A A A A A
Bible Book List

1 Krónika 6 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version (ERV-HU)

Lévi leszármazottjai

Lévi fiai: Gersón, Kehát és Merári.

Kehát fiai: Amrám, Jichár, Hebron és Uzziél.

Amrám gyermekei: Áron, Mózes és Mirjám.

Áron fiai: Nádáb, Abihú, Eleázár és Ítámár. Eleázár fia Fineás, annak fia Abisúá, annak fia Bukki, annak fia Uzzi, annak fia Zerahjá, annak fia Merájót, annak fia Amarjá, annak fia Ahitúb, annak fia Cádók, annak fia Ahimaac, annak fia Azarjá, annak fia Jóhánán, 10 annak fia Azarjá volt. Ez utóbbi már abban a Templomban szolgált papként, amelyet Salamon épített Jeruzsálemben. 11 Azarjá fia Amarjá, annak fia Ahitúb, 12 annak fia Cádók, annak fia Sallum, 13 annak fia Hilkijjá, annak fia Azarjá, 14 annak fia Szerájá, annak fia pedig Jehócádák volt.

15 Amikor az Örökkévaló Júdát és Jeruzsálemet Nebukadneccar babiloni király által száműzetésbe küldte, Jehócádák is velük együtt ment a fogságba.

16 Lévi fiai: Gersón, Kehát és Merári.

17 Gérsón fiai: Libni és Simei.

18 Kehát fiai: Amrám, Jichár, Hebron és Uzziél.

19 Merári fia volt Musi, ennek fia Mahli.

A léviták családjai a következők, a családfők sorrendje szerint:

20-21 Gérsón utódai: Gérsón fia Libni, ennek fia Jahat, ennek fia Zimmá, ennek fia Jóáh, ennek fia Iddó, ennek fia Zerah, ennek fia Jeotraj.

22-24 Kehát fia Amminádáb, ennek fia Kóráh, ennek fiai: Asszír, Elkána és Ebjászáf. Asszír fia Tahat, ennek fia Úriél, ennek fia Uzzijjá, ennek fia Saul.

25 Elkána fiai: Amászaj és a testvére, Ahimót. 26 Ahimót fia Elkána, ennek fia Cófaj, ennek fia Nahat, 27 ennek fia Eliáb, ennek fia Jeróhám, ennek fia Elkána, ennek fia Sámuel.

28 Sámuel fiai: Jóel az elsőszülött és Abijjá a második.

29-30 Merári fia Mahli, ennek fia Libni, ennek fia Simei, ennek fia Uzza, ennek fia Simá, ennek fia Haggijá, ennek fia Aszájá.

Az énekes léviták

31 Ezeket a lévitákat választotta ki Dávid király, hogy az Örökkévaló házában a dicséretet végezzék. Ez azután történt, hogy a Szövetségládát Dávid Jeruzsálembe hozta. 32 Ezek a léviták addig teljesítettek szolgálatot a Találkozás Sátora előtt, amíg Salamon felépítette az Örökkévaló Templomát Jeruzsálemben. Szolgálatukat a kapott rendtartás szerint végezték.

33 A következők végezték a dicsőítés szolgálatát, fiaikkal együtt:

Kehát leszármazottjai közül: Hémán, az énekes, Jóel fia volt, aki Sámuel fia, 34 aki Elkána fia, aki Jeróhám fia, aki Eliél fia, aki Tóah fia, 35 aki Cúf fia, aki Elkána fia, aki Mahat fia, aki Amászaj fia, 36 aki Elkána fia, aki Jóel fia, aki Azarjá fia, aki Cefanjá fia, 37 aki Tahat fia, aki Asszír fia, aki Ebjászáf fia, aki Kórah fia, 38 aki Jichár fia, aki Kehát fia, aki Lévi fia, aki Izráel fia volt.

39 Ászáf a dicsőítő szolgálatban Hémán jobb keze felől állt. Hémán és Ászáf rokonok voltak. Ászáf Berekjáhú fia volt, aki Simá fia, aki 40 Mikáél fia, aki Baaszéja fia, aki Malkijjá fia, 41 aki Etni fia, aki Zerah fia, aki Adájá fia, 42 aki Étán fia, aki Zimmá fia, aki Simei fia, 43 aki Jahat fia, aki Gérsón fia, aki pedig Lévi fia volt.

44 A dicsőítő szolgálatban Hémán bal oldalán a rokonai, Merári következő leszármazottjai álltak: Étán Kisi fia volt, aki Abdi fia, aki Mallúk fia, 45 aki Hasabjá fia, aki Amacjá fia, aki Hilkijjá fia, 46 aki Amci fia, aki Báni fia, aki Semer fia, 47 aki Mahli fia, aki Músi fia, aki Merári fia, aki pedig Lévi fia volt.

48 Rokonaik, a többi léviták a Szent Sátor és a Templom körüli szolgálatokat végezték. 49 Azonban csakis Áron leszármazottjai mutathatták be az áldozatokat az égőáldozatok oltárán és a füstölő-oltáron, csak ők végezhették a Szentek Szentjével kapcsolatos szertartásokat, amelyekkel Izráel népének engesztelést szereztek. Mindezeket a szolgálatokat Mózesnek, Isten szolgájának a parancsai szerint végezték.

Áron leszármazottjai

50 Ezek voltak Áron utódai: Áron fia Eleázár, ennek fia Fineás, ennek fia Abisúa, 51 ennek fia Bukki, ennek fia Uzzi, ennek fia Zerahjá, 52 ennek fia Merájót, ennek fia Amarjá, ennek fia Ahitúb, 53 ennek fia Cádók, ennek fia Ahimaac volt.

A léviták lakóhelyei

54 Áron leszármazottjai a következő területeken és településeken laktak. Áron fiai közül Kehát nemzetsége kapott először a léviták számára sorsvetés által kijelölt területet. 55 Nekik jutott a júdabeli Hebron, a környező legelőkkel együtt. 56 A várostól távolabb fekvő legelőket és a falvakat azonban Káleb, Jefunne fia és a családja kapta. 57-59 Áron családja kapta tehát Hebron városát, amely menedékváros[a] volt. Ezen kívül övék lett Libna, Jattír, Estemóá, Híléz, Debír, Ásán, Bétsemes és a városokat környező legelők. 60 Benjámin törzsi területén Áron családja kapta Geba, Álemet és Anatót városokat, és a körülöttük fekvő legelőket. Így Kehát nemzetsége összesen tizenhárom várost kapott.

61 Kehát nemzetségének a többi családjai további tíz várost kaptak sorsolással, azon a területen, amelyen Manassé fél törzse lakott.

62 Gérsón nemzetsége tizenhárom várost kapott Issakár, Ásér, Naftáli és Manassé törzsi területén Básánban.

63 Mérári családja sorsolással tizenkét várost kapott Rúben, Gád és Zebulon törzsi területén.

64 Izráel népe így adott a lévitáknak városokat és legelőket.

65 Júda, Simeon és Benjámin törzsi területén is adtak városokat a lévitáknak, szintén sorsvetés útján.

66 Kéhát nemzetsége Efraim törzsi területén is kapott néhány várost. 67 Ezek a következők: Sikem, amely menedékváros volt; azután Gézer, 68 meg Jokmeám és Bét-Hórón. Ezek a városok az Efraim-dombvidéken helyezkedtek el. A városokkal együtt a léviták a környező legelőket is megkapták.

69 Ezeken kívül Kéhát nemzetsége Dán törzsi területén megkapta Eltekét, Gibbetónt, Ajjálónt és Gat-Rimmónt, a legelőikkel együtt. 70 Manassé fél törzsének területén Kéhát nemzetségének a többi része megkapta Anért és Bileámot és legelőiket is.

A léviták egyéb városai

71 Gérsón családja kapta a következő városokat: Gólánt és Astárótot — Manassé fél törzsének a területén, Básánban; 72 azután Kedest, Dobratot, 73 Rámótot és Anémot — Issakár törzsi területén; 74 azután Másált, Abdónt, 75 Húkókot és Rehobót — Ásér törzsi területén; 76 meg Kedest, Hammónt és Kirjátaimot — Naftáli törzsi területén. Ezekkel a városokkal együtt a hozzájuk tartozó legelőket is megkapták.

77 Mérári családjának másik része a következő városokat kapta: Rimmónót és Tábórt — Zebulon törzsi területén; 78-79 azután Becert, Jachát, Kedémótot és Méfaatot — ezek a pusztában fekszenek, a Jordántól és Jerikótól keletre, Rúben törzsi területén; 80 azután Rámót Gileádot, Mahanáimot, 81 Hesbónt és Jazért — Gád törzsi területén, Gileádban. A városokkal együtt a hozzájuk tartozó legelőket is megkapták.

Footnotes:

  1. 1 Krónika 6:57 menedékváros Különleges státuszú város. Ha Izráel népéből valaki véletlenül másnak a halálát okozta, ide menekülhetett a vérbosszú elől. Lásd 4Móz 35:6–34 és Józs 20:1–9. A 67. versben is.
Hungarian Bible: Easy-to-Read Version (ERV-HU)

Copyright © 2003, 2012 by World Bible Translation Center

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes