Add parallel Print Page Options

Gud varnar Salomo

(2 Krön 7:11-22)

När Salomo hade byggt färdigt Herrens hus och kungapalatset och uppnått allt annat som han hade längtat efter att få göra, visade sig Herren för honom ännu en gång, så som han hade gjort i Givon. Herren sa till honom:

”Jag har hört din bön och din vädjan. Jag har helgat det här templet som du byggt, och jag har satt mitt namn här för evigt. Mina ögon och mitt hjärta ska alltid vara där. Om du nu vandrar mina vägar med ett ärligt och uppriktigt hjärta, som din far David gjorde inför mig, och i allting gör som jag befallt, följer mina bud och föreskrifter, då ska jag låta ditt kungadöme bestå i Israel för all framtid, precis som jag lovade din far David, när jag sa till honom att det aldrig skulle saknas en ättling till honom på Israels tron.

Men om ni eller era barn vänder er bort och överger de befallningar och bud som jag gett er och börjar tjäna andra gudar och tillbe dem, då ska jag utrota Israel ur det land som jag gav dem och förkasta detta hus som är helgat åt mitt namn. Israel kommer på så sätt att bli till ordspråk och nidvisa bland alla folk. Detta hus som nu är så imponerande, ska var och en som går förbi häpet säga: ’Varför har Herren gjort så med detta land och detta tempel?’ Svaret ska bli: ’Därför att de har övergett Herren, sin Gud, som förde deras förfäder ut ur Egypten och i stället hållit sig till andra gudar, tillbett och tjänat dem. Det är därför Herren lät allt detta onda drabba dem.’ ”

Salomos övriga bedrifter

(2 Krön 8:1-18)

10 Efter de tjugo år som det tagit för Salomo att bygga de två husen, Herrens hus och kungapalatset, 11 gav han kung Hiram i Tyros tjugo städer i Galileen, eftersom denne hade försett honom med allt ceder- och cypressträ och guld som han önskat få. 12 Men när Hiram kom från Tyros för att titta på städerna som Salomo gett honom, var han långt ifrån nöjd. 13 ”Vad är det här för städer, min broder?” frågade han. Och han gav dem namnet Kavul[a] som de än idag kallas. 14 Hiram hade levererat 4 000 kilo guld till Salomo.

15 Så här förhöll det sig med den tvångskommenderade arbetskraft som Salomo hade använt till Herrens hus, sitt kungapalats, Millo[b], Jerusalems mur och städerna Hasor, Megiddo och Geser. 16 Geser var den stad som anfallits och intagits av farao, kungen i Egypten. Han hade dödat dess kanaaneiska befolkning, bränt ner staden och sedan gett den som hemgift till sin dotter, en av Salomos hustrur. 17 Nu byggde Salomo upp Geser igen och även Nedre Bet Horon, 18 Baalat och Tamar i öknen. 19 Han byggde också upp förrådsstäder för sina vagnar och hästar. Han byggde allt som han önskade, både i Jerusalem, Libanon och över hela det område han härskade över.

20 Allt folk som fanns kvar av amoréerna, hettiterna, perisséerna, hivéerna och jevuséerna, som inte var israeliter, 21 deras ättlingar som var kvar i landet, som israeliterna inte hade förmått utrota, dem gjorde Salomo till tvångsarbetare som de är än idag. 22 Men han gjorde inga israeliter till slavar vid sina arbeten, utan de blev soldater, officerare, vagnskämpar och befälhavare för stridsvagnsstyrkor. 23 Fogdarna över Salomos projekt hade under sig 550 tillsyningsmän som hade befälet över dem som utförde tvångsarbetet. 24 När faraos dotter hade flyttat från Davids stad till palatset Salomo hade byggt åt henne, byggde han Millo[c].

25 Tre gånger om året offrade Salomo brännoffer och gemenskapsoffer på det altare som han hade byggt åt Herren och där tände han också rökelse inför Herren. Så hade han nu gjort templet färdigt.

26 Kung Salomo byggde också en fartygsflotta i Esjon-Gever nära Elot vid Sävhavets kust i Edom.

27 Hiram sände genom sina tjänare erfaret sjöfolk som tjänstgjorde i Salomos besättningar. 28 De seglade till Ofir och hämtade därifrån mer än femton ton[d] guld till kung Salomo.

Footnotes

  1. 9:13 Kavul betyder troligen någonting värdelöst.
  2. 9:15 Millo kan ev. översättas som fästningarna.
  3. 9:24 Millo är troligen ett namn, men om det översätts (jfr not till 9:15) kan betydelsen bli: uppförde han terrasserna (på sluttningarna runt staden).
  4. 9:28 Ordagrant: 420 talenter;