Urmaşii lui Isahar

Fiii lui Isahar au fost: Tola, Pua, Iaşub şi Şimron – în total patru.

Fiii lui Tola au fost: Uzi, Refaia, Ieriel, Iahmai, Ibsam şi Samuel; ei au fost căpeteniile familiilor lor, adică ale neamului lui Tola, bărbaţi războinici în neamul lor. Pe vremea lui David, numărul lor era de douăzeci şi două de mii şase sute.

Fiul lui Uzi a fost Izrahia;

Fiii lui Izrahia au fost: Mihail, Obadia, Ioel şi Işia – în total cinci căpetenii. Alături de ei, după genealogiile lor, potrivit familiilor lor, erau cete de luptători pregătiţi pentru război, în număr de treizeci şi şase de mii, căci aveau multe soţii şi mulţi fii. Rudele lor din toate clanurile lui Isahar, războinici viteji, erau în număr de optzeci şi şapte de mii, cu toţii înscrişi în genealogii.

Urmaşii lui Beniamin

Fiii lui Beniamin au fost: Bela, Becher şi Iediael – în total trei.

Fiii lui Bela au fost: Eţbon, Uzi, Uziel, Ierimot şi Iri – cinci căpetenii ale familiilor lor, războinici viteji. Erau înscrişi în genealogii ca fiind în număr de douăzeci şi două de mii treizeci şi patru.

Fiii lui Becher au fost: Zemira, Ioaş, Eliezer, Elioenai, Omri, Ieremot, Abia, Anatot şi Alemet. Toţi aceştia au fost fiii lui Becher. Ei au fost înscrişi în genealogiile lor, drept căpetenii ale familiilor lor, războinici viteji, în număr de douăzeci de mii două sute.

10 Fiul lui Iediael a fost Bilhan.

Fiii lui Bilhan au fost: Ieuş, Beniamin, Ehud, Chenaana, Zetan, Tarşiş şi Ahişahar.

11 Toţi aceştia au fost urmaşii lui Iediael, căpetenii de familii, războinici viteji. Erau şaptesprezece mii două sute de bărbaţi în stare să meargă la oaste pentru a lupta. 12 Şupiţii şi hupiţii au fost urmaşi ai lui Ir, iar huşiţii au fost urmaşii lui Aher.

Urmaşii lui Neftali

13 Fiii lui Neftali au fost: Iahţeel, Guni, Ieţer şi Şilem[a] – urmaşi ai Bilhei.

Urmaşii lui Manase

14 Fiii lui Manase au fost: primul a fost Asriel, născut din ţiitoarea lui arameică, (ea l-a mai născut şi pe Machir, tatăl lui Ghilad;

15 Machir şi-a luat soţii dintre hupiţi şi dintre şupiţi; numele surorii lui era Maaca), al doilea a fost Ţelofhad, însă Ţelofhad a avut numai fiice.

16 Maaca, soţia lui Machir, i-a născut un fiu şi i-a pus numele Pereş. Fratele său a fost Şereş, iar fiii săi au fost Ulam şi Rechem.

17 Fiul lui Ulam a fost Bedan.

Aceştia au fost fiii lui Ghilad, fiul lui Machir, fiul lui Manase. 18 Sora lui Ghilad, Hamolehet, i-a născut pe Işhod, pe Abiezer şi pe Mahla. 19 Fiii lui Şemida au fost: Ahian, Şehem, Likhi şi Aniam.

Urmaşii lui Efraim

20 Urmaşii lui Efraim au fost: Şutelah;

fiul acestuia, Bered,

fiul acestuia, Tahat,

fiul acestuia, Elada,

fiul acestuia, Tahat,

21 fiul acestuia, Zabad,

fiul acestuia, Şutelah,

precum şi Ezer şi Elad.

Oamenii din Gat, născuţi în ţară, i-au omorât, pentru că aceştia veniseră să le prade vitele. 22 Efraim, tatăl lor, a jelit multe zile şi rudele lui au venit ca să-l mângâie. 23 El a intrat la soţia lui[b], care a rămas însărcinată şi i-a născut un fiu. I-a pus numele Beria[c] fiindcă era necaz în familia lui. 24 Fiica lui Efraim, Şeera, a întemeiat Bet-Horonul de Jos, Bet-Horonul de Sus şi Uzen-Şeera.

25 Refah a fost fiul lui,

iar fiul acestuia – Reşef,

fiul acestuia – Telah,

fiul acestuia – Tahan,

26 fiul acestuia – Ladan,

fiul acestuia – Amihud,

fiul acestuia – Elişama,

27 fiul acestuia – Nun,

fiul acestuia – Iosua.

28 Teritoriile şi aşezările lor au fost:

Betel cu satele dimprejurul lui,

Naaran, la răsărit,

iar la apus, Ghezer cu satele dimprejurul lui,

Şehem cu satele dimprejurul lui,

până la Aia cu satele dimprejurul ei

29 şi până la hotarul cu manasiţii,

incluzând Bet-Şan cu satele dimprejurul lui,

Taanah cu satele dimprejurul lui,

Meghido cu satele dimprejurul lui

şi Dor cu satele dimprejurul lui.

În toate acestea locuiau urmaşii lui Iosif, fiul lui Israel.

Urmaşii lui Aşer

30 Urmaşii lui Aşer au fost: Imna, Işva, Işvi şi Beria; sora lor era Serah.

31 Fiii lui Beria au fost Heber şi Malchiel, acesta din urmă fiind tatăl lui Birzayit.

32 Lui Heber i s-au născut: Iaflet, Şomer, Hotam şi Şua, sora acestora.

33 Fiii lui Iaflet au fost: Pasah, Bimhal şi Aşvat. Aceştia au fost fiii lui Iaflet.

34 Fiii lui Şomer au fost: Ahi[d] şi Rohga, Iehuba[e] şi Aram.

35 Fiii lui Helem, un frate al lui Şomer, au fost: Ţofah, Imna, Şeleş şi Amal.

36 Fiii lui Ţofah au fost: Suah, Harnefer, Şual, Beri, Imra,

37 Beţer, Hod, Şama, Şilşa, Itran[f] şi Beera.

38 Fiii lui Ieter au fost: Iefune, Pispa şi Ara.

39 Fiii lui Ula au fost: Arah, Haniel şi Riţia.

40 Toţi aceştia au fost urmaşii lui Aşer, căpetenii ale familiilor lor, războinici aleşi şi viteji, prinţi cu vază. Numărul bărbaţilor pregătiţi pentru război, înscrişi în genealogii, a fost de douăzeci şi şase de mii.

Footnotes

  1. 1 Cronici 7:13 Câteva mss TM şi ale LXX (vezi şi Gen. 46:24 şi Num. 26:49); cele mai multe mss TM: Şalum
  2. 1 Cronici 7:23 Vezi nota de la 2:21
  3. 1 Cronici 7:23 Beria sună asemănător cu expresia ebraică pentru în necaz
  4. 1 Cronici 7:34 Sau: Urmaşii fratelui său, Şomer, au fost: Rohga
  5. 1 Cronici 7:34 Sau: Huba
  6. 1 Cronici 7:37 Posibil o variantă a lui Ieter