Add parallel Print Page Options

Berättelsen över Esaus släkt

(1 Krön 1:35-42)

36 Här följer berättelsen över Esaus släkt, han som också kallas Edom:

Esau gifte sig med flickor från Kanaan: Ada, dotter till hettiten Elon, Oholivama, dotter till Ana och sondotter till hivén Sivon, och Basemat, dotter till Ismael och syster till Nevajot.

Med Ada fick Esau sonen Elifas. Med Basemat fick han Reguel.

Med Oholivama fick han sönerna Jeush, Jalam och Korach. Dessa föddes åt Esau i Kanaans land.

Esau tog sina hustrur, barn, hela sitt husfolk, sin boskap och sina dragdjur, all rikedom som han hade fått i Kanaans land, och flyttade till ett annat land, bort från sin bror Jakob. Det fanns inte rum för dem båda på grund av all den egendom de hade. Landet där de bodde räckte inte till för dem nu när de hade så mycket djur. Så bosatte sig Esau i Seirs bergsbygd, dvs. Edom.

Här följer en släkttavla för Esau, stamfar till edoméerna i bergslandet Seir:

10 Esaus söner hette:

Elifas, som var född av Esaus hustru Ada, och Reguel, född av Esaus hustru Basemat.

11 Elifas söner var

Teman, Omar, Sefo, Gatam och Kenas.

12 Med sin bihustru Timna fick Elifas, Esaus son, dessutom Amalek. Dessa var ättlingar till Esaus hustru Ada.

13 Reguels söner var:

Nachat, Serach, Shamma och Missa. De var ättlingar till Esaus hustru Basemat.

14 Med sin hustru, Oholivama, dotter till Ana och sondotter till Sivon, fick han sönerna Jeush, Jalam och Korach.

15 Från Esau kom följande stamhövdingar:

Esaus förstfödde Elifas söner var hövdingarna Teman, Omar, Sefo, Kenas, 16 Korach, Gatam och Amalek, som var Elifas stamhövdingar i Edom, alltså Adas ättlingar.

17 Esaus son Reguels ättlingar var Nachat, Serach, Shamma och Missa, som alltså var stamhövdingar i Edom, Esaus hustru Basemats ättlingar.

18 Esaus hustru Oholivamas ättlingar var stamhövdingarna Jeush, Jalam och Korach. De var alltså stamhövdingar som härstammade från Esaus hustru Oholivama, dotter till Ana.

19 Dessa var Esaus söner och stamhövdingar som härstammade från dem. Esau är lika med Edom.

20 Horéen Seirs söner, urinvånarna i landet, var följande: Lotan, Shoval, Sivon, Ana, 21 Dishon, Eser och Dishan. Dessa var alltså Seirs söners, horéernas, stamhövdingar i Edom.

22 Lotans söner var Hori och Hemam. Timna var syster till Lotan.

23 Shovals söner var Alvan, Manachat, Eval, Shefo och Onam.

24 Sivons söner var Aja och Ana. Detta var den Ana som upptäckte de heta källorna i ökenlandet medan han gick och vaktade sin fars åsnor.

25 Anas barn var Dishon och Oholivama.

26 Dishons söner var Hemdan, Eshban, Jitran och Keran.

27 Esers söner var Bilhan, Saavan och Akan.

28 Dishans söner var Us och Aran.

29 Horéernas stamhövdingar var Lotan, Shoval, Sivon, Ana, 30 Dishon, Eser och Dishan. Dessa var alltså horéernas stamhövdingar i Seirs land, efter sina områden.

Edoms kungar

(1 Krön 1:43-54)

31 Detta är de kungar som härskade i Edom innan Israel hade någon kung:

32 Bela, Beors son, blev kung i Edom, och namnet på hans stad var Dinhava.

33 När Bela dog blev Jovav, Serachs son, från Bosra, kung efter honom.

34 När Jovav dog blev Husham från temanéernas land kung efter honom.

35 När Husham dog blev Bedads son Hadad kung. Han besegrade midjaniterna i Moab, och han regerade från Avit.

36 När Hadad dog besteg Samla från Masreka tronen.

37 När sedan Samla dog blev Saul från Rechovot vid floden kung efter honom.

38 När Saul dog blev Akbors son Baal Hanan kung.

39 När Baal Hanan dog blev Hadar kung efter honom. Han regerade från Pagu. Hans hustru hette Mehetavel och var dotter till Matred, som var dotter till Me Sahav.

40 Detta är alltså namnen på Esaus stamhövdingar, namn för namn efter sina släkten och boplatser:

furstarna Timna, Alva, Jetet, 41 Oholivama, Ela, Pinon, 42 Kenas, Teman, Mivsar, 43 Magdiel och Iram. Dessa var Edoms stamfurstar efter deras boplatser i det land de tagit i besittning, och detta var Esau, Edoms stamfar.