Add parallel Print Page Options

Mga Talaan ng mga Angkang Pinagmulan ng Israel

Si Adan ang ama ni Set at si Set ang ama ni Enos. Si Enos ang ama ni Kenan at si Kenan ang ama ni Mahalalel na ama ni Jared. Si Jared ang ama ni Enoc, at anak ni Enoc si Matusalem na ama ni Lamec. Si Lamec ang ama ni Noe at mga anak naman ni Noe sina Shem, Ham at Jafet.

Ang mga anak ni Jafet ay sina Gomer, Magog, Madai, Javan, Tubal, Meshec at Tiras. Ang mga anak naman ni Gomer ay sina Askenaz, Difat at Togarma. Ang mga anak ni Javan ay sina Elisha, Tarsis, Kitim at Rodanim.

Ang mga anak ni Ham ay sina Cus, Egipto, Libya at Canaan. Mga anak ni Cus sina Seba, Havila, Sabta, Raama at Sabteca, at ang kay Raama naman ay sina Sheba at Dedan. 10 Anak din ni Cus si Nimrod, ang unang makapangyarihang mananakop sa daigdig. 11 Si Egipto ang pinagmulan ng mga Ludim, Anamim, Lehabim at Naftuhim. 12 Siya rin ang pinagmulan ng mga Patrusim, Casluhim at Caftorim, na siya namang pinagmulan ng mga Filisteo. 13 Ang mga anak ni Canaan ay si Sidon, na siyang panganay, at si Het. 14 Sila ang mga ninuno ng mga Jebuseo, Amoreo, Gergeseo, 15 Hivita, Arkita, Sinita, 16 Arvadita, Zemareo at Hamateo.

17 Ang mga anak ni Shem ay sina Elam, Asur, Arfaxad, Lud, Aram, Uz, Hul, Geter at Meshec. 18 Si Arfaxad ang ama ni Selah na ama naman ni Eber. 19 Dalawang lalaki ang naging anak ni Eber; Peleg[a] ang pangalan ng isa sapagkat sa panahon niya nahati ang daigdig, at Joctan naman ang pangalan ng kapatid nito. 20 Si Joctan ang ama ng magkakapatid na Almodad, Selef, Hazarmavet, Jerah, 21 Hadoram, Uzal, Dicla, 22 Ebal, Abimael, Sheba, 23 Ofir, Havila at Jobab.

24 Ganito ang pagkakasunud-sunod ng lahi mula kay Shem hanggang kay Abram: Shem, Arfaxad, Selah, 25 Eber, Peleg, Reu, 26 Serug, Nahor, Terah, 27 at Abram, na tinawag ding Abraham.

Ang Lahi ni Ismael(A)

28 Ang dalawang anak ni Abraham ay sina Isaac at Ismael. 29 Ang mga anak ni Ismael ay sina Nebayot, Kedar, Adbeel, Mibsam, 30 Misma, Duma, Massa, Hadad, Tema, 31 Jetur, Nafis at Kedema.

32 Ito ang mga anak ni Abraham sa kanyang asawang-lingkod na si Ketura: sina Zimran, Jocsan, Medan, Midian, Isbak at Sua. Ang mga anak ni Jocsan ay sina Sheba at Dedan. 33 Mga anak ni Midian sina Efa, Efer, Hanoc, Abida at Eldaa.

Ang Lahi ni Esau(B)

34 Ang anak ni Abraham na si Isaac ay may dalawang anak: sina Esau at Jacob. 35 Ang mga anak ni Esau ay sina Elifaz, Reuel, Jeus, Jalam at Korah. 36 Ang mga anak ni Elifaz ay sina Teman, Omar, Zefi, Gatam, Kenaz, Timna at Amalek. 37 Ang kay Reuel naman ay sina Nahat, Zera, Sammah at Miza.

Ang Lahi ni Seir(C)

38 Ang mga anak ni Seir ay sina Lotan, Sobal, Zibeon, Ana, Dison, Eser at Disan. 39 Ang mga anak ni Lotan ay sina Hori at Homam; si Timna ang kapatid na babae ni Lotan. 40 Mga anak ni Sobal sina Alian, Manahat, Ebal, Sefi at Onam. Ang mga anak ni Zibeon ay sina Aias at Ana. 41 Anak ni Ana si Dison. Si Dison naman ang ama ng magkakapatid na Hamram, Esban, Itran at Keran. 42 Mga anak ni Eser sina Bilhan, Zaavan at Jaacan. Ang kay Disan naman ay sina Hus at Aran.

Ang mga Hari at Pinuno ng Edom(D)

43 Ito ang mga naghari sa lupain ng Edom bago nagkaroon ng hari ang mga Israelita: si Bela na anak ni Beor at ang kanyang lunsod ay Dinhaba. 44 Pagkamatay niya, siya'y pinalitan ni Jobab na anak ni Zera na taga-Bosra. 45 Nang mamatay si Jobab, si Husam na isang Temaneo ang pumalit sa kanya. 46 Namatay si Husam at ang pumalit sa kanya ay isang taga-Avit, si Hadad na anak ni Bedad. Siya ang tumalo kay Midian sa lupain ng Moab. 47 Pagkamatay ni Hadad, pumalit sa kanya bilang hari si Samla na taga-Masreca. 48 Namatay din si Samla at pinalitan siya ni Saul na taga-Rehobot sa may Ilog Eufrates. 49 Nang mamatay si Saul, pumalit sa kanya bilang hari si Baal-hanan na anak ni Acbor. 50 Namatay si Baal-hanan at pumalit sa kanya si Hadad na taga-lunsod ng Pai. Si Hadad ang asawa ni Mehetabel na anak ni Matred. Si Matred ay anak na babae ni Mezahab.

51 Pagkamatay ni Hadad, ang mga ito ang naging pinuno ng Edom: Timna, Alian, Jetet, 52 Aholibama, Ela, Pinon, 53 Kenaz, Teman, Mibzar, 54 Magdiel, at Iram.

Footnotes

  1. 19 PELEG: Sa wikang Hebreo, ang kahulugan ng salitang ito ay “nahati”.