Add parallel Print Page Options

1 Corintios

Xmaⁿndye nnˈaⁿ na cwilaˈyuˈ tsjoom Corinto

Maja Pablo, cwiluiindyo̱ apóstol cwentaaˈ Jesucristo na mañequiaya ñˈoom naya ˈnaaⁿˈaⁿ nda̱a̱ nnˈaⁿ ncˈe na lˈue tsˈom Tyˈo̱o̱tsˈom. Nquii nnˈaaⁿya Sóstenes matseijomñê ñˈeⁿndyo̱ na matseiljeiya cartawaañe. Matseicwano̱ⁿya juunaˈ nda̱a̱ˈ ˈo nnˈaⁿ na cwiluiindyoˈ tmaaⁿˈ na macwjiˈ Tyˈo̱o̱tsˈom cwentaaⁿˈaⁿ na mˈaⁿˈyoˈ tsjoom Corinto, ˈo na maqueⁿño̱o̱ⁿ cwentaaⁿˈaⁿ ncˈe Cristo Jesús, na jnda̱ tqueeⁿˈñê na calajomndyoˈ ñˈeⁿñê, ndoˈ mati ñˈeⁿ nnˈaⁿ meiⁿquiayuucheⁿ na cwilcwiiˈna xueeˈ Ta Jesucristo, na cwiluiiñê na matsa̱ˈntjoom joona ndoˈ mati jaa. Nquii Tsotya̱a̱ya Tyˈo̱o̱tsˈom ñequio Ta Jesucristo catioˈnaaⁿndyena ˈo. Quiana na meiⁿcwii ñomtiuu ticˈomˈyoˈ jo nda̱a̱na.

Matioˈnaaⁿñe Tyˈo̱o̱tsˈom nnˈaⁿ ncˈe Cristo

Ñequiiˈcheⁿ mañequia na quianlˈuaaˈ Tyˈo̱o̱tsˈom cantyja ˈnaⁿˈyoˈ ee naya na matseixmaaⁿ na mañequiaaⁿ na cwitoˈñoomˈyoˈ cantyja ˈnaaⁿˈ Jesucristo. Ndoˈ ncˈe na matseitjoomˈnaˈ ˈo ñˈeⁿñe, mañequiaa Tyˈo̱o̱tsˈom na laˈxmaⁿˈyoˈ chaˈtso nnom na mateijndeiinaˈ ˈo jo nnoom, chaˈtso na cwicanda̱a̱ na cwilaˈteincoˈyoˈ ñˈoomˈm nda̱a̱ nnˈaⁿ ndoˈ ñequio na cwilaˈno̱ⁿˈyaˈyoˈ cantyja ˈnaaⁿˈaⁿ. Ndoˈ na luaaˈ, juu ñˈoom cantyja ˈnaaⁿˈ Cristo teitquiooˈ na mayuuˈ juunaˈ cantyja ˈnaⁿˈyoˈ. Ndoˈ na ljoˈ, titseitjo̱o̱naˈ ˈo meiⁿcwii nnom na mañequiaa Tyˈo̱o̱tsˈom cha cwicanda̱a̱ cwilˈaˈyoˈ tsˈiaaⁿ ˈnaaⁿˈaⁿ yocheⁿ na cwimeiⁿndoˈyoˈ na nncueeˈ xuee quia na nncwjeeˈnndaˈ Ta Jesucristo. Nquii Tyˈo̱o̱tsˈom wjaañequiaaⁿ najnda̱ˈyoˈ na cwindyeˈntjomˈtyeⁿˈyoˈ nnoom. Ndoˈ wjaachˈeeⁿ na ljoˈ hasta na nncueˈntyjo̱ xuee na nncwjeeˈnndaˈ Jesucristo na nntuˈxeⁿndye nnˈaⁿ. Quia joˈ nleitquiooˈ na tatjaaˈnaⁿ jnaⁿ cwicwilaˈxmaⁿˈyoˈ. Tyˈo̱o̱tsˈom ñequiiˈcheⁿ matseicaña̱a̱ⁿ ñˈoom na jnda̱ tjoomˈm na cjoomˈm, ndoˈ manquiityeeⁿ jnda̱ tqueeⁿˈñê ˈo na calajomndyoˈ ñequio Jnaaⁿ Jesucristo na cwiluiiñe na matsa̱ˈntjom jaa.

Nnˈaⁿ tsjoom Corinto na cwilaˈyuˈ titjoomˈ mˈaⁿna

10 ˈO nnˈaⁿya na cwilaˈyuˈyoˈ ñequio Jesucristo na cwiluiiñê na matsa̱ˈntjoom jaa, ñequio najndeii na cwiluiiñê matseityˈoondyo̱ nda̱a̱ˈyoˈ na cˈomˈyoˈ na tjoomˈ mˈaⁿˈyoˈ ñequio ncˈiaaˈyoˈ na cwilaˈyuˈ, tancˈomˈyoˈ na meiⁿto̱ⁿˈ ñˈeⁿndyena. Cˈomˈyoˈ na ñecwiixjeⁿ nquiuˈyoˈ ñˈeⁿndyena. 11 Luaaˈ matsjo̱o̱ nda̱a̱ˈyoˈ ˈo nnˈaⁿya ee joo nnˈaⁿ waaˈ Cloé jnda̱ jluena no̱o̱ⁿya na mˈaⁿntiaaˈndyoˈ ñequio ntyjeeˈyoˈ na cwilayuˈ. 12 Luaa waa na ñeˈcatsjo̱o̱ cantyja ˈnaaⁿˈ ñˈoomwaaˈ, ñˈeeⁿˈndyoˈ ˈo na cwinduˈyoˈ: “Ja matseijomndyo̱ cantyja ˈnaaⁿˈ Pablo”; ntˈomndyoˈ ˈo: “Ja ñˈeⁿ Apolos”; ndoˈ ntˈomndyoˈ: “Ja ñˈeⁿ Pedro”; ndoˈ ntˈomndyoˈ: “Ja ñˈeⁿ Cristo”. 13 ¿Aa ntsˈaacheⁿnaˈ na mato̱ⁿˈñe Cristo? Ndoˈ ja Pablo, ¿aa tyˈioom nnˈaⁿ ja tsˈoomˈnaaⁿ cwentaˈyoˈ? Oo, ¿aa ñequio xueeya teitsˈoomndyoˈ? 14 Quianlˈuaaˈ Tyˈo̱o̱tsˈom na macanda̱ Crispo ñˈeⁿ Gayo na seitsˈoomndyo̱, tjaaˈnaⁿ ntˈomndyoˈ ˈo na seitsˈoomndyo̱, 15 cha tjaa ˈñeeⁿ nnda̱a̱ nntso na ñequio xueeya seitsˈoomndyo̱ jom. 16 Ndoˈ jeˈ macjaañjoomˈ tsˈo̱o̱ⁿ na mati seitsˈoomndyo̱ Estéfanas ñequio nnˈaⁿ waⁿˈaⁿ. Meiⁿ tileicjaañjoomˈti tsˈo̱o̱ⁿ aa mˈaⁿ ntˈomndyoˈ ˈo na seitsˈoomndyo̱. 17 Ee nchii tyˈiom Cristo tsˈiaaⁿ ja na catseitsˈoomndyo̱ nnˈaⁿ. Jñoom ja na catseicandiiya nnˈaⁿ na macwjiˈnˈmaaⁿñê añmaaⁿna, meiⁿ nchii ntsˈaaya tsˈiaaⁿˈñeeⁿ ñequio ñˈoom na jndo̱ˈ nˈom nnˈaⁿ, ee xeⁿ naljoˈ, juu ñˈoom cantyja ˈnaaⁿˈ na tyˈioom nnˈaⁿ jom tsˈoomˈnaaⁿ, tjaaˈnaⁿ najndeii na matseixmaⁿnaˈ.

Cristo cwiluiiñê najndeii Tyˈo̱o̱tsˈom ñequio na jndo̱ˈ tsˈom

18 Nda̱a̱ nnˈaⁿ na cwiˈootsuundye añmaaⁿ, juu ñˈoom na tyˈioom nnˈaⁿ Cristo tsˈoomˈnaaⁿ, nquiuna ticajndanaˈ, sa̱a̱ jo nda̱a̱ jaa na matsaacaluiˈnˈmaaⁿndyo̱, tseixmaⁿnaˈ ñˈoom najndeii cantyja ˈnaaⁿˈ Tyˈo̱o̱tsˈom. 19 Chaˈxjeⁿ matseicandii ñˈoomˈm na teiljeii:

Nnˈaⁿ na jeeⁿ jndye nquiu,
nntsˈaa na catyuiiˈ na jndo̱ˈ nˈomna,
ndoˈ juu na jeeⁿ cwilaˈno̱ⁿˈna, nntsˈaa na cweˈ tsˈiaaⁿˈndyo juu joˈ.

20 Ncˈe luaaˈ tso ljeiiˈñeeⁿ, ¿yuu lˈueñe tsˈaⁿ na jeeⁿ jndo̱ˈ tsˈom ndoˈ mati tsˈaⁿ na jndye matseiˈnaaⁿˈ ndoˈ ñequio tsˈaⁿ na jeeⁿ ya matseitjoomˈ ñˈoom? Ee jnda̱ tqueⁿ Tyˈo̱o̱tsˈom chaˈtso na jndo̱ˈ nˈom nnˈaⁿ, cweˈ tsˈiaaⁿˈndyo joonaˈ. 21 Ncˈe na jndo̱ˈ tsˈom Tyˈo̱o̱tsˈom, seiˈno̱o̱ⁿˈo̱ⁿ na nquiee nnˈaⁿ tsjoomnancue tixocataˈjnaaⁿˈna jom cantyja ˈnaaⁿˈ na jndo̱ˈ nˈomna, joˈ chii majaaweeˈ tsˈoom na nncwjiˈnˈmaaⁿñê añmaaⁿ nnˈaⁿ cweˈ cantyja ˈnaaⁿˈ ñˈoomˈm na cwiñequia nnˈaⁿ, meiiⁿ cwitjeiiˈna cwenta na juunaˈ ñˈoom na ticajnda tseixmaⁿnaˈ.

22 Nnˈaⁿ judíos cwitaⁿna na nntyˈiaanda̱a̱na cwii tsˈiaaⁿ tˈmaⁿ na tixocaluiinaˈ na cweˈ najndeii nquii tsˈaⁿ cha nlaˈyuˈna. Sa̱a̱ nnˈaⁿ na nchii judíos, joona cwilˈueeˈndyena ñˈoom na nntseijndo̱ˈtinaˈ nˈomna cha na nlaˈyuˈna, 23 sa̱a̱ jâ cwiñequiaayâ ñˈoom na tyˈioom nnˈaⁿ Cristo tsˈoomˈnaaⁿ. Ñˈoomˈñeeⁿ tia nquiu nnˈaⁿ judíos ndoˈ nnˈaⁿ na nchii judíos cwitjeiiˈna cwenta na jeeⁿ cje tseixmaⁿnaˈ. 24 Ndoˈ cantyja ˈnaaⁿ nnˈaⁿ na maˈmaⁿ Tyˈo̱o̱tsˈom, meiiⁿ nnˈaⁿ judíos oo meiiⁿ nnˈaⁿ ntˈomcheⁿ tsjaaⁿ, macwjiˈnˈmaaⁿñê nnˈaⁿ, ndoˈ na cwiluiiñe na jndo̱ˈ tsˈoom. 25 Ee juu na ndooˈ nquiu nnˈaⁿ na tseixmaⁿnaˈ na tixcwe machˈee Tyˈo̱o̱tsˈom jndo̱ˈti tsˈoom na luaaˈ machˈeeⁿ, nchiiti juu na jndo̱ˈ nˈom nnˈaⁿ, ndoˈ juu na cwitjeiiˈna cwenta na tijneiⁿ na tquiaaⁿ na luaaˈ tjom Cristo, juu joˈ maˈmo̱ⁿnaˈ na jndeiityeeⁿ, nchiiti chaˈtso najnda̱ na laˈxmaⁿ nnˈaⁿ. 26 ˈO nnˈaⁿya na cwilaˈyuˈyoˈ, queⁿˈyoˈ cwenta na maˈmaⁿ Tyˈo̱o̱tsˈom ˈo meiⁿ tijndyendyoˈ cwitjeiiˈ nnˈaⁿ cwenta na laˈxmaⁿˈyoˈ nnˈaⁿ na jndo̱ˈ nˈom, tijndyendyoˈ cwiluiindyoˈ nnˈaⁿ na tˈmaⁿ cwiluiindye, tijndyendyoˈ tuiindyoˈ nda nnˈaⁿ na tyandye. 27 Ee macwjiiˈñe Tyˈo̱o̱tsˈom nnˈaⁿ cwentaaⁿˈaⁿ na tijndo̱ˈ nˈom cha catseijnaaⁿˈnaˈ nnˈaⁿ na ndooˈ nquiuna na jndo̱ˈ nˈom nquieena. Ndoˈ macwjiiˈñê cwentaaⁿˈaⁿ nnˈaⁿ na titˈmaⁿ cwiluiindye cha cantseijnaaⁿˈnaˈ nnˈaⁿ na waa na jnda̱ laˈxmaⁿ. 28 Quiiˈntaaⁿ nnˈaⁿ tsjoomnancue macwjiiˈñê nnˈaⁿ cwentaaⁿˈaⁿ na cje laˈxmaⁿ, macwjiiˈñê nnˈaⁿ na ticueeˈ nˈom ntˈomcheⁿ nnˈaⁿ, nnˈaⁿ na cwitjeiiˈ ntˈomcheⁿ cwenta na tjaa yuu lˈuendye. Nmeiiⁿˈ machˈeeⁿ chaˈ mˈmo̱ⁿnaˈ na joo nnˈaⁿ na nquiu na tˈmaⁿ laˈxmaⁿ ticjaaquieeˈ cantyja ˈnaaⁿna. 29 Chaˈtso nmeiⁿˈ machˈeeⁿ cha meiⁿcwii tsˈaⁿ tincwjiˈsˈañe tincwjiˈscuñe cheⁿnquii jo nnoom. 30 Manquiityeeⁿ jnda̱ sˈaaⁿ na tjoomˈ cwiluiindyoˈ cantyja ˈnaaⁿˈ Cristo Jesús, ndoˈ cantyja ˈnaaⁿˈ jom cwicandaˈyoˈ na jndo̱ˈ nˈomˈyoˈ, ndoˈ na mˈaⁿˈyoˈ na tjaa jnaⁿ cwilaˈxmaⁿˈyoˈ, ndoˈ na maqueⁿño̱o̱ⁿ ˈo na ljuˈ nˈomˈyoˈ jo nnoom, ndoˈ na cwiluiˈnˈmaaⁿndyoˈ. 31 Chaˈxjeⁿ na matseicandii ñˈoomˈm na teiljeii: “Xeⁿ na mˈaaⁿ tsˈaⁿ na ñeˈcatseisˈaañe cheⁿnquii, cwjiˈsˈaaⁿ Tyˈo̱o̱tsˈom cantyja na machˈee ñˈeⁿñê.”

Bible Gateway Sponsors