re samaj reˈ chiwe. Queˈichajij cˈa, can achiˈel nuben jun aj yukˈ quiqˈui ri tak rucarneˈl. Y can riqˈui cˈa chukaˈ ronojel iwánima tibanaˈ. Y ma xaxu (xaxe) ta wi ruma cˈo chi niben queriˈ. Ni ma riche (rixin) ta chi nirayij nichˈec qˈuiy irajil. Xa can queˈichajij ri kachˈalal riqˈui ronojel iraybel. Pero ma ruma ta chukaˈ chi yix cˈa riyix ri yixchajin quiche (quixin), ruma ta riˈ nikˈax ruwiˈ ri niben chique. Ma que ta riˈ. Xa can ticˈuaj jun chojmilaj cˈaslen chiquiwech, riche (rixin) chi queriˈ riyeˈ niquetamaj niquicˈuaj chukaˈ jun chojmilaj cˈaslen. Y wi choj cˈa xtiben riyix chiquiwech y jabel yeˈichajij, xticˈul cˈa jun lokˈolaj sipanic ri majun bey xtiqˈuis ta, y rumariˈ riyix xtiyaˈox (xtyaˈ) cˈa ikˈij tek xtocˈulun chic ka ri Cristo, ri cajawalul ri pastores.

Y queriˈ chukaˈ riyix cˈajolaˈ, tinimaj titakej cˈa quitzij ri ancianos riche (rixin) ri iglesia. Y chi cˈajolaˈ y chi rijitaˈk chiˈiwonojel tinimaj titakej cˈa iwiˈ. Ma tinimirisaj ta iwiˈ. Ruma chupan ri ruchˈabel ri Dios ri tzˈiban ca, nubij:
    Ri Dios nupabaˈ riˈ chiquiwech ri niquinimirisaj quiˈ.
    Yacˈa ri niquichˈutinirisaj quiˈ, Riyaˈ nuyaˈ ri rutzil pa quiwiˈ.

Rumacˈariˈ, can tichˈutinirisaj iwiˈ xerukˈaˈ xeraken ri Dios, ruma Riyaˈ can cˈo wi ruchukˈaˈ. Tichˈutinirisaj cˈa iwiˈ chuwech, riche (rixin) chi queriˈ tek xtapon ri kˈij Riyaˈ xtunimirisaj ikˈij. Y ronojel ri kˈaxon ri cˈo pa tak iwánima, tiyaˈ pa rukˈaˈ ri Dios, ruma Riyaˈ can yixruchajij wi.

Can tichˈoboˈ cˈa jabel ri achique niben. Y can tichajij chukaˈ ri icˈaslen y ma quixwer ta ka. Ruma ri itzel winek, ri kacˈulel can nisutin pe chikij. Can achiˈel nuben jun coj ri nurek pe ruchiˈ queriˈ, tek nucanoj achique ri nutij. Can queriˈ nuben ri itzel winek chake riyoj. Y can tipabaˈ iwiˈ chuwech ri itzel winek riche (rixin) chi ma nichˈacon ta chiwij, y can cof quixcˈojeˈ chupan ri icukbel cˈuˈx. Ruma can iwetaman chi ma xu (xe) ta wi riyix ri yixkˈaxan tijoj pokonal, xa can queriˈ chukaˈ ri nicˈaj chic kachˈalal ri quiquiran quiˈ chuwech re ruwachˈulef. 10 Y tek riyix ikˈaxan chic ri caˈiˈ oxiˈ kˈij chupan ri tijoj pokonal ri yixcˈo wi, ri Dios ri cˈo ronojel ruwech utzil riqˈui y ri can yoj rusiqˈuin (royon) konojel ri xa jun chic kabanon riqˈui ri Jesucristo riche (rixin) chi yojbecˈojeˈ chupan ri nimalaj rukˈij rucˈojlen riche (rixin) xtibe kˈij xtibe sek, Riyaˈ mismo xtuchojmirisaj ta cˈa icˈaslen, xtuben ta cˈa chiwe chi qˈuiy ri yixcowin nicochˈ, xtuyaˈ ta cˈa iwuchukˈaˈ y xtuben ta cˈa chi cof yix paˈel chupan ri icukbel cˈuˈx. 11 Y Riyaˈ can ta xtinimirisex rukˈij rucˈojlen ri rukˈatbel tzij riche (rixin) xtibe kˈij xtibe sek. Amén.

Ri ruqˈuisbel tak chˈabel chare re wuj reˈ

12 Riyin cukul cˈa nucˈuˈx riqˈui ri kachˈalal Silvano, ruma riyaˈ can riqˈui ronojel ránima nuben ri rusamaj ri Dios. Rumariˈ riyin xincˈutuj cˈa utzil chare riyaˈ chi tucˈuaj el chiwe re wuj reˈ, ri xa ma nim ta xinben el chare, riche (rixin) chi nbij el chupan chi can kitzij wi ri rutzil ri Dios ri achoj riqˈui icukuban wi icˈuˈx. Y rumariˈ majun bey tiyaˈ ca.

13 Y wacami cˈa, ri yixcˈo chiriˈ, ticˈuluˈ ri rutzil iwech ri niquitek el ri kachˈalal ri yecˈo waweˈ pa tinamit ri nibix Babilonia chare, kachˈalal ri can ye chaˈon wi ruma ri Dios, can achiˈel ri xixruchaˈ riyix ri chiriˈ. Chukaˈ ticˈuluˈ ri rutzil iwech ri nutek el ri jun ri can achiˈel nucˈajol, ri Marcos rubiˈ. 14 Chiˈijujunal tiyalaˈ rutzil iwech riqˈui jun lokˈolaj tzˈuban (tzˈuman) chiˈij, riche (rixin) chi queriˈ nikˈalajin chi can niwajoˈ iwiˈ. Y xticˈojeˈ ta cˈa uxlanibel cˈuˈx ri pa tak iwánima chiˈiwonojel riyix ri xa jun chic ibanon riqˈui ri Jesucristo. Amén.

Cakchiquel Occidental (CKW)

Copyright 1996 Wycliffe. This translation may be quoted in any form (written, visual, electronic or audio) up to and inclusive of five hundred (500) verses without the express written permission of the publisher, providing the verses quoted do not amount to a complete book of the Bible nor do the verses quoted account for more than 25 percent (25%) or more of the total text of the work in which they are quoted. by Wycliffe Bible Translators International

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes