Add parallel Print Page Options

NABˈE WUJ RI XTAK PABLO RIQˈUILAK YAK AJ CORINTO

Titaksaj rutzil jwichak yak ajtakeltak re Kakaj Jesucristo

In Pablo, chaˈlquin jwiˈl Kakaj Dios pire jtakoˈn Kakaj Jesucristo jwiˈl jilon raj chwij. In, impach Sóstenes ri kechˈelxic chirij Kakaj Jesucristo, tantakbˈi jun wuj ri pi awechak atak ajtakeltak re Kakaj Jesucristo ri watak Corinto, atak ri tosolcatak pire Kakaj Dios jwiˈl atakchak jun riqˈui Kakaj Jesucristo. Jilonli achaˈicak xansaj pire attosmajtak pire Kakaj Dios pi jpachak juntir cristian lak juntir luwar ri tinimirsantak jkˈij Kakaj Jesucristo ri Kajawl y Rajawl rechak.

Chwaj chi Kakaj Dios pach Kakaj Jesucristo ri Kajawl tijyeˈ rutzil ranm chawechak y tijyeˈ utzil laj awanmak.

Pablo ticˈomowan re Kakaj Dios

Cuando inchˈaˈw riqˈui Kakaj Dios, tancˈomowajiˈ re chawijak jwiˈl subˈlaj rutzil ranm chawijak jwiˈl atakchak jun riqˈui Kakaj Jesucristo. Y jwiˈl atakchak jun riqˈui Kakaj Jesucristo, xacˈulaˈtakaˈ cwinel riqˈui Kakaj Dios ri xsipaj chawechak. Lajori wiˈchak mas anoˈjak chi yoloj y wiˈchak mas anoˈjak chirij Kakaj Dios, jwiˈl tzilaj jtaquil chirij Kakaj Jesucristo ri xkabˈij chawechak, xacojaˈtakaˈ laj awanmak chi tzˈetel tzˈetiˈn.

Jilonli atak taˈ ni jono cwinel ri mitaˈ xsipaj chawechak jwiˈl Lokˈlaj Jsantil Kakaj Dios, xichak tawulbˈejtak riqˈui nojel awanmak titaw kˈij tikˈajch Kakaj Jesucristo ri Kajawl. Kakaj Jesucristo ri Kajawl atchajintak pire maˈ tran quibˈ awanmak chirij asta cuando re tikˈaj chicch pire taˈ ni jonok tibˈin chi wiˈ amacak cuando titaw man kˈij li. Kes tzˈetel tzˈet Kakaj Dios tranaˈ juntir ri sujul jwiˈl. Y riˈ re xatsiqˈuintak pire atwuxtak jun riqˈui Kakaj Jesucristo ri Kajawl ri Jcˈajol.

Pablo tijyeˈ jnoˈjak yak ajtakeltak re Kakaj Jesucristo

10 Atak wechˈelxic chirij Kakaj Jesucristo, laj jbˈij Kakaj Jesucristo ri Kajawl tambˈij chawechak chi niqˈuibˈok awchak, ma tos aybˈak, niqˈuibˈok achomorsaˈnak.

11 In tambˈij jilonri chawechak jwiˈl xijsajiˈ chwe jwiˈlak nicˈj yak ri wiˈtak laj richoch Cloé chi taˈ tiniqˈuibˈ awchak. 12 In tambˈij chi taˈ tiniquˈuibˈ awchak jwiˈl wiˈ jujun chawechak tijbˈijtak: In, riˈ tancoj jcˈutuˈn Pablo, ticheˈ.

Y jun chic tijbˈij: In, riˈ tancoj jcˈutuˈn Apolos, ticheˈ.

Y jun chic tijbˈij: In, riˈ tancoj jcˈutuˈn Cefas, ticheˈ.

Y jun chic tijbˈij: In, riˈ tancoj jcˈutuˈn Kakaj Jesucristo, ticheˈ.

13 Pero in tambˈij chawechak chi Kakaj Jesucristo taˈ jachal jwich pitak qˈuer. Maˈ riˈ taˈ Pablo xcamsaj wich curs chi jtojic amacak. Y maˈ laj jbˈij taˈ Pablo xansaj jaˈtiox chawechak. 14 Pero tancˈomowaj re Kakaj Dios chi taˈ ni jono chawechak ximbˈan jaˈtiox re, xike re Crispo pach Gayo. 15 Jilonli taˈ ni jono chawechak tijnaˈ tijbˈij chi laj imbˈj xansaj jaˈtiox re.

16 Y ximbˈanaˈ jaˈtiox re Estéfanas pach yak cristian ri wiˈtak laj richoch. Y taˈ chiquiˈ cuxtal inwiˈl wi ximbˈanaˈ jaˈtiox rechak nicˈj chic. 17 Kakaj Jesucristo taˈ xinjtak chi jbˈanic jaˈtiox rechak cristian. Re xinjtak pirechiˈ tambˈij tzilaj jtaquil chirij re. Y cuando xatintijojtak, taˈ xincoj nimaktak yoloj pire mas tzi inawiltak. Jilon ximbˈan pire maˈ twesaj jnimal jkˈij jcamic Kakaj Jesucristo wich curs.

Ri jcwinel y jnoˈj Kakaj Dios

18 Jtaquil chirij jcamic Kakaj Jesucristo wich curs taˈ nen tichacuj pi rechak mak cristian ri tina saachna jwichak. Rechak tijchomorsajtak chi sonsilke. Pero pi ke oj ri tijin ojcolmajtak laj jkˈabˈ kamac, jcwineliˈ Kakaj Dios. 19 Jwiˈl li wuj re Lokˈlaj Jyolj Kakaj Dios tzˈibˈaliˈ jilonri:

Tansach jwich jnoˈjak yak ri wiˈ mas jnoˈjak ri taˈ nen tichacuj. Twesaj mak jchomorsaˈnak mak cristian ri tijchomorsajtak chi rechak masna jchomorsaˈnak, ticheˈ.

20 Taˈ chiquiˈ jnoˈj man cristian ri tijchomorsaj chi wiˈ mas jnoˈj, man ri mas tijojem ribˈ y man ri mas tijchomorsaj rij mak noˈj re wich ulew. Taˈ chiquiˈn, jwiˈl Kakaj Dios xanaˈ chi taˈ nen tichacuj juntir jnoˈj mak cristian li ri reke wich ulew. 21 Kakaj Dios jwiˈl wiˈ mas jnoˈj, xan rechak mak cristian ri wiˈ mas jnoˈjak ri reke wich ulew chi taˈ tretemajtak lawiˈ raj Kakaj Dios trantak. Kakaj Dios xchomorsaj tijcol yak cristian laj jkˈabˈ jmacak ri tijcojtak jtaquil jcamic Kakaj Jesucristo wich curs cuando tibˈijsaj jtaquil rechak, onque wiˈ jujun cristian tijchomorsajtak chi jtaquil jcamic Kakaj Jesucristo taˈ nen tichacuj.

22 Yak rijajl Israel riˈ rajak triltak tibˈansaj nimaktak cˈutbˈi jcwinel Kakaj Dios chiwchak y yak maˈ rijajl taˈ Israel tijin tijtoctak nimaktak noˈj pire tiyuk mas jnoˈjak. 23 Oj riˈ tijin tikabˈij jtaquil chirij Kakaj Jesucristo ri xcamsaj wich curs, pero pi rechak yak rijajl Israel qˈuixbˈaliˈ jtaic y pi rechak yak maˈ rijajl taˈ Israel tijchomorsajtak chi taˈ nen tichacuj, reke sonsil. 24 Pero pi rechak yak ri chaˈltak jwiˈl Kakaj Dios, ri rijajl Israel y ri maˈ rijajl taˈ Israel, Kakaj Jesucristo riˈ ticˈutuw jcwinel y jnoˈj Kakaj Dios. 25 Jilonli lawiˈ ri xan Kakaj Dios ri tijchomorsajtak cristian chi taˈ nen tichacuj, riˈ noˈj li mas nim jkˈij. Y lawiˈ ri xan Kakaj Dios ri tijchomorsajtak cristian chi taˈ mas jcwinel, riˈ li ri mas jcwinel chiwch jcwinel cristian.

26 Atak wechˈelxic chirij Kakaj Jesucristo, cuxtaj awiˈlak chi atak cuando xatchaˈsajtak jwiˈl Kakaj Dios, taˈ qˈui chawechak ri wiˈ mas anoˈjak ri reke wich ulew. Y taˈ qˈui chawechak ri wiˈ takon laj akˈbˈak y taˈ qˈui chawechak ri ralcˈwalak yak cristian ri nimak jkˈijak. 27 Pero Kakaj Dios riˈ xchaˈ yak ri taˈ mas jnoˈjak pire xqˈuixibˈsaj mak cristian ri wiˈ mas jnoˈjak y riˈ xchaˈ yak cristian ri taˈ cojol jkˈijak jwiˈlak cristian pire xqˈuixibˈsaj mak ri mas cojol jkˈijak jwiˈlak cristian. 28 Kakaj Dios riˈ xchaˈ yak cristian ri taˈ nen tiajwan jwichak pach yak ri xutultak y yak ri taˈ nimak jkˈijak pire xkesaj jkˈijak yak ri nimak jkˈijak. 29 Y jilonli xan Kakaj Dios pire maˈquiˈ ni jonok tijcoj jkˈij chiwch Kakaj Dios chi re wiˈ mas jnoˈj.

30 Jwiˈl Kakaj Dios xatrantak jun riqˈui Kakaj Jesucristo ri ajyeˈl kanoˈj ri xyeˈ Kakaj Dios chike. Jwiˈl Kakaj Jesucristo xan sucˈul kanm chiwch Kakaj Dios y xojtosmajtak pire Kakaj Dios y xojcol laj jkˈabˈ kamac.

31 Jilonli titaw chiwch ri tijbˈij li wuj re Lokˈlaj Jyolj Kakaj Dios:
    ¡Wi wiˈ jono cristian raj tijcoj jkˈij, riˈ jcojeˈ jkˈij Kakaj Jesucristo ri Kajawl! ticheˈ.