A A A A A
Bible Book List

1 JUAN 4 Cakchiquel Occidental (CKW)

Can yekˈalajin ri ye riche (rixin) ri Dios y chukaˈ yekˈalajin ri ma ye riche (rixin) ta ri Dios

Wachˈalal ri sibilaj yixinwajoˈ, ma queˈinimaj ta quinojel ri yebin chi ya ri Espíritu kˈalajsayon chique ri chˈabel ri niquibij. Can tiwacˈaxaj na jabel y tichˈoboˈ na wi kitzij chi ya ri Espíritu riche (rixin) ri Dios ri kˈalajsayon chique ri chˈabel ri niquibij. Ruma ye qˈuiy winek yecˈo chuwech re ruwachˈulef ri niquibij chi ya ri ruchˈabel ri Dios ri niquikˈalajsaj y xa ma kitzij ta. Y reˈ niwetamaj cˈa, wi can riqˈui ri Lokˈolaj Espíritu riche (rixin) ri Dios ri ye petenak wi, o xa ma que ta riˈ. Wi niquibij chi ri Jesucristo xoc winek achiˈel riyoj, nikˈalajin cˈa chi ya ri Lokˈolaj Espíritu riche (rixin) ri Dios yayon ri chˈabel chique. Yacˈa wi niquibij chi ri Jesucristo tek xpe waweˈ chuwech re ruwachˈulef ma xoc ta winek achiˈel riyoj, nikˈalajin chi ma ya ta ri Lokˈolaj Espíritu riche (rixin) ri Dios ri yayon ri chˈabel chique. Xa ya ri espíritu riche (rixin) ri itzel ri yayon ri chˈabel chique. Ri espíritu ri netzelan riche (rixin) ri Cristo y nuben chi can ya riyaˈ ri Cristo. Ya cˈa espíritu reˈ ri iwacˈaxan ri cˈo chi nipe na, y wacami xoka yan cˈa chuwech re ruwachˈulef.

Riyix cˈa ri can yix achiˈel tak walcˈual, yix riche (rixin) chic ri Dios, y xixchˈacon yan chiquij ri winek. Ruma ri Lokˈolaj Espíritu ri cˈo pa tak iwánima riyix can más wi nim ruchukˈaˈ que chuwech ri cˈo pa tak cánima ri winek ri xa riqˈui re ruwachˈulef quicukuban wi quicˈuˈx. Ri yekˈolon can ye riche (rixin) wi re ruwachˈulef. Y rumariˈ ri tzij ri niquibij, xa tzij riche (rixin) re ruwachˈulef. Y quinojel ri winek ri xa riqˈui re ruwachˈulef quicukuban wi quicˈuˈx can niquicˈaxaj ri niquibij. Yacˈa riyoj can yoj riche (rixin) chic ri Dios. Ri retaman chic ruwech ri Dios utz nracˈaxaj ri nikabij chare. Yacˈa ri ma riche (rixin) ta ri Dios ma utz ta nracˈaxaj ri nikabij chare. Y riqˈui riˈ nikˈalajin achique winek ri cˈo ri Espíritu riche (rixin) ri kitzij riqˈui. Y chukaˈ nikˈalajin ri winek ri xa espíritu riche (rixin) ri kˈoloj ri cˈo riqˈui.

Ri Dios sibilaj yojrajoˈ

Riyix kachˈalal ri sibilaj yixinwajoˈ, nbij cˈa chiwe: Tikajoˈ cˈa kiˈ. Ruma ri ajowabel can riqˈui ri Dios petenak wi. Xabachique winek ri cˈo ajowabel riqˈui, nikˈalajin chi rucˈuan ri cˈacˈacˈ alaxic. Y chukaˈ retaman chic ruwech ri Dios. Yacˈa ri majun ajowabel riqˈui, nikˈalajin chi ma retaman ta ruwech ri Dios. Ruma ri Dios can ajowabel wi. Y ri Dios xucˈut chkawech chi can yojrajoˈ wi, ruma xutek pe ri Rucˈajol chuwech re ruwachˈulef. Y ri Dios can xu (xe wi) ri jun Rucˈajol cˈo, pero xutek pe riche (rixin) chi xuyaˈ ri cˈacˈacˈ cˈaslen chake. 10 Y can xkˈalajin cˈa chi ri Dios sibilaj yojrajoˈ. Y can ya cˈa ri Dios ri xojajowan nabey y ma yoj ta riyoj xojajowan riche (rixin) ri Dios nabey, y ruma chi sibilaj yojrajoˈ, rumariˈ xutek pe ri Rucˈajol riche (rixin) chi ya Riyaˈ ri xcom kuma, riche (rixin) chi nicuyutej ri kamac.

11 Riyix wachˈalal ri sibilaj yixinwajoˈ, wi ri Dios can queriˈ kajowaxic ri xuben, riyoj can cˈo cˈa chukaˈ chi nikajoˈ kiˈ chikachibil kiˈ. 12 Majun winek tzˈeteyon ta ruwech ri Dios. Pero wi nikajoˈ kiˈ, nikˈalajin chi ri Dios can cˈo pa tak kánima. Y ri ajowabel riche (rixin) ri Dios can tzˈaket ri cˈo kiqˈui.

13 Y chukaˈ ketaman chi xa jun chic kabanon riqˈui ri Dios y Riyaˈ can cˈo pa tak kánima, ruma can ruyaˈon ri Rulokˈolaj Espíritu chake. 14 Y riyoj can xkatzˈet ri Rucˈajol ri Dios, y rumariˈ nikatzijoj chique quinojel ri winek chi can kitzij wi chi ri Katataˈ Dios xutek pe ri Rucˈajol ri Colonel quiche (quixin) quinojel ri winek ri yecˈo chuwech re ruwachˈulef. 15 Y xabachique cˈa winek ri nikˈalajsan chi ri Jesús Rucˈajol ri Dios, ri winek riˈ can cˈo wi ri Dios pa ránima, y riyaˈ chukaˈ xa jun rubanon riqˈui ri Dios.

16 Y riyoj can ketaman y kacukuban kacˈuˈx riqˈui ri Dios, chi can cˈo wi ri rajowabel pa kawiˈ. Ruma ri Dios can ajowabel wi. Y xabachique winek ri cˈo ajowabel pa ránima, xa can jun chic rubanon riqˈui ri Dios y ri Dios can cˈo wi chukaˈ pa ránima. 17 Y riqˈui riˈ nikˈalajin chi tzˈaket ri ajowabel riche (rixin) ri Dios ri cˈo kiqˈui riche (rixin) chi queriˈ ma xtikaxibij ta kiˈ tek xtapon ri kˈij tek ri Dios xtukˈet tzij. Ma xtikaxibij ta kiˈ ri cˈa yojcˈo na chuwech re ruwachˈulef ruma kacˈuan cˈa jun cˈaslen achiˈel rubanic ri rucˈaslen ri Jesucristo. 18 Y wi can nikajoˈ cˈa ri Dios, majun achique ta ruma nikaxibij kiˈ chuwech. Ruma jun ajowabel ri can tzˈaket nrelesaj el xibinriˈil pa tak kánima. Yacˈa ri nuxibij riˈ chuwech ri Dios, ma tzˈaket ta ri ajowabel ri cˈo pa ránima, y reˈ nucˈom pe rucˈayewal chare.

19 Riyoj can nikajoˈ ri Dios, ruma chi Riyaˈ can xojrajoˈ nabey. 20 Y wi cˈo jun nibin chi nrajoˈ ri Dios y xa nretzelaj jun rachˈalal, ma kitzij ta ri nubij. Ruma wi ma nrajoˈ ta ri rachˈalal ri can nutzˈet, ¿la nicowin cami nrajoˈ ri Dios ri xa ma nutzˈet ta? 21 Rumacˈariˈ ri Dios ruyaˈon ca ri pixaˈ chi quekajoˈ ri kachˈalal. Y wi nikajoˈ ri Dios, can quekajoˈ cˈa chukaˈ ri kachˈalal. Queriˈ nubij ri pixaˈ riˈ.

Cakchiquel Occidental (CKW)

Copyright 1996 Wycliffe. This translation may be quoted in any form (written, visual, electronic or audio) up to and inclusive of five hundred (500) verses without the express written permission of the publisher, providing the verses quoted do not amount to a complete book of the Bible nor do the verses quoted account for more than 25 percent (25%) or more of the total text of the work in which they are quoted. by Wycliffe Bible Translators International

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes