A A A A A
Bible Book List

1 Krönikeboken 1 Swedish New Living Bible (Nya Levande Bibeln) (SVL)

Adams ättlingar

1-3 Mänsklighetens första generationer utgjordes av:Adam, Set, Enos, Kenan, Mahalalel, Jered, Hanok, Metusela, Lemek och Noa.

Noas söner hette:Sem, Ham och Jafet.

5-9 Jafets söner hette:Gomer, Magog, Madai, Javan, Tubal, Mesek och Tiras.Gomers söner hette:Askenas, Difat och Togarma.Javans söner hette:Elisa, Tarsisa, Kittim och Rodanim.Hams söner hette:Kus, Misraim, Put och Kanaan.Kus söner hette:Seba, Havila, Sabta, Raema och Sabteka.Raemas söner hette:Saba och Dedan.

10 Från Kus härstammade också Nimrod, en mäktig erövrare.

11-12 Misraim var stamfar till ludeerna, anameerna, lehabeerna, naftuheerna, patroseerna, kasluheerna (stamfäderna till filisteerna) och kaftoreerna.

13-16 Kanaans äldste son hette Sidon. Han var också stamfar till hetiterna, jebuseerna, amoreerna, girgaseerna, hiveerna, arkeerna, sineerna, arvadeerna, semareerna och hamateerna.

17 Sems söner hette:Elam, Assur, Arpaksad, Lud och Aram.Arams söner hette:Us, Hul, Geter och Mesek.

18 Arpaksad var far till Sela, och Sela var far till Eber.

19 Eber hade två söner, Peleg och Joktan. Peleg betyder delning. Det var under hans livstid som jordens befolkning blev uppdelad i olika språkgrupper.

20-23 Joktans söner hette:Almodad, Selef, Hasarmavet, Jera, Hadoram, Usal, Dikla, Ebal, Abimael, Saba, Ofir, Havila och Jobab.

24-27 Arpaksad var alltså son till Sem, och Sela var Arpaksads son.Selas son hette Eber,Ebers son hette Peleg,Pelegs son hette Regu,Regus son hette Serug,Serugs son hette Nahor,Nahors son hette Tera.Teras son hette Abram, senare känd som Abraham.

28-31 Abrahams söner:Isak och Ismael.Ismaels söner hette:Nebajot, den äldste, Kedar, Adbeel, Mibsam, Misma, Duma, Massa, Hadad, Tema, Jetur, Nafis och Kedma.

32 Abraham hade också söner med sin bihustru Ketura:Simran, Joksan, Medan, Midjan, Jisbak och Sua.Joksans söner hette Saba och Dedan.

33 Midjans söner hette:Efa, Efer, Hanok, Abida och Eldaa.Dessa var alltså ättlingar till Abraham genom hans bihustru Ketura.

34 Abraham var far till Isak.Isaks söner hette:Esau och Israel.

35 Esaus söner hette:Elifas, Reguel, Jeus, Jaelam och Kora.

36 Elifas söner hette:Teman, Omar, Sefi, Gaetam, Kenas, Timna och Amalek.

37 Reguels söner hette:Nahat, Sera, Samma och Missa.

38-39 Seirs söner hette:Lotan, Sobal, Sibeon, Ana, Dison, Eser och Disan.Lotans söner hette:Hori och Homam. Timna var syster till Lotan.

40 Sobals söner hette:Aljan, Manahat, Ebal, Sefi och Onam.Sibeons söner hette:Aja och Ana.

41 Ana hade en son, Dison.Disons söner hette:Hamran, Esban, Jitran och Keran.

42 Esers söner hette:Bilhan, Saavan och Jaakan.Disans söner hette:Us och Aran.

43 Detta är namnen på de kungar, som härskade i Edom innan Israel hade någon kung:Bela, Beors son, härskade i Dinhaba.

44 När Bela dog blev Joab, Seras son, från Bosra, kung efter honom.

45 När Joab dog blev Husam från temaneernas land kung.

46 När Husam dog blev Bedads son Hadad kung, och han regerade från Avit. Det var han som besegrade Midjans armé på Moabs slätt.

47 När Hadad dog besteg Samla från Masreka tronen.

48 När sedan Samla dog blev Saul från Rehobot vid floden den nye kungen.

49 När Saul dog blev Akbors son Baal-Hanan kung.

50 När Baal-Hanan dog blev Hadad kung. Han regerade från staden Pagi. Hans hustru hette Mehetabel och var dotter till Matred, som var dotter till Me-Sahab.

51-54 Efter Hadads död var dessa män Edoms stamfurstar:Timna, Alja, Jetet, Oholibama, Ela, Pinon, Kenas, Teman, Mibsar, Magdiel och Iram.

Swedish New Living Bible (Nya Levande Bibeln) (SVL)

Copyright © 1974, 1977, 1987, 1995, 2003, 2004 by Biblica

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes