Add parallel Print Page Options

Pildele din Vechiul Testament

10 Fraţilor, nu vreau să nu ştiţi că părinţii noştri toţi au fost sub nor(A), toţi au trecut prin mare(B), toţi au fost botezaţi în nor şi în mare, pentru Moise; toţi au mâncat aceeaşi mâncare(C) duhovnicească şi toţi au băut aceeaşi băutură(D) duhovnicească, pentru că beau dintr-o stâncă duhovnicească ce venea după ei, şi stânca era Hristos. Totuşi cei mai mulţi dintre ei n-au fost plăcuţi lui Dumnezeu, căci au(E) pierit în pustie. Şi aceste lucruri s-au întâmplat ca să ne slujească nouă drept pilde, pentru ca să nu poftim după lucruri rele, cum(F) au poftit ei. (G) nu fiţi închinători la idoli, ca unii dintre ei, după cum este scris: „Poporul(H) a şezut să mănânce şi să bea şi s-au sculat să joace”. (I) nu curvim, cum au făcut unii din ei, aşa că într-o singură zi au(J) căzut douăzeci şi trei de mii. Să nu ispitim pe Domnul, cum L-au ispitit unii(K) din ei, care au(L) pierit prin şerpi. 10 Să nu cârtiţi, cum au cârtit unii(M) din ei, care au(N) fost nimiciţi de Nimicitorul(O). 11 Aceste lucruri li s-au întâmplat ca să ne slujească drept pilde şi au(P) fost scrise pentru învăţătura noastră, peste care(Q) au venit sfârşiturile veacurilor. 12 Astfel dar, cine(R) crede că stă în picioare să ia seama să nu cadă. 13 Nu v-a ajuns nicio ispită care să nu fi fost potrivită cu puterea omenească. Şi Dumnezeu(S), care este credincios, nu(T) va îngădui să fiţi ispitiţi peste puterile voastre, ci, împreună cu ispita, a pregătit(U) şi mijlocul să ieşiţi din ea, ca s-o puteţi răbda.

Despre cina Domnului

14 De aceea, preaiubiţii mei, fugiţi(V) de închinarea la idoli. 15 Vă vorbesc ca unor oameni cu judecată(W): judecaţi voi singuri ce spun. 16 Paharul(X) binecuvântat, pe care-l binecuvântăm, nu este el împărtăşirea cu sângele lui Hristos? Pâinea(Y) pe care o frângem nu este ea împărtăşirea cu trupul lui Hristos? 17 Având în vedere că este o pâine, noi(Z), care suntem mulţi, suntem un trup, căci toţi luăm o parte din aceeaşi pâine. 18 Uitaţi-vă la Israelul(AA) după trup(AB): cei ce mănâncă jertfele nu sunt ei(AC) în împărtăşire cu altarul? 19 Deci ce zic eu? Că(AD) un lucru jertfit idolilor este ceva? Sau că un idol este ceva? 20 Dimpotrivă, eu zic că ce jertfesc(AE) neamurile, jertfesc dracilor, şi nu lui Dumnezeu. Şi eu nu vreau ca voi să fiţi în împărtăşire cu dracii. 21 Nu(AF) puteţi bea paharul Domnului şi paharul(AG) dracilor; nu puteţi lua parte la masa Domnului şi la masa dracilor. 22 Sau(AH) vrem să întărâtăm pe Domnul la gelozie? Suntem(AI) noi mai tari decât El?

Cugetul nostru şi al altuia

23 Toate(AJ) lucrurile sunt îngăduite, dar nu toate sunt de folos. Toate lucrurile sunt îngăduite, dar nu toate zidesc. 24 Nimeni(AK) să nu-şi caute folosul lui, ci fiecare să caute folosul altuia. 25 Să mâncaţi din tot ce(AL) se vinde pe piaţă, fără să cercetaţi ceva din pricina cugetului. 26 Căci „al(AM) Domnului este pământul şi tot ce cuprinde el”. 27 Dacă vă pofteşte un necredincios la o masă şi voiţi să vă duceţi, să mâncaţi din tot ce(AN) vă pune înainte, fără să cercetaţi ceva din pricina cugetului. 28 Dar, dacă vă spune cineva: „Lucrul acesta a fost jertfit idolilor”, să nu mâncaţi, din pricina celui ce v-a înştiinţat şi din pricina(AO) cugetului, căci „al(AP) Domnului este pământul şi tot ce cuprinde el”. 29 Vorbesc aici nu de cugetul vostru, ci de cugetul altuia. Căci de ce(AQ) să fie judecată slobozenia mea de cugetul altuia? 30 Dacă mănânc aducând mulţumiri, de ce să fiu vorbit de rău pentru un lucru pentru(AR) care mulţumesc? 31 Deci(AS), fie că mâncaţi, fie că beţi, fie că faceţi altceva, să faceţi totul pentru slava lui Dumnezeu. 32 Să nu(AT) fiţi pricină de păcătuire nici pentru iudei, nici pentru greci, nici pentru Biserica(AU) lui Dumnezeu. 33 După cum mă silesc şi eu(AV) în toate lucrurile să plac tuturor, căutând nu(AW) folosul meu, ci al celor mai mulţi, ca să fie mântuiţi.

Ţinuta femeii în adunări

11 Călcaţi pe urmele(AX) mele, întrucât şi eu calc pe urmele lui Hristos. Vă laud că(AY) în toate privinţele vă aduceţi aminte de mine şi că ţineţi(AZ) învăţăturile întocmai cum vi le-am dat. Dar vreau să ştiţi că Hristos(BA) este Capul oricărui bărbat; că bărbatul este capul(BB) femeii şi că Dumnezeu este capul(BC) lui Hristos. Orice bărbat care se roagă sau proroceşte(BD) cu capul acoperit îşi necinsteşte Capul său. Dimpotrivă, orice femeie(BE) care se roagă sau proroceşte cu capul dezvelit îşi necinsteşte capul ei, pentru că este ca una care ar fi rasă(BF). Dacă o femeie nu se înveleşte, să se şi tundă! Iar dacă este ruşine(BG) pentru o femeie să fie tunsă ori rasă, să se învelească. Bărbatul nu este dator să-şi acopere capul, pentru că el este(BH) chipul şi slava lui Dumnezeu, pe când femeia este slava bărbatului. În adevăr, nu(BI) bărbatul a fost luat din femeie, ci femeia din bărbat, şi nu(BJ) bărbatul a fost făcut pentru femeie, ci femeia pentru bărbat. 10 De aceea, femeia, din pricina îngerilor(BK), trebuie să(BL) aibă pe cap un semn al stăpânirii ei. 11 Totuşi(BM), în Domnul, femeia nu este fără bărbat, nici bărbatul fără femeie. 12 Căci dacă femeia este din bărbat, tot aşa şi bărbatul, prin femeie, şi toate(BN) sunt de la Dumnezeu. 13 Judecaţi voi singuri: este cuviincios ca o femeie să se roage lui Dumnezeu dezvelită? 14 Nu vă învaţă chiar şi firea că este ruşine pentru un bărbat să poarte părul lung, 15 pe când pentru o femeie este o podoabă să poarte părul lung? Pentru că părul i-a fost dat ca învălitoare a capului. 16 Dacă(BO) iubeşte cineva cearta de vorbe, noi n-avem un astfel de obicei şi nici(BP) bisericile lui Dumnezeu.

Despre cina Domnului

17 Vă dau aceste învăţături, dar nu vă laud, pentru că vă adunaţi laolaltă nu ca să vă faceţi mai buni, ci ca să vă faceţi mai răi. 18 Mai întâi de toate, aud(BQ) că, atunci când veniţi la adunare, între voi sunt dezbinări. Şi în parte o cred, 19 căci trebuie(BR) să fie şi partide între voi, ca(BS) să iasă la lumină cei găsiţi buni. 20 Când vă adunaţi dar în acelaşi loc, nu este cu putinţă să mâncaţi cina Domnului. 21 Fiindcă atunci când staţi la masă, fiecare se grăbeşte să-şi ia cina adusă de el înaintea altuia; aşa că unul este flămând, iar altul(BT) este beat. 22 Ce? N-aveţi case pentru ca să mâncaţi şi să beţi acolo? Sau dispreţuiţi Biserica(BU) lui Dumnezeu şi vreţi să faceţi de ruşine(BV) pe cei ce n-au nimic? Ce să vă zic? Să vă laud? În privinţa aceasta nu vă laud. 23 Căci am(BW) primit de la Domnul ce v-am învăţat, şi anume că(BX) Domnul Isus, în noaptea în care a fost vândut, a luat o pâine. 24 Şi, după ce a mulţumit lui Dumnezeu, a frânt-o şi a zis: „Luaţi, mâncaţi; acesta este trupul Meu care se frânge pentru voi; să faceţi lucrul acesta spre pomenirea Mea”. 25 Tot astfel, după cină, a luat paharul şi a zis: „Acest pahar este legământul cel nou în sângele Meu; să faceţi lucrul acesta spre pomenirea Mea, ori de câte ori veţi bea din el”. 26 Pentru că, ori de câte ori mâncaţi din pâinea aceasta şi beţi din paharul acesta, vestiţi moartea Domnului până(BY) va veni El. 27 De aceea(BZ), oricine mănâncă pâinea aceasta sau bea paharul Domnului în chip nevrednic va fi vinovat de trupul şi sângele Domnului. 28 Fiecare(CA) să se cerceteze dar pe sine însuşi, şi aşa să mănânce din pâinea aceasta şi să bea din paharul acesta. 29 Căci cine mănâncă şi bea îşi mănâncă şi bea osânda lui însuşi, dacă nu deosebeşte trupul Domnului. 30 Din pricina aceasta sunt între voi mulţi neputincioşi şi bolnavi şi nu puţini dorm. 31 Dacă(CB) ne-am judeca singuri, n-am fi judecaţi. 32 Dar când suntem judecaţi, suntem(CC) pedepsiţi de Domnul, ca să nu fim osândiţi odată cu lumea. 33 Astfel, fraţii mei, când vă adunaţi să mâncaţi, aşteptaţi-vă unii pe alţii. 34 Dacă-i este foame(CD) cuiva, să mănânce acasă(CE), pentru ca să nu vă adunaţi spre osândă.

Celelalte lucruri le voi(CF) rândui când voi(CG) veni.

Darurile duhovniceşti

12 În ce priveşte(CH) darurile duhovniceşti, fraţilor, nu voiesc să fiţi în necunoştinţă. Când eraţi păgâni, ştiţi că(CI) vă duceaţi la idolii(CJ) cei muţi, după cum eraţi călăuziţi. De aceea vă spun că(CK) nimeni, dacă vorbeşte prin Duhul lui Dumnezeu, nu zice: „Isus să fie anatema!” Şi nimeni(CL) nu poate zice: „Isus este Domnul” decât prin Duhul Sfânt. Sunt(CM) felurite daruri, dar este acelaşi(CN) Duh; sunt(CO) felurite slujbe, dar este acelaşi Domn; sunt felurite lucrări, dar este acelaşi Dumnezeu, care(CP) lucrează totul în toţi. Şi(CQ) fiecăruia i se dă arătarea Duhului spre folosul altora. De pildă, unuia îi este dat, prin Duhul, să vorbească(CR) despre înţelepciune; altuia, să vorbească(CS) despre cunoştinţă datorită aceluiaşi Duh; altuia(CT), credinţa prin acelaşi Duh; altuia, darul(CU) tămăduirilor prin acelaşi Duh; 10 altuia(CV), puterea să facă minuni; altuia, prorocia(CW); altuia(CX), deosebirea duhurilor; altuia, felurite(CY) limbi; şi altuia, tălmăcirea limbilor. 11 Dar toate aceste lucruri le face unul şi acelaşi Duh, care dă(CZ) fiecăruia în parte cum(DA) voieşte.

Mădularele trupului

12 Căci, după cum(DB) trupul este unul şi are multe mădulare şi după cum toate mădularele trupului, măcar că sunt mai multe, sunt un singur trup, tot aşa(DC) este şi Hristos. 13 Noi toţi, în adevăr, am fost botezaţi de un(DD) singur Duh, ca să alcătuim un singur trup, fie(DE) iudei, fie greci, fie robi, fie slobozi, şi toţi(DF) am fost adăpaţi dintr-un singur Duh. 14 Astfel, trupul nu este un singur mădular, ci mai multe. 15 Dacă piciorul ar zice: „Fiindcă nu sunt mână, nu sunt din trup”, nu este pentru aceasta din trup? 16 Şi dacă urechea ar zice: „Fiindcă nu sunt ochi, nu sunt din trup”, nu este pentru aceasta din trup? 17 Dacă tot trupul ar fi ochi, unde ar fi auzul? Dacă totul ar fi auz, unde ar fi mirosul? 18 Acum dar, Dumnezeu a pus(DG) mădularele în trup, pe fiecare aşa cum(DH) a voit El. 19 Dacă toate ar fi un singur mădular, unde ar fi trupul? 20 Fapt este că sunt mai multe mădulare, dar un singur trup. 21 Ochiul nu poate zice mâinii: „N-am trebuinţă de tine”; nici capul nu poate zice picioarelor: „N-am trebuinţă de voi”. 22 Ba mai mult, mădularele trupului care par mai slabe sunt de neapărată trebuinţă. 23 Şi părţile trupului care par vrednice de mai puţină cinste le îmbrăcăm cu mai multă podoabă. Aşa că părţile mai puţin frumoase ale trupului nostru capătă mai multă frumuseţe, 24 pe când cele frumoase n-au nevoie să fie împodobite. Dumnezeu a întocmit trupul în aşa fel ca să dea mai multă cinste mădularelor lipsite de cinste, 25 pentru ca să nu fie nicio dezbinare în trup, ci mădularele să îngrijească deopotrivă unele de altele. 26 Şi dacă suferă un mădular, toate mădularele suferă împreună cu el; dacă este preţuit un mădular, toate mădularele se bucură împreună cu el. 27 Voi(DI) sunteţi trupul lui Hristos şi fiecare, în parte, mădularele(DJ) lui. 28 Şi Dumnezeu(DK) a rânduit în Biserică întâi apostoli(DL); al doilea proroci(DM); al treilea învăţători; apoi pe cei ce au darul minunilor(DN); apoi pe cei ce au darul(DO) tămăduirilor, ajutorărilor(DP), cârmuirilor(DQ) şi vorbirii în felurite limbi. 29 Oare toţi sunt apostoli? Toţi sunt proroci? Toţi sunt învăţători? Toţi sunt făcători de minuni? 30 Toţi au darul tămăduirilor? Toţi vorbesc în alte limbi? Toţi tălmăcesc? 31 Umblaţi dar(DR) după darurile cele mai bune. Şi vă voi arăta o cale nespus mai bună.