Seet emol waut fonne Leew de Foda onns jewaese haft daut wie sulle Gott siene Kjinje jenant woare: en daut es waut wie werkjlich sent! Doaromm kjant de Welt onns nich wiel see am nich kjant.

Leefsta Frind, wie sent nu Gott siene Kjnja; oba daut es noch nich jeoppenboat waut wie nohaea selle senne. Wie weete oba daut wan hee woat jeoppenboat woare, dan woa wie soo senne es hee es, wiel wie woare am seene so aus hee es.

En jiedra dee dise Hopninj en sikj haft, woat sikj reinje, jrod so aus hee rein es.

Waea doa sindicht, feschulldicht sikj jaejen daut Jesats, wiel aule Sind es jaeajen Gott sien Jesats.

En jie weete daut Jesus Christus jekome es de Sind wajch to naeme; en enn am es kjeene Sind.

Waea en am blift woat nich enn Sind laewe; waea enn Sind laeft haft am nich jeseene uk nich jekjant.

Leefste Kjinja, lot ju fonn kjeenem fefeare! Waea daut racht eeft es jeracht, jrod so es hee jeracht es.

Waea enn Sind laeft es fom Deewel, dan de Deewel haft fonn Aunfank aun jesindicht. En Gott sien Saen es jekome daut hee daut hee daem Deewel siene Woakje fenichte wudd.

Waea fonn Gott jebuare es laeft nich en Sind, wiel sien Sot blift en am, en hee kaun nich sindje wiel hee fonn Gott jebuare es.

10 Doarenn es et kloa jemoakt woont Gott siene Kjinja sent en woont daem Deewel siene Kjinja sent: wea nich Jerachtichkjet eeft es nich fonn Gott, uk nich wea sien Brooda nich leef haft.

11 Dit es dan dee Norecht dee wie fonn Aunfang aun jeheat ha, daut wie onns unjarenaunda seele leef habe;

12 nich so aus Kain dee fonn daem Beesa wea, en schluach sien Brooda doot. En wuaromm schluach hee am doot? Wiel siene eajne Woakje onnjeracht weare, en sien Brooda siene weare jeracht.

13 Doot ju nich wunndre, Breeda, wan junt de Welt haust.

14 Wie weete daut wie fom Doot toom Laewe jekome sent wiel wie de Breeda leef habe. Waea dee Leew nich haft blift em Doot.

15 En jiedre dee sien Brooda haust es en Merda, en jie weete daut en Merda nich daut eewje Laewe enn sikj haft.

16 Wie weete waut woare Leew es doabie daut Jesus sien Laewe dol laed fa onns, en wie saele onns Laewe uk dol laeje fa de Breeda.

17 Oba waea enn dise Welt goot auf es, en sit sien Brooda faelt daut needich, en deit sien Hoat tooschluete jaejen am, woo kaun Gott siene Leew en am sene?

18 Leewe Kjinja, wel wie nich bloos met Wead oda met waut wie saeje onnse Leew bewiese, oba enn Woarheit daut met Woakje bewiese.

19 Doaraun woa wie weete daut wie fonne Woarheit sent, en woare aewazeijt senne fer Gott,

20 en wan onns Hoat onns aundasch sajcht, Gott es jrata aus onns Hoat, en weet aules.

21 Leefste Frind, wan onns Hoat onns nich fekloacht, dan ha wie follet Fetruhe fer Gott,

22 en wautemma wie am no froage woa wie kjriehe, wiel wie siene Jeboote hoole en daut doone waut am jefelt.

23 En dit es sien Jeboot, daut wie aun sien Saen Jesus Christus sien Nome jleewe, en onns unjeranuande leef habe jrod so aus hee onns daut befoole haft.

24 En dee, dee siene Jeboote helt blift enn am, en hee enn am. En dit es woo wie weete daut hee enn onns blift wiel hee onns daen Jeist jejaeft haft.