Add parallel Print Page Options

Urare

Pavel, chemat(A) să fie apostol al lui Isus Hristos, prin(B) voia lui Dumnezeu, şi fratele Sosten(C), către Biserica lui Dumnezeu care este în Corint, către cei(D) ce au fost sfinţiţi(E) în Hristos Isus, chemaţi(F) să fie sfinţi, şi către toţi cei ce cheamă(G) în vreun loc Numele lui Isus Hristos, Domnul(H) lor şi(I) al nostru: Har(J) şi pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru, şi de la Domnul Isus Hristos!

Mulţumiri şi îndemn la unire

Mulţumesc(K) Dumnezeului meu totdeauna, cu privire la voi, pentru harul lui Dumnezeu, care v-a fost dat în Isus Hristos. Căci în El aţi fost îmbogăţiţi în(L) toate privinţele, cu orice vorbire şi cu orice cunoştinţă. În felul acesta, mărturia(M) despre Hristos a fost bine întărită în mijlocul vostru; aşa că nu duceţi lipsă de niciun fel de dar în aşteptarea(N) arătării Domnului nostru Isus Hristos. El(O) vă va întări până la sfârşit, în aşa fel ca(P) să fiţi fără vină în ziua venirii Domnului nostru Isus Hristos. Credincios(Q) este Dumnezeu, care v-a chemat la părtăşia(R) cu Fiul Său Isus Hristos, Domnul nostru. 10 Vă îndemn, fraţilor, pentru Numele Domnului nostru Isus Hristos, să(S) aveţi toţi acelaşi fel de vorbire, să n-aveţi dezbinări între voi, ci să fiţi uniţi în chip desăvârşit într-un gând şi o simţire. 11 Căci, fraţilor, am aflat despre voi, de la ai Cloei, că între voi sunt certuri. 12 Vreau să spun că fiecare(T) din voi zice: „Eu sunt al lui Pavel!” „Şi eu al lui Apolo!”(U) „Şi eu al lui Chifa!”(V) „Şi eu al lui Hristos!” 13 Hristos(W) a fost împărţit? Pavel a fost răstignit pentru voi? Sau în numele lui Pavel aţi fost voi botezaţi? 14 Mulţumesc lui Dumnezeu că n-am botezat pe niciunul din voi, afară de Crisp(X) şi Gaius(Y), 15 pentru ca nimeni să nu poată spune că aţi fost botezaţi în numele meu. 16 Da, am mai botezat şi casa lui Stefana(Z), încolo, nu ştiu să mai fi botezat pe altcineva.

Înţelepciunea lumii şi înţelepciunea lui Dumnezeu

17 De fapt, Hristos m-a trimis nu să botez, ci să propovăduiesc Evanghelia: nu(AA) cu înţelepciunea vorbirii, ca nu cumva crucea lui Hristos să fie făcută zadarnică. 18 Fiindcă propovăduirea crucii este o nebunie(AB) pentru cei(AC) ce sunt pe calea pierzării, dar pentru noi, care(AD) suntem pe calea mântuirii, este puterea(AE) lui Dumnezeu. 19 Căci este scris: „Voi prăpădi(AF) înţelepciunea celor înţelepţi şi voi nimici priceperea celor pricepuţi.” 20 Unde(AG) este înţeleptul? Unde este cărturarul? Unde este vorbăreţul veacului acestuia? N-a(AH) prostit Dumnezeu înţelepciunea lumii acesteia? 21 Căci(AI) întrucât lumea, cu înţelepciunea ei, n-a cunoscut pe Dumnezeu în înţelepciunea lui Dumnezeu, Dumnezeu a găsit cu cale să mântuiască pe credincioşi prin nebunia propovăduirii crucii. 22 Iudeii(AJ), într-adevăr, cer minuni, şi grecii caută înţelepciune, 23 dar noi propovăduim pe Hristos cel răstignit, care, pentru iudei(AK), este o pricină de poticnire, şi pentru neamuri o nebunie(AL), 24 dar pentru cei chemaţi, fie iudei, fie greci, este puterea(AM) şi înţelepciunea(AN) lui Dumnezeu. 25 Căci nebunia lui Dumnezeu este mai înţeleaptă decât oamenii, şi slăbiciunea lui Dumnezeu este mai tare decât oamenii. 26 De pildă, fraţilor, uitaţi-vă la voi care aţi fost chemaţi: printre voi nu(AO) sunt mulţi înţelepţi în felul lumii, nici mulţi puternici, nici mulţi de neam ales. 27 Dar Dumnezeu a ales lucrurile(AP) nebune ale lumii, ca să facă de ruşine pe cele înţelepte. Dumnezeu a ales lucrurile slabe ale lumii, ca să facă de ruşine pe cele tari. 28 Şi Dumnezeu a ales lucrurile josnice ale lumii şi lucrurile dispreţuite, ba încă lucrurile care(AQ) nu sunt, ca(AR) să nimicească pe cele ce sunt, 29 pentru ca(AS) nimeni să nu se laude înaintea lui Dumnezeu. 30 Şi voi, prin El, sunteţi în Hristos Isus. El a fost făcut de Dumnezeu pentru noi înţelepciune(AT), neprihănire(AU), sfinţire(AV) şi răscumpărare(AW), 31 pentru ca, după cum este scris: „Cine(AX) se laudă să se laude în Domnul”.

Propovăduirea lui Pavel

Cât despre mine, fraţilor, când am venit la voi, n-am(AY) venit să vă vestesc taina(AZ) lui Dumnezeu cu o vorbire sau înţelepciune strălucită. Căci n-am avut de gând să ştiu între voi altceva decât(BA) pe Isus Hristos şi pe El răstignit. Eu însumi, când am(BB) venit în mijlocul vostru, am(BC) fost slab, fricos şi plin de cutremur. Şi învăţătura şi propovăduirea mea nu(BD) stăteau în vorbirile înduplecătoare ale înţelepciunii, ci(BE) într-o dovadă dată de Duhul şi de putere, pentru ca credinţa voastră să fie întemeiată nu pe înţelepciunea oamenilor, ci pe puterea(BF) lui Dumnezeu.

Înţelepciunea creştină

Totuşi ceea ce propovăduim noi printre cei(BG) desăvârşiţi este o înţelepciune(BH), dar nu a veacului acestuia, nici a fruntaşilor veacului acestuia, care(BI) vor fi nimiciţi. Noi propovăduim înţelepciunea lui Dumnezeu, cea tainică şi ţinută ascunsă, pe care(BJ) o rânduise Dumnezeu, spre slava noastră, mai înainte de veci, şi pe care(BK) n-a cunoscut-o niciunul din fruntaşii veacului acestuia; căci, dacă(BL) ar fi cunoscut-o, n-ar fi răstignit pe Domnul slavei. Dar, după cum este scris: „Lucruri(BM) pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit şi la inima omului nu s-au suit, aşa sunt lucrurile pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru cei ce-L iubesc”. 10 Nouă însă Dumnezeu ni(BN) le-a descoperit prin Duhul Său. Căci Duhul cercetează totul, chiar şi lucrurile adânci ale lui Dumnezeu. 11 În adevăr, cine dintre oameni cunoaşte lucrurile omului, afară(BO) de duhul omului, care este în el? Tot aşa(BP), nimeni nu cunoaşte lucrurile lui Dumnezeu afară de Duhul lui Dumnezeu. 12 Şi noi n-am primit duhul lumii, ci Duhul(BQ) care vine de la Dumnezeu, ca să putem cunoaşte lucrurile pe care ni le-a dat Dumnezeu prin harul Său. 13 Şi vorbim(BR) despre ele nu cu vorbiri învăţate de la înţelepciunea omenească, ci cu vorbiri învăţate de la Duhul Sfânt, întrebuinţând o vorbire duhovnicească pentru lucrurile duhovniceşti. 14 Dar(BS) omul firesc nu primeşte lucrurile Duhului lui Dumnezeu, căci(BT) pentru el sunt o nebunie, şi(BU) nici nu le poate înţelege, pentru că trebuie judecate duhovniceşte. 15 Omul duhovnicesc(BV), dimpotrivă, poate să judece totul şi el însuşi nu poate fi judecat de nimeni. 16 Căci(BW) „cine a cunoscut gândul Domnului, ca să-I poată da învăţătură?” Noi(BX) însă avem gândul lui Hristos.

Dezbinările din Corint

Cât despre mine, fraţilor, nu v-am putut vorbi ca unor oameni duhovniceşti(BY), ci a trebuit să vă vorbesc ca unor oameni lumeşti(BZ), ca unor prunci(CA) în Hristos. V-am hrănit cu lapte(CB), nu cu bucate tari, căci(CC) nu le puteaţi suferi, şi nici acum chiar nu le puteţi suferi, pentru că tot lumeşti sunteţi. În adevăr, când(CD) între voi sunt zavistii, certuri şi dezbinări, nu sunteţi voi lumeşti şi nu trăiţi voi în felul celorlalţi oameni? Când unul zice: „Eu(CE) sunt al lui Pavel!” şi altul: „Eu sunt al lui Apolo”, nu sunteţi voi oameni de lume? Cine este Pavel? Şi cine este Apolo? Nişte slujitori(CF) ai lui Dumnezeu prin care aţi crezut, şi fiecare după puterea(CG) dată lui de Domnul. Eu(CH) am sădit, Apolo(CI) a udat, dar(CJ) Dumnezeu a făcut să crească, aşa că nici(CK) cel ce sădeşte, nici cel ce udă nu sunt nimic, ci Dumnezeu, care face să crească. Cel ce sădeşte şi cel ce udă sunt tot una, şi(CL) fiecare îşi va lua răsplata după osteneala lui. Căci noi(CM) suntem împreună-lucrători cu Dumnezeu. Voi sunteţi ogorul lui Dumnezeu, clădirea(CN) lui Dumnezeu.

Încercarea focului

10 După(CO) harul lui Dumnezeu care mi-a fost dat, eu, ca un meşter-zidar înţelept, am pus temelia(CP), şi un altul clădeşte deasupra. Dar fiecare(CQ) să ia bine seama cum clădeşte deasupra. 11 Căci nimeni nu poate pune o altă temelie decât cea(CR) care a fost pusă şi care(CS) este Isus Hristos. 12 Iar dacă clădeşte cineva pe această temelie, aur, argint, pietre scumpe, lemn, fân, trestie, 13 lucrarea fiecăruia(CT) va fi dată pe faţă: ziua Domnului o va face cunoscută, căci se va descoperi(CU) în foc(CV). Şi focul va dovedi cum este lucrarea fiecăruia. 14 Dacă lucrarea zidită de cineva pe temelia aceea rămâne în picioare, el va(CW) primi o răsplată. 15 Dacă lucrarea lui va fi arsă, îşi va pierde răsplata. Cât despre el, va fi mântuit, dar(CX) ca prin foc.

Templul lui Dumnezeu

16 Nu(CY) ştiţi că voi sunteţi Templul lui Dumnezeu şi că Duhul lui Dumnezeu locuieşte în voi? 17 Dacă nimiceşte cineva Templul lui Dumnezeu, pe acela îl va nimici Dumnezeu, căci Templul lui Dumnezeu este sfânt, şi aşa sunteţi voi. 18 Nimeni(CZ) să nu se înşele: Dacă cineva dintre voi se crede înţelept în felul veacului acestuia, să se facă nebun, ca să ajungă înţelept. 19 Căci(DA) înţelepciunea lumii acesteia este o nebunie înaintea lui Dumnezeu. De aceea este scris: „El(DB) prinde pe cei înţelepţi în viclenia lor”. 20 Şi iarăşi: „Domnul(DC) cunoaşte gândurile celor înţelepţi. Ştie că sunt deşarte.” 21 Nimeni(DD) să nu se fălească dar cu oameni, căci toate lucrurile sunt ale voastre: 22 fie Pavel, fie Apolo, fie Chifa, fie lumea, fie viaţa, fie moartea, fie lucrurile de acum, fie cele viitoare, toate(DE) sunt ale voastre 23 şi(DF) voi sunteţi ai lui Hristos, iar Hristos este al lui Dumnezeu.