Add parallel Print Page Options

Ñˈoom cantyja ˈnaaⁿ nnˈaⁿ na jnda̱ tˈunco

Ndoˈ jeˈ mawˈo̱ ñˈoom na cwitaˈxˈeˈyoˈ no̱o̱ⁿ nacjooˈ carta na jlaˈcwanomˈyoˈ. Ñecuaa meiiⁿ ticoco tsaⁿsˈa, sa̱a̱ jnaaⁿˈ na jeeⁿ cweˈ luaaˈ cwicˈeeⁿ nnˈaⁿ ñˈeⁿ ncˈiaana, joˈ chii yati cwii cwii tsaⁿsˈa cocoom ndoˈ mati cwii cwii tsaⁿscu cˈoom saaⁿˈaⁿ. Nquii tsaⁿsˈa waa cwii nnom na matseixmaaⁿ na nntsˈaaⁿ ñˈeⁿ scoomˈm ndoˈ mati tsaⁿscu waa cwii nnom na matseixmaaⁿ na nntsˈaaⁿ ñˈeⁿ saaⁿˈaⁿ. Wendyena quiandye ntyjeena nda̱a̱na na calaˈcanda̱a̱ˈndyena ñˈoomwaaˈ. Tsaⁿscu titseixmaaⁿ na nntseintycwiiˈñê nnom saaⁿˈaⁿ ee saaⁿˈaⁿ tseixmaⁿ cwenta jom, meiⁿ tsaⁿsˈa titseixmaaⁿ na nntseintycwiiˈñê nnom scoomˈm ee scoomˈm tseixmaⁿ cwenta jom. Cweˈ joˈ tintseintycwiiˈñe tsˈaⁿ nnom saaⁿˈaⁿ, nnom scoomˈm sa̱a̱ ñequiiˈcheⁿ wanaaⁿ na nlaˈljondyoˈ xeⁿ waa ñˈoom na jnda̱ tˈmaⁿˈyoˈ na ñeˈcalaneiⁿˈyoˈ nnom Tyˈo̱o̱tsˈom. Sa̱a̱ nchii na jndye xuee, tintsˈaanaˈ na tileicalaˈquii nˈomˈyoˈ ndoˈ na ljoˈ nntsˈaa Satanás na nlaˈtjo̱o̱ndyoˈ.

Luaaˈ waa na matsjo̱o̱ cantyja ˈnaaⁿˈ ñˈoomwaaˈ, sa̱a̱ tintjeiˈyoˈ cwenta na tseixmaⁿnaˈ ñˈoom na matsa̱ˈntjomnaˈ. Cantyja ˈnaⁿya toom cweˈ chaˈtso naⁿnom laxmaⁿna chaˈna ja, sa̱a̱ tiñeˈcwii xjeⁿ na mañequiaa Tyˈo̱o̱tsˈom na laxmaaⁿya. Ee ñˈeeⁿ nnˈaⁿ waa cwii nnom na laˈxmaⁿ, ndoˈ ntˈomcheⁿ cwiicheⁿ ljo laˈxmaⁿ.

Nda̱a̱ joo naⁿnom na tyooˈunco ndoˈ mati joo yolcu na jnda̱ ljondye, matsjo̱o̱ na yati caljooˈndyena na ñenquieena chaˈna mˈaaⁿ ja luaañe. Sa̱a̱ xeⁿ tileicwiquii nˈomna na mˈaⁿ ñenquieena, ñecuaa, cˈuncona, ee yati na mˈaaⁿ tsˈaⁿ na we caⁿ, nchiiti na cweˈ matseiqueeⁿ tsˈoom na ñeˈcˈoom ñˈeⁿ tsˈaⁿ.

10 Sa̱a̱ nda̱a̱ ˈo na jnda̱ tmaˈcoˈyoˈ, luaa waa ñˈoom na matsa̱ˈntjomnaˈ, nchii cweˈ ñˈoom ˈndyo̱ ja, ñˈoom ˈndyoo nquii Ta Jesús joˈ: juu scuuˈ tsˈaⁿ ticato̱ⁿˈñê ñequio saaⁿˈaⁿ. 11 Sa̱a̱ xeⁿ maˈñeeⁿ saaⁿˈaⁿ, ticwanaaⁿ na ncoconnaaⁿˈaⁿ, matsonaˈ na caljoyaandyenndaˈna. Ndoˈ mati juu saaⁿˈaⁿ, tintseityuiiˈ ljeii ˈnaaⁿna.

12 Nda̱a̱ ntˈomndyoˈ ˈo na jnda̱ tˈuncoˈyoˈ, luaa matsjo̱o̱ nnco̱, nchii matsa̱ˈntjom Ta Jesús na caluii na ljoˈ, xeⁿ na mˈaaⁿ tsˈaⁿ na matseiyuˈ sa̱a̱ scoomˈm tyootseiyuˈ ndoˈ tsaⁿˈñeeⁿ cwiljoya tsˈom na mˈaaⁿ ñˈeⁿñê, tinto̱ⁿˈñê ñequio scoomˈm. 13 Ndoˈ cwii yuscu na matseiyuˈ, xeⁿ saaⁿˈaⁿ tyootseiyuˈ, sa̱a̱ cwiljoya tsˈom na cwiljooˈñe ñˈeⁿñê, tintseityueeⁿeⁿ ljeii na tocoom ñˈeⁿñe. 14 Ee maqueⁿndyo̱o̱ Tyˈo̱o̱tsˈom saaˈ yuscu na tyootseiyuˈ ncˈe na cwiluiiñê saaˈ yuscu na matseiyuˈ. Ndoˈ mati maqueⁿño̱o̱ⁿ scuuˈ tsˈaⁿ na tyootseiyuˈ ncˈe saaⁿˈaⁿ tseixmaⁿ tsˈaⁿ na matseiyuˈ. Ee xeⁿ nchii na luaaˈ waa, quia joˈ nda joona nlaˈxmaⁿ chaˈna nda nnˈaⁿ na tyoolaˈyuˈ, sa̱a̱ na mayuuˈ maqueⁿnaˈ nda joona cantyja ˈnaaⁿˈ tmaaⁿˈ cwentaaˈ Tyˈo̱o̱tsˈom. 15 Sa̱a̱ xeⁿ juu tsˈaⁿ na tyootseiyuˈ ñeˈcatseityueeⁿˈeⁿ ljeii na tocoom ñˈeⁿ saaⁿˈaⁿ oo scoomˈm, quia joˈ ñecuaato na caˈñeeⁿ. Quia na luaaˈ waa maxjeⁿ tilˈaaya na jndeiˈnaˈ na caljooˈñe tsˈaⁿ. Ee Tyˈo̱o̱tsˈom lˈue tsˈoom na ticacho̱o̱ya tiaˈ ñequio nnˈaⁿ wˈaaya. 16 Ee ¿chiuu ntyjiˈyuˈ ˈu tsaⁿscu na matseiˈyuˈ na jnda̱ tmaˈcoˈ na xocatseiˈyuˈ saˈ ñˈeⁿ Tyˈo̱o̱tsˈom cantyja ˈnaⁿˈ? Ndoˈ mati ˈu tsaⁿsˈa na matseiˈyuˈ na jnda̱ tmaˈcoˈ, ¿chiuu ntyjiˈyuˈ na xocatseiyuˈ scuˈ cantyja ˈnaⁿˈ?

Tilajnda̱a̱ya na nlachuiiˈa na tyolaxmaaⁿya

17 Ticwii cwiindyoˈ ˈo, caljoya tsˈom chiuu waa na jnda̱ tquiaa Tyˈo̱o̱tsˈom na matseixmaⁿ quia na tˈmaaⁿ juu. Luaaˈ waa ñˈoom na mañequiaaya nda̱a̱ nnˈaⁿ chaˈtso ntmaaⁿˈ nnˈaⁿ na macwjeeⁿˈeⁿ cwentaaⁿˈaⁿ. 18 Quia na tˈmaaⁿ ˈu, ¿aa jnda̱ tuii ˈnaaⁿ seiˈ chaˈxjeⁿ cwilˈa nnˈaⁿ judíos yonom ndana? Tintseichuiˈ na luaaˈ waa. Ndoˈ xeⁿ aa tyooluii ˈnaaⁿ seiˈ quia na tˈmaaⁿ ˈu, tacaⁿnaˈ na caluii na ljoˈ. 19 Ee ticateijndeiinaˈ tsˈaⁿ xeⁿ na tuii ˈnaaⁿˈñeeⁿ tjaaⁿˈaⁿ meiiⁿ xeⁿ ticaluiinaˈ. Ñˈoom na jndati na catseicanda̱ tsˈaⁿ ñˈoom na matsa̱ˈntjom Tyˈo̱o̱tsˈom. 20 Joˈ chii meiⁿquia cwii nnom na matseixmaⁿ tsˈaⁿ quia na tˈmaⁿ Tyˈo̱o̱tsˈom jom, joˈ joˈ caljoya tsˈoom. 21 ¿Aa cwiluiindyuˈ tsˈaⁿ na mandiˈntjomtyeⁿ quia na tˈmaaⁿ ˈu? Tincˈoomˈ tsˈomˈ na ljoˈ, sa̱a̱ xeⁿ nncjuˈnaaⁿñenaˈ na nndyaandyuˈ, cwa catsaˈ na ljoˈ. 22 Ee tsˈaⁿ na mˈaaⁿ na mandiˈntjomtyeⁿ quia na tˈmaⁿ Tyˈo̱o̱tsˈom jom na catseiyoomˈm ñˈeⁿ Ta Jesús, jeˈ cwiluiiñe tsˈaⁿ na jnda̱ seicandyaaˈñê. Ndoˈ maljoyu cantyja ˈnaaⁿˈ tsˈaⁿ na mˈaaⁿ xjeⁿ ˈnaaⁿˈ quia na tˈmaⁿ Cristo jom, jeˈ cwiluiiñê tsˈaⁿ na mandiˈntjomtyeⁿ nnoom. 23 Juu ñequio na seijnda Tyˈo̱o̱tsˈom ˈo, jeeⁿ ndyaˈ jnda joˈ. Joˈ chii tiñequiandyoˈ na laxmaⁿˈyoˈ nnˈaⁿ na cwindyeˈntjomtyeⁿ nda̱a̱ nnˈaⁿ. 24 Quia joˈ ˈo nnˈaⁿya, cwii cwiindyoˈ caljoya tsˈom chiuu waa na tyotseixmaⁿ xjeⁿ na tˈmaⁿ Tyˈo̱o̱tsˈom juu.

Nnˈaⁿ na tyooncˈunco ndoˈ yolcu na jnda̱ ljondye

25 Ñˈoom na cwitaˈxˈeeˈyoˈ no̱o̱ⁿ cantyja ˈnaaⁿ yolcu na tyooˈunco, tjaaˈnaⁿ ñˈoom na matsa̱ˈntjom Ta Jesús ja cantyja ˈnaaⁿˈ ñˈoomwaaˈ. Sa̱a̱ ncˈe na matseixmaⁿya tsˈaⁿ na wiˈ tsˈoom, ntyjii na nda̱a̱ nlaˈñˈoomˈndyoˈ ñˈoom na matsjo̱o̱ cantyja ˈnaaⁿˈ ñˈoomwaaˈ. 26 Cweˈ ncˈe jndye nnom quichˈeenaˈ tiempomeiiⁿ, joˈ chii macwjiiˈa cwenta na yaticheⁿ caljooˈñe tsˈaⁿ chaˈxjeⁿ na jnda̱ teijnoomˈm. 27 Xeⁿ mˈaaⁿ scuˈ, tintseityuiiˈ ljeii na tmaˈcoˈ jom. Sa̱a̱ xeⁿ tjaaˈnaⁿ scuˈ, ticalˈueˈ tsˈaⁿ na nluiiñe scuˈ. 28 Sa̱a̱ xeⁿ aa mmaˈcoˈ, tjaaˈnaⁿ jnaⁿˈ naljoˈ. Ndoˈ mati cwii yuscundyua, tjaa jnaaⁿˈ xeⁿ ncoco. Ee jndye nnom nawiˈ quichˈeenaˈ na nntjoom nnˈaⁿ na nncˈunco ndoˈ ñeˈcateijndeiya ˈo na tincwinomˈyoˈ joonaˈ.

29 ˈO nnˈaⁿya na cwilaˈyuˈyoˈ, luaa waa na ñeˈcatsjo̱o̱ya: Jnda̱ teitsio̱o̱ˈ xuee na nncwjeeˈnndaˈ Cristo. Ncˈe na ljoˈ joo nnˈaⁿ na jnda̱ tˈunco, cˈomna chaˈcwijom tjaaˈnaⁿ lcuuna, tjaaˈnaⁿ sˈaana. 30 Joo nnˈaⁿ na mˈaⁿ na chjooˈ nˈom, cˈomna chaˈxjeⁿ quia waa xuee. Ndoˈ joo nnˈaⁿ na mˈaⁿ ncuee, cˈomna chaˈcwijom mˈaⁿna na chjooˈ nˈomna. Ndoˈ nnˈaⁿ na cwilajnda ˈnaⁿ cˈomna chaˈcwijom nchii ˈnaaⁿna joˈ. 31 Ndoˈ joo nnˈaⁿ na cwiwilˈueeˈndye ˈnaⁿ na cwilaˈxmaⁿ cantyja ˈnaaⁿˈ tsjoomnancuewaañe, matsonaˈ na cˈomna chaˈcwijom na ticajnda nquiuna ljoˈ laˈxmaⁿnaˈ, ee juu na matseixmaⁿ tsjoomnancuewaañe mawjaantycwiinaˈ.

32 Tilˈue tsˈo̱o̱ⁿ na jndye ñomtiuu ncˈomˈyoˈ, ee tsˈaⁿ na tjaaˈnaⁿ scuuˈ, mˈaaⁿˈ tsˈoom chiuu nncˈoom jo nnom Ta Jesús, na nncjaaweeˈ tsˈoom ñˈeⁿñe, 33 sa̱a̱ tsˈaⁿ na mˈaaⁿ scuuˈ, mˈaaⁿˈ tsˈoom cantyja ˈnaaⁿ ˈnaⁿ na macaⁿnaˈ cha neiiⁿˈ scoomˈm ñˈeⁿñê. 34 Ndoˈ na luaaˈ waa, tiñecwii mˈaaⁿˈ tsˈoom. Ñecwii xjeⁿ matˈuiinaˈ cantyja ˈnaaⁿˈ yuscu na tjaaˈnaⁿ saaˈ ñequio yuscu ndyua na tyoococo. Joona mˈaaⁿˈ nˈomna cantyja ˈnaaⁿˈ tsˈiaaⁿ ˈnaaⁿˈ Ta Jesús, na nñequiandyeñˈeⁿna na laˈtˈmaaⁿˈndyena jom cantyja ˈnaaⁿ seiina ñequio espíritu ˈnaaⁿna. Sa̱a̱ yuscu na jnda̱ mamˈaaⁿ saaˈ, mˈaaⁿˈ tsˈoom cantyja ˈnaaⁿˈ ˈnaⁿ na macaⁿnaˈ ndoˈ ñequio chiuu na nncˈoom cha nncjaaweeˈ ntyjii saaⁿˈaⁿ ñˈeⁿñê.

35 Nchii matsjo̱o̱ ñˈoommeiⁿˈ nda̱a̱ˈyoˈ ee ticalˈue tsˈo̱o̱ⁿ na nncˈuncoˈyoˈ sa̱a̱ cha na nnteijndeiinaˈ ˈo ndoˈ cha na xcweeˈ nˈomˈyoˈ na nndyeˈntjomˈyoˈ nnom Ta Jesús.

36 Ñˈoom na jnduˈyoˈ na mˈaaⁿ cwiindyoˈ ˈo na mˈaaⁿ nomjnda na jnda̱ jaawinomˈnaˈ na ndyuañe ndoˈ ˈu na tsotyeeⁿ jnda̱ mamatseitiuuˈ na ya xeⁿ nncocotoom, maxjeⁿ ya na nluii na ljoˈ. Ee nchii jnaⁿˈ na nntsaˈ na ljoˈ. 37 Sa̱a̱ xeⁿ mˈaaⁿ cwii tsˈaⁿ na jnda̱ seijndaaˈñe naquiiˈ tsˈom na xonquiaa na nncoco nomjnda, ee na mantyˈiaaˈ na ticaⁿnaˈ, ya catsˈaa na ljoˈ. 38 Quia joˈ ya machˈee tsˈaⁿ na mawˈo̱ ñomcaaˈ jnda, sa̱a̱ yati machˈee juu tsˈaⁿ na matseiljo nomjnda.

39 Yuscu na mˈaaⁿ saaˈ, matˈuiityeⁿnaˈ juu ñˈeⁿñê yocheⁿ na wandoˈ tsaⁿˈñeeⁿ. Sa̱a̱ xeⁿ nncueˈ tsaⁿˈñeeⁿ, wanaaⁿ na ncoconnaaⁿˈaⁿ ñˈeⁿ meiⁿquia tsˈaⁿ na lˈue tsˈoom, macanda̱ ñequiiˈcheⁿ ñˈeⁿ tsˈaⁿ na matseiyuˈ. 40 Sa̱a̱ matseitiuu yati machˈeeⁿ xeⁿ na nljooˈñê na ñenqueⁿ. Luaaˈ mˈaaⁿˈ tsˈo̱o̱ⁿ cantyja ˈnaaⁿˈ ñˈoomwaaˈ ndoˈ mantyjii na matseixmaⁿya Espíritu na cwiluiiñe Tyˈo̱o̱tsˈom.