Doa jeit ne jemeene raed romm, daut doa Hurarie mank ju es, en soone Hurarie aus nich emol mank de Heide es, daut eena sien Foda siene Fru haft.

En jie puche junt sogoa, en sent nich leewa truarich jewast, so daut dee, dee soont jedone haft mucht fonn june Jemeenschoft erut jedone woare.

Oba wan ekj em Kjarpa uk nich doa sie, oba em Jeist doa sie, hab ekj aul Uadeel jejaeft aewa daem dee daut deit aus wan ekj em Kjarpa doa wea,

enn daem Herr Jesus sien Nome, wan jie junt fesaumle, en mien Jeist met daem Herr Jesus Christus siene Krauft,

soonem daem Soton to aewajaewe daut Fleesch to fenichte, daut sien Jeist mucht jerat woare enn daem Herr sien Dach.

Jun puche es nich goot. Weet jie nich daut en kjleenet biet Haew derch daut gaunse Deach jeit?

Doaromm moakt junt loos fonn daem oola Haew, daut jie en nieha Deach kjenne senne, so aus jie oone Haew sent. Dan Christus, onns Passalaum es fa onns aul jeoppfat.

Aulso wel wie daut Fast hoole, nich met daen oola Haew, uk nich met de Haew fonn Groll en beeset, oba met Broot ut Reinheit en Woarheit.

Ekj schreef enn mien Breef daut jie nich sulle dichtet fekjea habe met Huare,

10 nich gaunsentgoa met de Huare enn dise Welt, oda met dee Jietsje, oda met Schwindla, oda met Jetsedeena; wiel dan wudd jie motte ut dise Welt erut gone.

11 Oba nu schreef ekj junt daut jie nich sulle dichtet fekjea habe met eenem dee sikj en Brooda nant dee en Huara, oda en Jietsja, oda en Jetsedeena, oda en Lastra, oda en Supa, oda en Schwindla es; met soonem nich emol to aete.

12 Dan waut es mie daut dee to rechte dee bute sent? Recht jie nich dee, dee benne sent?

13 Oba dee, dee bute sent woat Gott rechte. Doot fonn junt selfst daen Beese maun rut!