Add parallel Print Page Options

Ang Lipi ng mga Pinakapunong Pari

Ang mga anak ni Levi ay sina Gersom, Kohat at Merari. Ang mga anak naman ni Kohat ay sina Amram, Izar, Hebron, at Uziel. Ang mga anak ni Amram ay sina Aaron, Moises at Miriam. Mga anak naman ni Aaron sina Nadab, Abihu, Eleazar, at Itamar. Anak naman ni Eleazar si Finehas na ama ni Abisua. Anak ni Abisua si Buki na ama ni Uzi. Anak naman ni Uzi si Zerahias na ama ni Meraiot. Anak ni Meraiot si Amarias na ama ni Ahitob. Anak ni Ahitob si Zadok na ama ni Ahimaaz. Anak ni Ahimaaz si Azarias na ama ni Johanan. 10 Anak naman ni Johanan si Azarias, ang paring naglingkod sa Templong itinayo ni Solomon sa Jerusalem. 11 Anak naman ni Azarias si Amarias na ama naman ni Ahitob. 12 Anak ni Ahitob si Zadok na ama ni Sallum. 13 Anak ni Sallum si Hilkias na ama naman ni Azarias. 14 Anak ni Azarias si Seraya na ama ni Jehozadak. 15 Si Jehozadak ay nakasama nang ipatapon ni Yahweh ang Juda at Jerusalem sa pamamagitan ni Nebucadnezar.

Iba pang Angkan ni Levi

16 Ang(A) mga anak ni Levi ay sina Gersom, Kohat at Merari. 17 Anak ni Gersom sina Libni at Simei. 18 Mga anak ni Kohat sina Amram, Izar, Hebron, at Uziel. 19 Ang kay Merari naman ay sina Mahli at Musi. Ito ang mga angkan ng mga Levita ayon sa kanilang mga magulang.

20 Anak ni Gershon si Libni na ama ni Jahat na ama ni Zima. 21 Anak ni Zima si Joah na ama naman ni Iddo, na ama ni Zara na ama ni Jeatrai.

22 Anak ni Kohat si Aminadab na ama ni Korah na ama ni Asir. 23 Anak ni Asir si Elkana na ama ni Ebiasaf na ama ni Asir. 24 Anak ni Asir si Tahat na ama ni Uriel, ama ni Uzias na ama ni Shaul.

25 Anak naman ni Elkana sina Amasai at Ahimot. 26 Anak ni Ahimot si Elkana na ama ni Zofar na ama ni Nahat. 27 Anak naman ni Nahat si Eliab na ama ni Jeroham na ama ni Elkana na ama ni Samuel.

28 Dalawa ang anak ni Samuel. Si Joel ang panganay at si Abija ang pangalawa.

29 Anak ni Merari si Mahli na ama ni Libni na ama ni Simei na ama ni Uza. 30 Anak naman ni Uza si Simea na ama ni Hagia na ama ni Asaya.

Ang mga Mang-aawit sa Templo

31 Ito ang mga lalaking pinamahala ni David sa mga awitin sa Templo ni Yahweh mula nang dalhin doon ang Kaban ng Tipan. 32 Ginampanan nila ito ayon sa mga tuntuning itinakda ang kanilang mga tungkulin sa tabernakulo ng Toldang Tipanan, hanggang sa itayo ni Solomon ang Templo sa Jerusalem. 33 Ito ang mga angkan na nagsipaglingkod: sa angkan ni Kohat ay kabilang ang tagapangunang si Heman na anak ni Joel na anak ni Samuel. Si Samuel ay 34 anak ni Elkana na apo ni Jeroham na anak ni Eliel na anak ni Toah. Si Toah ay 35 anak ni Zuf na anak ni Elkana na anak ni Mahat na anak ni Amasai. Si Amasai ay 36 anak ni Elkana na anak ni Joel na anak ni Azarias na anak ni Zefanias. Si Zefanias ay 37 anak ni Tahat na anak ni Asir na anak ni Ebiasaf na anak ni Korah. Si Korah ay 38 anak ni Izar na anak ni Kohat na anak ni Levi na anak ni Israel. 39 Nasa gawing kanan ni Heman ang ikalawang koro, ang pangkat ng kapatid niyang si Asaf na anak ni Berequias na anak ni Simea. 40 Si Simea ay anak ni Micael na anak ni Baaseias na anak ni Malquias. Si Malquias ay 41 anak ni Etni na anak ni Zera na anak ni Adaias. Si Adaias ay 42 anak ni Etan na anak ni Zima na anak ni Simei. Si Simei ay 43 anak ni Jahat na anak ni Gershon na anak ni Levi. 44 Nasa gawing kaliwa naman ni Heman ang angkan ni Merari, sa pangunguna ni Etan na anak ni Quisi na anak ni Abdi na anak ni Malluc. Si Malluc ay 45 anak ni Hashabias na anak ni Amazias na anak ni Hilkias. Si Hilkias ay 46 anak ni Amzi na anak ni Bani na anak ni Semer. Si Semer ay 47 anak ni Mahli na anak ni Musi na anak ni Merari na anak ni Levi. 48 Ang kanilang mga kapatid na Levita naman ang inatasan sa iba pang gawain sa Templo.

Ang Angkan ni Aaron

49 Si Aaron naman at ang kanyang mga anak ang nangangasiwa sa pag-aalay sa altar ng mga handog na susunugin at sa altar ng insenso; sa gawain sa Dakong Kabanal-banalan at sa pagtubos sa kasalanan ng Israel, ayon sa iniutos ni Moises na lingkod ng Diyos. 50 Ito ang mga sumunod pang angkan ni Aaron: Si Eleazar na ama ni Finehas na ama naman ni Abisua; 51 si Buki na ama ni Uzi na ama ni Zerahias; 52 si Meraiot na ama ni Amarias na ama ni Ahitob; 53 at si Zadok na ama ni Ahimaaz.

Ang mga Lunsod ng mga Levita

54-55 Ang mga lugar na inilaan para sa angkan ni Aaron sa angkan ni Kohat ay ang Hebron sa Juda at ang mga pastulan sa paligid nito. Sila ang binigyan ng unang bahagi ng lupaing itinalaga para sa mga Levita. 56 Ang mga bukirin naman ng lunsod at mga nayong sakop nito ay ibinigay kay Caleb na anak ni Jefune. 57 Ibinigay sa mga sumunod na salinlahi ni Aaron ang mga lunsod-kanlungan: ang Lunsod ng Hebron, Libna at ang mga pastulan nito; ang Jatir at Estemoa at ang mga pastulan ng mga ito; 58 ang Hilen at Debir at ang mga pastulan ng mga ito; 59 ang Asan at Beth-semes at ang mga pastulan ng mga ito. 60 Ang ibinigay naman sa lipi ni Benjamin ay ang Geba, Alemet at Anatot, kasama ang mga pastulan sa paligid nito. Labingtatlong lunsod ang nakuha ng kanilang angkan.

61 Sampung lunsod ang nakuha ng iba pang angkan ni Kohat mula sa kalahating lipi ni Manases. 62 Buhat sa lipi nina Isacar, Asher, Neftali at Manases, labingtatlong lunsod lamang sa Bashan ang napunta sa mga anak ni Gershon ayon sa kanilang sambahayan. 63 Sa mga anak ni Merari ayon sa kanilang sambahayan, labindalawa namang lunsod ang nakuha nila buhat sa mga lipi nina Ruben, Gad at Zebulun. 64 Ang mga Levita ay binigyan ng mga Israelita ng mga lunsod at mga pastulan. 65 Ang mga lunsod na ito, na mula sa lipi nina Juda, Simeon at Benjamin, ay napunta sa kanila sa pamamagitan ng palabunutan.

66 May ilan pa sa mga angkan ni Kohat na nagkaroon ng mga lunsod mula sa lupain ni Efraim. 67 Ang nakuha nila ay ang mga lunsod-kanlungan gaya ng Shekem at ang mga pastulan sa kaburulan ng Efraim, Gezer, 68 Jocmeam, Beth-horon, 69 Ayalon, at Gat-rimon. 70 Mula naman sa kalahating lipi ni Manases, napunta sa iba pang sambahayan ni Kohat ang Aner at ang mga pastulan nito, at ang Bileam at ang mga pastulan nito.

71 Mula rin sa kalahating lipi ni Manases, napunta naman sa mga anak ni Gershon ang Golan sa Bashan, at ang Astarot at ang pastulan ng mga ito. 72 Mula sa lipi ni Isacar ay napunta kay Gershon ang Kades, Daberat, 73 Ramot at Anem at ang pastulan ng mga ito. 74 Mula naman sa lipi ni Asher ay ang Masal, Abdon, 75 Hucoc at Rehob at ang mga pastulan ng mga ito. 76 Sa lipi ni Neftali ay napunta ang Kades sa Galilea, ang Hamon, ang Kiryataim at ang mga pastulan ng mga ito. 77 Napunta rin sa iba pang mga angkan ni Merari na mula sa lipi ni Zebulun ang Rimono at Tabor at ang pastulan ng mga ito. 78 Sa gawing silangan ng Jordan, sa tapat ng Jerico, napunta rin sa kanila mula sa lipi ni Ruben ang Bezer, Jaza, 79 Kedemot at Mefaat at ang pastulan ng mga ito. 80 At mula naman sa lipi ni Gad ay ang Ramot sa Gilead, Mahanaim, 81 Hesbon at Hazer at ang mga pastulan ng mga ito.