Fiii lui David

Fiii lui David care i s-au născut la Hebron au fost următorii:

Amnon, întâiul născut, fiul izreelitei Ahinoam;

Daniel, al doilea, fiul lui Abigail, carmelita;

Absalom, al treilea, fiul Maacăi, fiica lui Talmai, regele Gheşurului;

Adonia, al patrulea, fiul Haghitei;

Şefatia, al cincilea, fiul lui Abital;

Itream, al şaselea, fiul soţiei lui David numite Egla;

şase fii i s-au născut la Hebron. El a domnit acolo timp de şapte ani şi şase luni, iar la Ierusalim a domnit timp de treizeci şi trei de ani.

Fiii care i s-au născut la Ierusalim au fost:

Şamua[a], Şobab, Natan, Solomon – în total patru – născuţi din Batşeba[b], fiica lui Amiel[c],

apoi Ibhar, Elişua[d], Elifelet, Nogah, Nefeg, Iafia, Elişama, Eliada şi Elifelet – în total nouă. Toţi aceştia au fost fiii lui David, în afară de fiii născuţi de ţiitoare. Tamar era sora lor.

Regii lui Iuda

10 Urmaşii lui Solomon au fost: Roboam;

fiul său, Abia;

fiul său, Asa;

fiul său, Iehoşafat;

11 fiul său, Iehoram[e];

fiul său, Ahazia;

fiul său, Ioaş;

12 fiul său, Amaţia;

fiul său, Azaria;

fiul său, Iotam;

13 fiul său, Ahaz;

fiul său, Ezechia;

fiul său, Manase;

14 fiul său, Amon;

fiul său, Iosia.

15 Fiii lui Iosia au fost: Iohanan, întâiul lui născut; Iehoiachim, al doilea născut; Zedechia, al treilea născut; Şalum, al patrulea născut.

16 Urmaşii lui Iehoiachim au fost: fiul său, Iehoiachin[f], şi fiul acestuia[g], Zedechia.

Urmaşii lui David după exil

17 Urmaşii lui Iehoiachin au fost: Asir[h], – cu fiul lui, Şealtiel, – 18 apoi Malchiram, Pedaia, Şenaţar, Iekamia, Hoşama şi Nedabia.

19 Fiii lui Pedaia au fost: Zerub-Babel şi Şimei.

Fiii lui Zerub-Babel au fost: Meşulam şi Hanania, – Şelomit era sora lor, – 20 apoi Haşuba, Ohel, Berechia, Hasadia şi Iuşab-Hesed – în total cinci.

21 Urmaşii lui Hanania au fost: Pelatia, Isaia;

fiul acestuia din urmă, Refaia;

fiul acestuia, Arnan;

fiul acestuia, Obadia;

fiul acestuia, Şecania[i].

22 Urmaşii lui Şecania au fost Şemaia şi fiii lui Şemaia: Hatuş, Igal, Bariah, Nearia şi Şafat – în total şase.

23 Fiii lui Nearia au fost: Elioenai, Ezechia şi Azrikam – în total trei.

24 Fiii lui Elioenai au fost: Hodaiva, Eliaşib, Pelaia, Akub, Iohanan, Delaia şi Anani – în total şapte.

Footnotes

  1. 1 Cronici 3:5 TM: Şimea, variantă a lui Şamua
  2. 1 Cronici 3:5 Un mss TM, VUL, LXX (vezi şi 2 Sam. 11:3); cele mai multe mss TM: Batşua
  3. 1 Cronici 3:5 Numit şi Eliam în 2 Sam. 11:3
  4. 1 Cronici 3:6 Două mss TM (vezi şi 2 Sam. 5:15; 1 Cron. 14:5); cele mai multe mss TM: Elişama
  5. 1 Cronici 3:11 TM: Ioram, o variantă a lui Iehoram
  6. 1 Cronici 3:16 TM: Iehonia, o variantă a lui Iehoiachin; şi în v. 17
  7. 1 Cronici 3:16 Fiul lui Iosia şi unchiul lui Iehoiachin, însă succesorul celui din urmă la domnie
  8. 1 Cronici 3:17 Sau: urmaşii lui Iehoiachin, captivul, au fost Şealtiel,
  9. 1 Cronici 3:21 Sau: fiii lui Refania, fiii lui Arnan, fiii lui Obadia şi fiii lui Şehania.

Familia lui David

Iată fiii lui David care i s-au născut la Hebron: Întâiul născut: Amnon(A), cu Ahinoam din Izreel(B); al doilea: Daniel, cu Abigail din Carmel; al treilea: Absalom, fiul Maachei, fata lui Talmai, împăratul Gheşurului; al patrulea: Adonia, fiul Haghitei; al cincilea: Şefatia, cu Abital; al şaselea: Itream cu nevastă-sa Egla(C). Aceşti şase i s-au născut la Hebron. El a domnit(D) acolo şapte ani şi şase luni, iar la Ierusalim(E) a domnit treizeci şi trei de ani. Iată cei ce i s-au născut(F) la Ierusalim: Şimea, Şobab, Natan şi Solomon(G), patru, cu Bat-Şua, fata lui Amiel; Ibhar, Elişama, Elifelet, Noga, Nefeg, Iafia, Elişama, Eliada şi Elifelet, nouă(H). Aceştia sunt toţi fiii lui David, afară de fiii ţiitoarelor. Şi Tamar(I) era sora lor.

Urmaşii lui Solomon

10 Fiul lui Solomon: Roboam(J). Abia, fiul său; Asa, fiul său; Iosafat, fiul său; 11 Ioram, fiul său; Ahazia, fiul său; Ioas, fiul său; 12 Amaţia, fiul său; Azaria, fiul său; Iotam, fiul său; 13 Ahaz, fiul său; Ezechia, fiul său; Manase, fiul său; 14 Amon, fiul său; Iosia, fiul său. 15 Fiii lui Iosia: întâiul născut, Iohanan; al doilea, Ioiachim; al treilea, Zedechia; al patrulea, Şalum. 16 Fiii lui Ioiachim: Ieconia, fiul său; Zedechia, fiul său. 17 Fiii lui Ieconia: Asir, al cărui fiu a fost Şealtiel; 18 Malchiram, Pedaia, Şenaţar, Iecamia, Hoşama şi Nedabia. 19 Fiii lui Pedaia: Zorobabel şi Şimei. Fiii lui Zorobabel: Meşulam şi Hanania; Şelomit, sora lor, 20 şi Haşuba, Ohel, Berechia, Hasadia, Iuşab-Hesed, cinci. 21 Fiii lui Hanania: Pelatia şi Isaia; fiii lui Refaia, fiii lui Arnan, fiii lui Obadia, fiii lui Şecania. 22 Fiul lui Şecania: Şemaia. Fiii lui Şemaia: Hatuş(K), Igheal, Bariah, Nearia şi Şafat, şase. 23 Fiii lui Nearia: Elioenai, Ezechia şi Azricam, trei. 24 Fiii lui Elioenai: Hodavia, Eliaşib, Pelaia, Acub, Iohanan, Delaia şi Anani, şapte.

Bible Gateway Sponsors