Add parallel Print Page Options

Ang Lipi ni Isacar

Ang mga anak ni Isacar ay sina Tola, Pua, Jasub at Simron. Ang mga anak ni Tola ay sina Uzi, Refaya, Jeriel, Jahmai, Ibsam at Samuel. Sila'y magigiting na mandirigma at mga pinuno ng kanilang sambahayan ayon sa talaan ng lahi ng kanilang ama. Ang mandirigma nila noong panahon ni David ay umabot sa 22,600. Ang anak ni Uzi ay si Izrahias at ang mga anak naman nito ay sina Micael, Obadias, Joel at Isaias. Ang limang ito ay mga pinuno rin. Ang kanilang mga angkan ay may 36,000 mandirigma, sapagkat mas marami silang asawa't mga anak na lalaki. Ang mga mandirigma sa lipi ni Isacar ay umaabot sa 87,000.

Ang mga Lipi nina Benjamin at Dan

Ang mga anak ni Benjamin ay sina Bela, Bequer at Jediael. Sina Esbon, Uzi, Uziel, Jeremot at Iri naman ang mga anak ni Bela. Sila'y mga pinuno ng kanilang sambahayan at pawang mga mandirigma. Ang kanilang mandirigma ay umaabot sa 22,034. Ang mga anak naman ni Bequer ay sina Zemira, Joas, Eliezer, Elioenai, Omri, Jeremot, Abias, Anatot at Alamet. Sila'y pawang magigiting na mandirigma at pinuno ng kani-kanilang sambahayan. Ang kanilang mandirigma ay umaabot sa 20,200. 10 Ang anak ni Jediael ay si Bilhan. Ang mga anak naman ni Bilhan ay sina Jehus, Benjamin, Aod, Canaana, Zetan, Tarsis at Ahisahar. 11 Ang magkakapatid na ito'y pawang magigiting na mandirigma at pinuno ng kani-kanilang sambahayan. Ang mandirigma nila'y umaabot sa 17,200. 12 Ang mga Supamita at Hupamita ay buhat sa lahi ni Ir. Ang mga anak ni Dan ay si Husim at ang angkan ni Aher.

Ang Lipi ni Neftali

13 Ang mga anak ni Neftali ay sina Jahzeel, Guni, Jezer at Sallum. Buhat sila sa lahi ni Bilha. 14 Ito naman ang mga anak ni Manases sa asawa niyang Aramea: Azriel at Maquir na ama ni Gilead. 15 Ikinuha ni Maquir ng asawa sina Hupim at Supim. Ang pangalan ng kapatid niyang babae ay Maaca. Ang pangalawang anak ni Maquir ay si Zelofehad. Babae namang lahat ang anak nito. 16 Si Maaca na asawa ni Maquir ay nagkaanak ng lalaki, at ito'y pinangalanan niyang Peres. Ang sumunod ay si Seres. Dalawa naman ang naging anak nito, sina Ulam at Requem. 17 Ang anak ni Ulam ay si Bedan. Ito ang mga angkan ni Gilead na anak ni Maquir at apo ni Manases. 18 Ang kapatid niyang babae ay si Hamolequet na ina nina Ishod, Abiezer at Mahla. 19 Ang mga anak naman ni Semida ay sina Ahian, Shekem, Likhi at Aniam.

Ang Lipi ni Efraim

20 Ito ang mga sumunod na salinlahi ni Efraim: si Sutela na ama ni Bered na ama ni Tahat. Si Tahat ang ama ni Elada na ama ni Tahat. Siya ang 21 ama ni Zabad na ama ni Sutela. Anak din niya sina Ezer at Elad na pinatay ng mga taga-Gat nang tangkain nilang nakawin ang kawan ng mga tagaroon. 22 Matagal itong ipinagluksa ni Efraim kaya't inaliw siya ng kanyang mga kapatid. 23 Ngunit naglihi muli ang kanyang asawa, at lalaki naman ang naging anak. Beria[a] ang ipinangalan niya rito dahil sa kasawiang inabot nila. 24 Nagkaanak pa siya ng isang babae at pinangalanan niyang Seera. Ito ang nagtayo ng lunsod ng Beth-horon Ibaba, ng Beth-horon Itaas at ng Uzenseera. 25 Anak din niya si Refa na anak ni Resef. Anak ni Resef si Tela at anak naman nito si Tahan na ama ni Ladan. 26 Anak ni Ladan si Amihud na ama ni Elisama. 27 Anak ni Elisama si Nun na ama ni Josue. 28 Ang lupaing sakop nila ay ang Bethel, at sa dakong silangan ay ang Naaran. Sa kanluran naman ay ang Gezer, Shekem at Gaza, kasama ang lahat ng mga bayang nasasakop ng mga ito. 29 Subalit ang Beth-sean, Megido, Dor at ang mga bayang nasa paligid ng mga ito ay sakop ng lipi ni Manases. Dito nanirahan ang mga angkan ni Jose na anak ni Jacob.

Ang Lipi ni Asher

30 Ang mga anak ni Asher ay sina Imna, Isva, Isvi, Berias. Si Sera lang ang babae. 31 Ang mga anak naman ni Berias ay sina Heber at Malquiel na ama ni Birzavit. 32 Si Heber ang ama nina Jaflet, Somer, Jotam. Si Sua lang ang kapatid nilang babae. 33 Ang mga anak ni Jaflet ay sina Pasac, Bimhal at Asvat. 34 Ang mga anak naman ni Somer ay sina Ahi, Rohga, Jehuba at Aram. 35 Ang mga anak ng kapatid niyang si Helem ay sina Zofa, Imna, Seles at Amal. 36 Ang mga anak ni Zofa ay sina Suah, Harnefer, Sual, Beri, Imra, 37 Bezer, Hod, Samna, Silsa, Itran at Beera. 38 Ang mga anak ni Jeter ay sina Jefune, Pispa at Ara. 39 Ang mga anak ni Ulla ay sina Ara, Haniel at Rizia. 40 Lahat ng ito'y buhat sa lipi ni Asher na mga pinuno ng kani-kanilang sambahayan at kilalang mga mandirigma. Ang kawal nila'y umaabot sa 26,000.

Footnotes

  1. 23 BERIA: Sa wikang Hebreo, ang pangalang ito'y kasintunog ng salitang “sa panahon ng kasawian”.