Woacht sikj irjend waea fonn junt, wan hee ne Sach haft jaeajen en aundrem, nom Jerecht to gone fer dee onnjerachte, enne staed no de Heilje to gone?

Oda weet jie nich daut dee Heilje de Welt rechte woare? en wan de Welt saul fonn ju jerecht woare, sent jie nich faeich de Kleenichkjeite to rechte?

Weet jie nich daut jie Enjel rechte woare? nich to raede fonn waut to dise Welt jeheat.

Wan jie dan Sache ha to rechte dee to dit Laewe jeheare, naem jie dan dee aus Rechta dee de Jemeent nusscht achte?

Ekj saj dit to june Schaund. Esset werklich so daut kjeen weise mank ju es, dee tweschen Breeda unjascheede kaun?

Oba Brooda nemt en Brooda fer Jerecht, en daut fer dee Onnjleewende!

Nu es doa werklich en Faela bie ju, daut jie fer Jerecht gone unja junt selfst. Wuaromm nich leewa Onnracht liede? Wuaromm nich leewa junt daut waut junt es wach naeme lote?

Oba jie doone onnracht en lote aundre nich daut tookome waut aeat es, en daut aun june eajne Breeda.

Weet jie nich daut dee Onnjerachte nich woare Gott sien Rikj oawe? Lot junt nich feleide; de Huare en de Jetsedeena en de Eehebraeakja en de Huararie driewe, en dee met aea eajnet Jeschlacht Huararie driewe,

10 en de Deew en de Jietsje en Supa en de Lastra en Schwindla woare Gott sien Rikj nich oawe.

11 En soone weare eenje fonn ju, oba jie sent jewoshe, jie sent jeheilicht, jie sent jerachtfoadicht, enn daem Herr Jesus Christus sien Nome en derch onns Gott sien Jeist.

12 Aules es mie jesatslich, oba nich aules es tom Goode; aules es mie jesatslich, oba ekj woa nusscht aewa mie harsche lote.

13 Aete fa de Moag, en de Moag fa daut Aete, oba Gott woat daut beides fenichte. Oba dee Kjarpa es nich fa Huararie, oba fa daem Herr, en de Herr fa daen Kjarpa;

14 en Gott haft beides, daem Herr fom Doot oppjewakjt, en woat onns uk oppwakje derch siene Krauft.

15 Weet jie nich daut june Kjarpa daem Herr siene Jlieda sent? saul ekj dan daem Herr siene Jliede naeme en moake Huarejliede met dee? Mucht daut nich senne!

16 Oda weet jie nich daut waea sikj met ne Hua to doone moakt es een Kjarpa met aea? dan hee sajcht: : "Dee twee woare een Fleesch senne".

17 Oba waea sikj daem Herr aunschlit es een Jeist.

18 Rant wajch fonn Huararie! Aule Sind dee en Mensch deit sent butarem Kjarpa; oba waea Hurarie drift, sindicht jaeajen sien eajna Kjarpa.

19 Oda weet jie nich daut jun Kjarpa en Tempel es fa daem Heilje Jeist dee enn ju wont, daen jie fonn Gott ha, en daut jie ju nich selfst eajne?

20 Dan jie sent fa en deara Pries jekofft: doaromm feharlicht Gott enn jun Kjarpa.

Bible Gateway Sponsors