Add parallel Print Page Options

Leevin pojat olivat Geerson, Kehat ja Merari.

Ja Kehatin pojat olivat Amram, Jishar, Hebron ja Ussiel.

Ja Amramin lapset olivat Aaron, Mooses ja Mirjam. Ja Aaronin pojat olivat Naadab, Abihu, Eleasar ja Iitamar.

Eleasarille syntyi Piinehas; Piinehaalle syntyi Abisua.

Ja Abisualle syntyi Bukki, ja Bukille syntyi Ussi.

Ja Ussille syntyi Serahja, ja Serahjalle syntyi Merajot.

Merajotille syntyi Amarja, ja Amarjalle syntyi Ahitub.

Ja Ahitubille syntyi Saadok, ja Saadokille syntyi Ahimaas.

Ja Ahimaasille syntyi Asarja, ja Asarjalle syntyi Joohanan.

10 Ja Joohananille syntyi Asarja, hän joka toimitti papinvirkaa temppelissä, jonka Salomo rakennutti Jerusalemiin.

11 Ja Asarjalle syntyi Amarja, ja Amarjalle syntyi Ahitub.

12 Ja Ahitubille syntyi Saadok, ja Saadokille syntyi Sallum.

13 Ja Sallumille syntyi Hilkia, ja Hilkialle syntyi Asarja.

14 Ja Asarjalle syntyi Seraja, ja Serajalle syntyi Jehosadak.

15 Mutta Jehosadakin oli lähdettävä mukaan silloin, kun Herra antoi Nebukadnessarin viedä Juudan ja Jerusalemin pakkosiirtolaisuuteen.

16 Leevin pojat olivat Geersom, Kehat ja Merari.

17 Ja nämä ovat Geersomin poikien nimet: Libni ja Siimei.

18 Ja Kehatin pojat olivat Amram, Jishar, Hebron ja Ussiel.

19 Merarin pojat olivat Mahli ja Muusi. Nämä olivat leeviläisten suvut heidän isiensä mukaan.

20 Geersomista polveutuivat hänen poikansa Libni, tämän poika Jahat, tämän poika Simma,

21 tämän poika Jooah, tämän poika Iddo, tämän Serah ja tämän poika Jeatrai.

22 Kehatin pojat olivat: hänen poikansa Amminadab, tämän poika Koorah, tämän poika Assir,

23 tämän poika Elkana, tämän poika Ebjasaf, tämän poika Assir,

24 tämän poika Tahat, tämän poika Uuriel, tämän poika Ussia ja tämän poika Saul.

25 Ja Elkanan pojat olivat Amasai ja Ahimot.

26 Elkana: Elkanan pojat, Suufai, tämän poika Nahat,

27 tämän poika Eliab, tämän poika Jeroham, tämän poika Elkana.

28 Ja Samuelin pojat olivat esikoinen Vasni ja Abia.

29 Merarin pojat olivat: Mahli, tämän poika Libni, tämän poika Siimei, tämän poika Ussa,

30 tämän poika Simea, tämän poika Haggia ja tämän poika Asaja.

31 Ja nämä ovat ne, jotka Daavid asetti pitämään huolta laulusta Herran temppelissä, senjälkeen kuin arkki oli saanut leposijan.

32 He palvelivat veisaajina ilmestysmajan asumuksen edessä, kunnes Salomo rakensi Herran temppelin Jerusalemiin; he toimittivat virkaansa, niinkuin heille oli säädetty.

33 Ja nämä ovat ne, jotka palvelivat, ja nämä heidän poikansa: Kehatilaisia: Heeman, veisaaja, Jooelin poika, joka oli Samuelin poika,

34 joka Elkanan poika, joka Jerohamin poika, joka Elielin poika, joka Tooahin poika,

35 joka Suufin poika, joka Elkanan poika, joka Mahatin poika, joka Amasain poika,

36 joka Elkanan poika, joka Jooelin poika, joka Asarjan poika, joka Sefanjan poika,

37 joka Tahatin poika, joka Assirin poika, joka Ebjasafin poika, joka Koorahin poika,

38 joka Jisharin poika, joka Kehatin poika, joka Leevin poika, joka Israelin poika.

39 Vielä hänen veljensä Aasaf, joka seisoi hänen oikealla puolellansa, Aasaf, Berekjan poika, joka oli Simean poika,

40 joka Miikaelin poika, joka Baasejan poika, joka Malkian poika,

41 joka Etnin poika, joka Serahin poika, joka Adajan poika,

42 joka Eetanin poika, joka Simman poika, joka Siimein poika,

43 joka Jahatin poika, joka Geersomin poika, joka Leevin poika.

44 Ja heidän veljensä, Merarin pojat, vasemmalla puolella: Eetan, Kiisin poika, joka oli Abdin poika, joka Mallukin poika,

45 joka Hasabjan poika, joka Amasjan poika, joka Hilkian poika,

46 joka Amsin poika, joka Baanin poika, joka Semerin poika,

47 joka Mahlin poika, joka Muusin poika, joka Merarin poika, joka Leevin poika.

48 Ja heidän veljensä, leeviläiset, olivat annetut toimittamaan kaikkinaista palvelusta Jumalan temppeli-asumuksessa.

49 Mutta Aaron ja hänen poikansa polttivat uhreja polttouhrialttarilla ja suitsutusalttarilla, toimittivat kaikki askareet kaikkeinpyhimmässä ja Israelin sovituksen, aivan niinkuin Jumalan palvelija Mooses oli käskenyt.

50 Ja nämä olivat Aaronin pojat: hänen poikansa Eleasar, tämän poika Piinehas, tämän poika Abisua,

51 tämän poika Bukki, tämän poika Ussi, tämän poika Serahja,

52 tämän poika Merajot, tämän poika Amarja, tämän poika Ahitub,

53 tämän poika Saadok, tämän poika Ahimaas.

54 Ja nämä olivat heidän asuinsijansa, heidän leiripaikkojensa mukaan, heidän alueellaan: Niille Aaronin jälkeläisille, jotka olivat kehatilaisten sukua, sillä he saivat arpaosan,

55 annettiin Hebron Juudan maasta, ympärillä olevine laidunmaineen.

56 Mutta kaupungin peltomaat kylineen annettiin Kaalebille, Jefunnen pojalle.

57 Aaronin jälkeläisille annettiin turvakaupungit Hebron, Libna laidunmaineen, Jattir, Estemoa laidunmaineen,

58 Hiilen laidunmaineen, Debir laidunmaineen,

59 Aasan laidunmaineen ja Beet-Semes laidunmaineen.

60 Ja Benjaminin sukukunnasta Geba laidunmaineen, Aalemet laidunmaineen ja Anatot laidunmaineen. Heidän kaupunkejaan oli kaikkiaan kolmetoista kaupunkia, heidän sukujensa mukaan.

61 Ja muut kehatilaiset saivat arvalla sukujensa mukaan Efraimin sukukunnalta, Daanin sukukunnalta ja toiselta puolelta Manassen sukukuntaa kymmenen kaupunkia.

62 Ja geersomilaiset saivat sukujensa mukaan Isaskarin sukukunnalta, Asserin sukukunnalta, Naftalin sukukunnalta ja Manassen sukukunnalta Baasanista kolmetoista kaupunkia.

63 Merarilaiset saivat arvalla sukujensa mukaan Ruubenin sukukunnalta, Gaadin sukukunnalta ja Sebulonin sukukunnalta kaksitoista kaupunkia.

64 Näin israelilaiset antoivat leeviläisille nämä kaupungit laidunmaineen.

65 He antoivat arvalla Juudan lasten sukukunnasta, simeonilaisten sukukunnasta ja benjaminilaisten sukukunnasta nämä nimeltä mainitut kaupungit.

66 Kehatilaisten suvuista muutamat saivat arvalla Efraimin sukukunnalta alueekseen seuraavat kaupungit:

67 heille annettiin turvakaupungit Sikem laidunmaineen Efraimin vuoristosta, Geser laidunmaineen,

68 Jokmeam laidunmaineen, Beet-Hooron laidunmaineen,

69 Aijalon laidunmaineen ja Gat-Rimmon laidunmaineen;

70 ja toisesta puolesta Manassen sukukuntaa Aaner laidunmaineen ja Bileam laidunmaineen. Nämä tulivat muitten kehatilaisten suvuille.

71 Geersomilaiset saivat sukujensa mukaan toiselta puolelta Manassen sukukuntaa Goolanin laidunmaineen Baasanista ja Astarotin laidunmaineen;

72 ja Isaskarin sukukunnalta Kedeksen laidunmaineen, Dobratin laidunmaineen,

73 Raamotin laidunmaineen ja Aanemin laidunmaineen;

74 ja Asserin sukukunnalta Maasalin laidunmaineen, Abdonin laidunmaineen,

75 Huukokin laidunmaineen ja Rehobin laidunmaineen;

76 ja Naftalin sukukunnalta Kedeksen laidunmaineen Galileasta, Hammonin laidunmaineen ja Kirjataimin laidunmaineen.

77 Muut merarilaiset saivat Sebulonin sukukunnalta Rimmonin laidunmaineen ja Taaborin laidunmaineen;

78 ja tuolta puolelta Jerikon Jordanin, Jordanista auringonnousuun päin, Ruubenin sukukunnalta Beserin laidunmaineen erämaasta, Jahaan laidunmaineen,

79 Kedemotin laidunmaineen, Meefaatin laidunmaineen;

80 ja Gaadin sukukunnalta Raamotin laidunmaineen Gileadista, Mahanaimin laidunmaineen,

81 Hesbonin laidunmaineen ja Jaeserin laidunmaineen.