A A A A A
Bible Book List

1 Mosebog 10 Bibelen på hverdagsdansk (BPH)

Noas slægt

10 Efter oversvømmelsen fik Noas tre sønner, Sem, Kam og Jafet, selv sønner. Det følgende er en liste over disse sønner og deres efterkommere.

Jafets sønner hed Gomer, Magog, Madaj, Javan, Tubal, Meshek og Tiras. Gomers sønner hed Ashkenaz, Rifat og Togarma. Javans sønner hed Elisha, Tarshish, Kittim og Rodanim. Fra Jafets efterkommere nedstammer de folkeslag, som bosatte sig i kystlandet og på øerne, hver med deres eget område og sprog.

Kams sønner hed Kush, Mitzrajim, Put og Kanaʼan,[a] Kush fik sønnerne Seba, Havila, Sabta, Rama og Sabteka. Ramas sønner hed Saba og Dedan.

Kush havde også en efterkommer ved navn Nimrod. Han var en heltemodig kriger og en enestående jæger. Det er fra ham, man har udtrykket: „En mægtig jæger som Nimrod.” 10 Nimrods rige bestod først af byerne Babel,[b] Erek, Akkad og Kalne i landet Shinar. 11 Senere erobrede han Assyrien, hvor han byggede byerne Nineve, Rehobot-Ir, Kala 12 og Resen, som blev rigets hovedstad og ligger mellem Nineve og Kala.

13 Mitzrajim blev stamfar til luditterne, anamitterne, lehabitterne, naftuhitterne, 14 patrusitterne, kasluhitterne (som filistrene stammer fra) og kaftoritterne. 15 Kanaʼans ældste søn hed Sidon og blev stamfar til sidonitterne. Han blev også stamfar til hittitterne, 16 jebusitterne, amoritterne, girgashitterne, 17 hivvitterne, arkitterne, sinitterne, 18 arvaditterne, zemaritterne og hamatitterne. 19 Kanaʼanæernes slægter bredte sig efterhånden, så deres grænser nåede fra Sidon i nord til Gerar og Gaza i syd—og østpå til Sodoma, Gomorra, Adma og Sebojim ved Lasha. 20 Alle disse folk er Kams efterkommere, opregnet efter deres slægter, sprog og territorier.

21 Sem, der var storebror til Jafet,[c] fik også en række sønner, og han blev gennem Eber stamfar til hebræerne. 22 Sems sønner var Elam, Ashur, Arpakshad, Lud og Aram. 23 Arams sønner hed Utz, Hul, Geter og Mash. 24 Arpakshad blev far til Shela, som blev far til Eber. 25 Eber fik to sønner. Den første søn hed Peleg,[d] for det var på hans tid, at jordens befolkning adskiltes i forskellige sproggrupper og spredtes ud over jorden. Den anden søn hed Joktan, 26 og han blev far[e] til Almodad, Shelef, Hazarmavet, Jera, 27 Hadoram, Uzal, Dikla, 28 Obal, Abimael, Saba, 29 Ofir, Havila og Jobab. 30 Joktans efterkommeres område strækker sig fra Mesha til Sefar i bjergene mod øst. 31 Disse folk er Sems efterkommere, opregnet efter deres slægter, sprog og territorier.

32 Alle disse etniske grupper nedstammer altså fra Noas sønner. Efter oversvømmelsen blev jorden befolket med disse folkeslag.

Footnotes:

  1. 10,6 Stamfædre til kushitterne (nubierne), egypterne, libyerne og kanaʼanæerne.
  2. 10,10 Eller Babylon. Babel er den hebraiske form og Babylon den græske form for den samme by.
  3. 10,21 Nogle fortolker den hebraiske tekst (ordret: bror til Jafet, den store), som om Jafet var ældst, men de fleste mener, at Sem var storebror til Jafet. Sådan har den græske oversættelse, Septuaginta (LXX), også forstået teksten.
  4. 10,25 Det betyder „splittelse”.
  5. 10,26 På hebraisk skelnes der ikke mellem „far” og „stamfar”.
Bibelen på hverdagsdansk (BPH)

Bibelen på hverdagsdansk (Danish New Living Bible) Copyright © 2002, 2006 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

1 Mosebog 10 Dette er Biblen på dansk (DN1933)

10 Dette er Noas Sønner, Sem, Kam og Jafets Slægtebog. Efter Vandfloden fødtes der dem Sønner.

Jafets Sønner: Gomer, Magog. Madaj, Javan, Tubal, Mesjek og Tiras. Gomers Sønner: Asjkenaz, Rifaf og Togarma. Javans Sønner: Elisja, Tarsis. Kittæerne og Rodosboerne; fra dem nedstammer de fjerne Strandes Folk. Det var Jafets Sønner i deres Lande, hver med sit Tungemål, efter deres Slægter og i deres Folkeslag.

Kams Sønner: Kusj, Mlizrajim, Put og Hana'an. Kusj's Sønner: Seba, Havila, Sabta, Ra'ma og Sabteka. Ra'mas Sønner: Saba og Dedan. Og Kusj avlede Nimrod, som var den første Storhersker på Jorden. Han var en vældig Jæger for Herrens Øjne; derfor siger man: "En vældig Jæget for Herrens Øjne som Nimrod." 10 Fra først af omfattede hans Rige Babel, Erelk, Akkad og Kalne i Sinear; 11 fra dette Land drog han til Assyrien og byggede Nineve, Rehobot- Ir, Kela 12 og Resen mellem Nineve og Kela, det er den store By. 13 Mizrajim avlede Luderne,Anamerne, Lehaberne, Naftuherne, 14 Patruserne, Kasluherne, fra hvem Filisterne udgik, og Kaftorerne. 15 Kana'an avlede Zidon, hans førstefødte, Het, 16 Jebusiterne, Amoriterne, Girgasjiterne, 17 Hivviterne, Arkiterne, Siniterne, 18 Arvaditerne, Zemariterne og Hamatiterne; men senere bredte Kana'anæernes Slægter sig, 19 så at Kana'anæernes Område strakte sig fra Zidon i Retning af Gerar indtil Gaza, i Retning af Sodoma, Gomorra, Adma,og Zebojim indtil Lasja. 20 Det var Kams Sønner efter deres Slægter og Tungemål i deres Lande og Folk.

21 Men også Sem, alle Ebersønnernes Fader, Jafets ældste Broder, fødtes der Sønner. 22 Sems Sønner: Elam, Assur, Arpaksjad, Lud og Aram. 23 Arams Sønner: Uz, Hul, Geter og Masj. 24 Arpaksjad avlede Sjela; Sjela avlede Eber; 25 Eber fødtes der to Sønner; den ene hed Peleg, thi på hans Tid adsplittedes Jordens Befolkning, og hans Broder hed Joktan. 26 Joktan avlede Almodad, Sjelef, Hazarmavet, Jera, 27 Hadoram, Uzal, Dikla, 28 Obal, Abimael, Saba, 29 0fir, Havila og Jobab. Alle disse var Joktans Sønner, 30 og deres Bosteder strækker sig fra Mesja i Retning af Sefar, Østens Bjerge. 31 Det var Sems Sønner efter deres Slægter og Tungemål i deres Lande og Folk.

32 Det var Noas Sønners Slægter efter deres Nedstamning, i deres Folk; fra dem nedstammer Folkene, som efter Vandfloden bredte sig på Jorden.

Viewing of
Cross references
Footnotes