A A A A A
Bible Book List

1 Corintios 6 Chinanteco de Comaltepec (CCO)

Dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáamˉbingˈ i̱ ˈnéˉ niˈɨ́ˉ íˈˋ jee˜ laˈóˈˋ rúiñˈˋ

Jo̱baˈ fɨ́ɨˉguɨ́ɨ ˈnʉ́ˈˋ, dseaˋ rúˈˋnaaˈ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ, e mɨ˜ jaangˋ ˈnʉ́ˈˋ seaˋ dseeˉ quíiˆnaˈ có̱o̱ˈ˜ jaangˋguɨ dseaˋ rúngˈˋnaˈ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ, jo̱baˈ jaˋ cuǿøngˋ faˈ e mɨ́ɨˈ˜naˈ dseaˋ i̱ jaˋ cuíingˋ Fidiéeˇ e niˈɨ́rˉ íˈˋ quíiˉnaˈ, dsʉco̱ˈ guiʉ́ˉguɨ e dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáamˉbingˈ i̱ niˈɨ́ˉ íˈˋ quíiˉnaˈ. Jo̱guɨ ˈnébˉ ñíˆ ˈnʉ́ˈˋ cajo̱ e jaléngˈˋ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáamˉbingˈ i̱ niˈɨ́ˉ íˈˋ quiáˈˉ jaléngˈˋ dseaˋ jmɨgüíˋ mɨ˜ nitɨ́ˉ e íˈˋ jo̱; jo̱ co̱ˈ lajo̱b nijméeˆnaˈ, jo̱baˈ ˈnéˉ ñíˆbaˈ jial niˈɨ́ɨˆnaˈ íˈˋ có̱o̱ˈ˜ jaléˈˋ e jaˋ ˈgaˈˊ lɨ˜ niingˉ e dsijéeˊ jee˜ ˈnʉ́ˈˋ. Jo̱guɨ ˈnéˉ ñíˆbaˈ cajo̱ e jɨˋguɨ jaléngˈˋ ángeles quiáˈˉ Fidiéeˇ ˈnéˉ niˈɨ́ˆnaaˈ íˈˋ quiáˈrˉ mɨ˜ nitɨ́ˉ e íˈˋ jo̱. Jo̱ co̱ˈ lajo̱b nilíˋ, jo̱baˈ lajangˈˆ júuˆguɨ ˈnéˉ niˈɨ́ˆnaaˈ íˈˋ mɨ˜ eeˋgo̱ dsijéeˊ lajeeˇ se̱e̱ˉnaaˈ fɨˊ jmɨgüíˋ la. Jo̱baˈ song i̱ lɨɨng˜ lajeeˇ laˈóˈˋ ˈnʉ́ˈˋ, dseaˋ lɨ́ɨngˊnaˈ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ, jmooˋnaˈ ta˜ jɨ́ɨngˋ, jo̱baˈ fɨ́ɨˉɨ ˈnʉ́ˈˋ e jaˋ dseengˋ e nigüɨlíingˉnaˈ fɨˊ quiniˇ dseata˜ i̱ jaˋ cuíingˋ Fidiéeˇ e laco̱ˈ niˈɨ́rˉ íˈˋ quíiˉnaˈ, co̱ˈ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ íˋ jaˋ catɨ́ɨngˉ e quíiñˈ˜ jee˜ laˈóˈˋ ˈnʉ́ˈˋ. Jo̱ uiing˜ e fɨ́ɨˉɨ ˈnʉ́ˈˋ lana e lɨ́ˈˆ laco̱ˈ nicá̱ˆnaˈ fɨˈɨˈˋ, co̱ˈ líˈˋ dsiiˉ e dseángˈˉ seemˋ jaangˋ dseaˋ i̱ lajangˈˆ quɨ́ɨˈ˜ jmɨɨ˜ niˈɨ́ˉ íˈˋ jee˜ laˈóˈˋ ˈnʉ́ˈˋ, dseaˋ lɨ́ɨngˊnaˈ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ. Jo̱ dsʉˈ o̱ˈ jí̱i̱ˈ˜ lɨco̱ˈ jmooˋnaˈ ta˜ jɨ́ɨngˋ lajeeˇ laˈóˈˋ ˈnʉ́ˈˋ, dseaˋ lɨ́ɨngˊnaˈ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ, co̱ˈ jɨˋguɨ güɨlíingˉnaˈ fɨˊ quiniˇ dseata˜ i̱ jaˋ cuíingˋ Fidiéeˇ e laco̱ˈ niˈɨ́rˉ íˈˋ quíiˉnaˈ cuaiñ˜ quiáˈˉ e ta˜ jɨ́ɨngˋ do.

Jo̱ có̱o̱ˈ˜ jí̱i̱ˈ˜ e ta˜ jɨ́ɨngˋ e jmooˋnaˈ do, có̱o̱ˈ˜ jí̱i̱ˈ˜ e jo̱bɨ eáamˊ nɨˈléeˊ quíiˉnaˈ, dsʉco̱ˈ guiʉ́ˉguɨ e nijméeˆnaˈ téˈˋbaˈ có̱o̱ˈ˜ jaléˈˋ e gaˋ e dsingɨ́ɨngˉnaˈ, jo̱guɨ guiʉ́ˉguɨ cajo̱ e nijméeˆbaˈ téˈˋnaˈ mɨ˜ jmóoˋ dseaˋ rúngˈˋnaˈ ɨ̱ɨ̱ˋ quíiˉnaˈ. Jo̱ dsʉˈ ˈnʉ́ˈˋ lɨ́ˈˆ rɨquɨˈˊ jmooˋnaˈ, co̱ˈ lajeeˇ laˈóˈˋ yaang˜naˈ, dseaˋ lɨ́ɨngˊnaˈ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ, jmooˋnaˈ gaˋ quiáˈˉ rúngˈˋnaˈ jo̱guɨ jɨˋguɨ jmooˋnaˈ ɨ̱ɨ̱ˋ quiáˈˉ rúngˈˋnaˈ cajo̱.

Jo̱ ˈnʉ́ˈˋ ˈnéˉ ñíˆbaˈ e jaléngˈˋ dseaˋ i̱ ˈléeˊ jaˋ quɨ́ˈˉ jmɨɨ˜ faˈ e nicá̱ˋ Fidiéeˇ nifɨˊ quiáˈrˉ. Jo̱ uíiˈ˜ e lajo̱b lɨ́ɨˊ, jo̱baˈ fɨ́ɨˉɨ ˈnʉ́ˈˋ e jaˋ güɨjmɨgǿøngˋ dseaˋ ˈnʉ́ˈˋ, co̱ˈ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ jmóoˋ jaléˈˋ e ˈlɨˈˆ lala jaˋ quɨ́ˈˉ jmɨɨ˜ faˈ e nicá̱ˋ Fidiéeˇ nifɨˊ quiáˈrˉ; faˈ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ jmóoˋ jaléˈˋ e ˈlɨˈˆ e lɨ́ˋ dsíiˊ ngúuˊ táaiñˋ, jo̱guɨ jaléngˈˋ i̱ jmiféngˈˊ jaléngˈˋ diée˜ i̱ o̱ˈ jáˈˉ, jo̱guɨ jaléngˈˋ i̱ güɨɨngˋ có̱o̱ˈ˜ dseaˋ jiéngˈˋ mɨ˜ ningɨ́ˋ e cacúngˈˉ guórˋ, jo̱guɨ jaléngˈˋ dseañʉˈˋ i̱ tɨˊ dsíiˊ jmangˈˋ yaang˜ lafaˈ dseamɨ́ˋ, jo̱guɨ jaléngˈˋ dseañʉˈˋ i̱ tɨˊ dsíiˊ güɨɨngˋ có̱o̱ˈ˜ jaléngˈˋ dseañʉˈˋ, 10 jo̱guɨ jaléngˈˋ i̱ jmóoˋ ɨ̱ɨ̱ˋ, jo̱guɨ jaléngˈˋ i̱ eáangˊ iing˜ sɨlɨ́ɨˈˇ jaléˈˋ e seaˋ fɨˊ jmɨgüíˋ, jo̱guɨ jaléngˈˋ i̱ jmóoˋ ta˜ ɨ̱́ˈˋ méeˊ, jo̱guɨ jaléngˈˋ i̱ jmóoˋ ta˜ quie̱ˊ júuˆ e o̱ˈ jáˈˉ, jo̱guɨ jaléngˈˋ i̱ jmɨˈɨ̱́ˈˉ e seaˋ quiáˈˉ dseaˋ rúiñˈˋ laˈeáangˊ e jmɨgǿøngˋneiñˈ. Jo̱ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ laˈíˋ jaˋ quɨ́ˈˉ jmɨɨ˜ faˈ e Fidiéeˇ nicá̱ˋ nifɨˊ quiáˈrˉ.

11 Jo̱ jaléˈˋ e ˈlɨˈˆ lanab lamɨ˜ jmóoˋ i̱ lɨɨng˜ ˈnʉ́ˈˋ lamɨ˜ jéengˊguɨ, jo̱ dsʉˈ lana nɨcaˈíimˉ Fidiéeˇ jaléˈˋ dseeˉ quíiˉnaˈ jo̱guɨ nɨcajméerˋ e dseángˈˉ jí̱i̱ˈ˜ dseaˋ quiáˈˉbre nɨlɨ́ɨngˊnaˈ. Jo̱guɨ laˈeáangˊ có̱o̱ˈ˜ Fíiˋnaaˈ Dseaˋ Jmáangˉ jo̱guɨ có̱o̱ˈ˜ Jmɨguíˋ quiáˈˉ Fidiéeˇ ˈnʉ́ˈˋ nɨlɨ́ɨngˊnaˈ lana dseaˋ i̱ jaˋ dseeˉ røøngˋ fɨˊ quiniˇ Fidiéeˇ.

ˈNéˉ jmɨˈgóbˋ dseaˋ Fidiéeˇ có̱o̱ˈ˜ ngúuˊ táaiñˋ

12 Jo̱ fɨ́ɨˉguɨ́ɨ ˈnʉ́ˈˋ e júuˆ la e seemˋ dseaˋ i̱ féˈˋ lala: “Cuǿømˋ líˋ jméˉe lɨ́ˈˆ doñiˊ eeˋ e iin˜n.” Jo̱ e jábˈˉ e jo̱, lɨfaˈ jaˋ lajɨˋ íingˆ ta˜ quiáˈrˉ. Jo̱ e jábˈˉ e cuǿømˋ líˋ jméˆnaaˈ lɨ́ˈˆ doñiˊ eeˋ ii˜naaˈ jméˆnaaˈ, lɨfaˈ jaˋ ˈnéˉ cuǿøˈ˜ fɨˊ yee˜naaˈ e niquiʉ́ˈˉ ta˜ jneaa˜aaˈ jaléˈˋ e lɨ́ˋ dsíiˊ ngúuˊ táangˋnaaˈ do. 13 Jo̱guɨ féˈˋbɨ dseaˋ e júuˆ la cajo̱: “Jo̱ jaléˈˋ e quieeˇnaaˈ dsitóoˈ˜ fɨˊ dsíiˊ túˈˋnaaˈ, jo̱guɨ e túˈˋnaaˈ do íingˆ ta˜ quiáˈˉ e guɨngˈˊ jaléˈˋ e quieeˇnaaˈ do.” Jo̱ e jábˈˉ e júuˆ jo̱, lɨfaˈ Fidiéeˇ tó̱o̱bˋ jmɨɨ˜ mɨ˜ niˈíiñˉ lajɨˋ tú̱ˉ e jo̱. Jo̱guɨ jaˋ cajméeˋ Fidiéeˇ ngúuˊ táangˋ dseaˋ e lɨco̱ˈ íingˆ ta˜ e nijméˉ dseaˋ jaléˈˋ e jaˋ dseengˋ, dsʉco̱ˈ jaléˈˋ ngúuˊ táangˋ dseaˋ íingˆ ta˜ e nijméˉ dseaˋ lají̱i̱ˈ˜ e iing˜ Fíiˋnaaˈ Dseaˋ Jmáangˉ, jo̱guɨ laˈeáangˊ có̱o̱ˈ˜ Fíiˋnaaˈ Dseaˋ Jmáamˉbingˈ cuǿøngˋ jméˆnaaˈ lajo̱. 14 Jo̱guɨ lɨ́ˈˆ laco̱ˈ cajmijí̱ˈˊ Fidiéeˇ i̱ Fíiˋnaaˈ Dseaˋ Jmáangˉ do laˈeáangˊ có̱o̱ˈ˜ güeaˈˆ ˈgøngˈˊ quiáˈrˉ mɨ˜ cangɨ́ˋ e cajúiñˉ, jo̱baˈ lajo̱b cajo̱ nijmérˉ có̱o̱ˈ˜ jneaa˜aaˈ mɨ˜ nitɨ́ˉ íˈˋ lajo̱.

15 Jo̱guɨ ˈnéˉ ñíbˆ ˈnʉ́ˈˋ cajo̱ e jaléngˈˋ ˈnʉ́ˈˋ, dseaˋ lɨ́ɨngˊnaˈ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ, lɨ́ɨngˊnaˈ lafaˈ jaamˋ dseaˋ có̱o̱ˈ˜ dseaˋ do. Jo̱ co̱ˈ lajo̱b lɨ́ɨˊ, jo̱baˈ dseángˈˉ jaˋ dseengˋ e jaangˋ dseaˋ nigüɨ́iñˋ có̱o̱ˈ˜ jaangˋ dseamɨ́ˋ i̱ jmóoˋ ta˜ ˈnɨ́ɨngˋ ˈñiaˈˊ. 16 Jo̱guɨ ˈnéˉ ñíbˆ ˈnʉ́ˈˋ cajo̱ e mɨ˜ jaangˋ dseañʉˈˋ güɨɨiñˋ có̱o̱ˈ˜ jaangˋ dseamɨ́ˋ i̱ jmóoˋ ta˜ ˈnɨ́ɨngˋ ˈñiaˈˊ, jo̱baˈ lafaˈ jaamˋ dseaˋ uíiñˉ lajeeˇ lajɨˋ gáiñˈˉ do. Dsʉco̱ˈ lalab féˈˋ fɨˊ ni˜ jiˋ quiáˈˉ Fidiéeˇ: “Jo̱ mɨ˜ güɨɨngˋ dseañʉˈˋ có̱o̱ˈ˜ dseamɨ́ˋ, uíiñˉ lafaˈ jaamˋbre.” 17 Jo̱ dsʉˈ mɨ˜ uíingˆ dseaˋ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ, jo̱baˈ jaamˋ dseaˋ uíiñˉ có̱o̱ˈ˜ dseaˋ do laˈeáangˊ có̱o̱ˈ˜ Jmɨguíˋ quiáˈˉ Fidiéeˇ.

18 Jo̱baˈ fɨ́ɨˉɨ ˈnʉ́ˈˋ, dseaˋ rúˈˋnaaˈ, cuíingˈ˜naˈ jaléˈˋ e ˈlɨˈˆ lajo̱ e lɨ́ˋ dsíiˊ ngúuˊ táangˋ dseaˋ. Dsʉco̱ˈ lɨ́ˈˆ doñiˊ eeˋ dseeˉ e jiéˈˋ e éeˋ dseaˋ jaˋ ˈléeˊ e jo̱ quiáˈˉ ngúuˊ táaiñˋ, jo̱ dsʉˈ i̱ dseaˋ i̱ jmóoˋ e ˈlɨˈˆ lajo̱, jo̱baˈ ˈléeˊbre có̱o̱ˈ˜ ngúuˊ táaiñˋ. 19 Jo̱guɨ ˈnéˉ ñíbˆ ˈnʉ́ˈˋ cajo̱ e ngúuˊ táangˋnaˈ lɨ́ɨˊ lafaˈ guáˈˉ quiáˈˉ Jmɨguíˋ quiáˈˉ Fidiéeˇ e nɨcacuøˈrˊ ˈnʉ́ˈˋ, jo̱guɨ e Jmɨguíˋ dobaˈ seengˋ cøøngˋ có̱o̱ˈ˜ ˈnʉ́ˈˋ. Jo̱ co̱ˈ lajo̱b lɨ́ɨˊ, jo̱baˈ joˋ lɨ́ɨˊ quíiˉnaˈ yaang˜naˈ e ngúuˊ táangˋnaˈ do, 20 co̱ˈ Fidiéeˇbingˈ i̱ nɨcalǿngˉ ˈnʉ́ˈˋ có̱o̱ˈ˜ co̱o̱ˋ ˈmóoˈ˜ e ñíiˊ eáangˊ. Jo̱ uíiˈ˜ e lajo̱b lɨ́ɨˊ, jo̱baˈ contøømˉ ˈnéˉ e nijmɨˈgooˉnaˈ Fidiéeˇ có̱o̱ˈ˜ jaléˈˋ e jmooˋnaˈ fɨˊ ngúuˊ táangˋnaˈ.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes