Aulamaun sull onns doafaea hoole daut wie Christus siene Deena sent, en Fewaulta fa Gott siene Jeheemnese.

En waut fonn Fewaulta felnagt woat, es daut dee Tru fefunge woare.

Oba bie mie eset en seeha kjleenet Dinkj daut ekj fonn junt sull jerecht woare, oda fonn en menschliche Jerechtsdach; ekj recht mie nich mol selfst.

Dan ekj weet nusscht jaeajen mie selfst, oba ekj sie nich doaderch jeracht jestalt; oba dee Herr es dee, dee mie rechte deit.

Doaromm doot nusscht fere Tiet rechte, bott de Herr kjemt, dee beidest, daut tom Licht brinje woat daut em Diestre festoake es, uk oppenboa moake woat daen Rot dee enn Hoate es; en dan woat en jieda eena fonn Gott jeloft woare.

Nu dise Dinje, Breeda, ha ekj aun mie en Apollos to Pauss jemoakt omm junet haulwe, daut jie aun onns leare kjenne nich hecha to denke aus waut jeschraewe es, daut jie nich eena jaeajen daem aundra stollt sele senne.

Dan waea haft die faeajetroke? en waut hast du daut die nich es jejaeft worde? Nu wan die daut es jejaeft worde, wuaromm puchst du die dan, aus wan die daut nich es jejaeft worde?

Jie sent nu follopp, jie sent rikj jeworde; jie ha oone onns jeharscht; en daut wudd werkjlich tom goode senne wan jie harschte, daut wie uk met junt toop kunne harsche.

Dan ekj denkj daut Gott haft onns aus Apostel tom latste jestalt, aus dee tom Doot fe-uadeelt sent, dan wie sent enn dise Welt tom Spiktoakel jeworde beides to Enjel uk to Mensche.

10 Wie sent Noare omm Christus sien haulwe, oba jie sent dee Faeasechtje enn Christus; wie sent Schwak, oba jie sent Stoakj; junt woat je-eat, oba onns woat fe-acht.

11 Bott nu, dise Stund, sent wie hungrich en onns darscht, wie sent oam aunjetroke, onns woat jeschloage, wie sent noanich tus

12 en schaufe, doone oabeide met onnse eajne Henj; onns woat uetjeschempt, oba wie saeajne; onns woat fefolgt oba wie hoole han;

13 wan onns jelastat woat, proow wie to treeste; wie sent bott nu soo aus dee Welt aea Drakjschum jeworde, aus daut oajchste Gruntsopp fonn aules.

14 Ekj schriew junt dit nich junt to beschaeme, oba aus miene leefste Kjinja junt to femone.

15 Dan wan jie uk tien Dusent Leare ha enn Christus, doch ha jie nich fael Fodasch; dan enn Christus Jesus sie ekj jun Foda jeworde derch daut Evanjeelium.

16 Doaromm pracha ekj junt, siet miene Nofolja.

17 Doaromm schekt ekj Timotaeaus no ju, dee fa mie en leefstet Kjint es, uk tru em Herr, dee junt woat denke halpe woo ekj enn Christus siene Waeaj waundel, so aus ekj uk enn aule Jemeente lea.

18 Nu aus ekj nich no junt kjeem, weare doa soone dee bilde sikj waut enn.

19 Oba ekj woa em korte no ju kome wan dee Herr daut soo wel, enn woa dan utfinje, nich daen aeare Raed dee sikj waut enbile, oba dee Krauft;

20 Dan Gott sien Rikj besteit nich enn Wead, oba enn Krauft.

21 Waut wel jie? saul ekj kome met en Stok, oda enn Leew, en enn en saunftmootje Jeist?

Bible Gateway Sponsors