A A A A A
Bible Book List

1 इतिहास 1 Awadhi Bible: Easy-to-Read Version (ERV-AWA)

आदम स नूह तलक परिवारे क इतिहास

आदम, सेत, एनोस, केनान, महललेल, येरेद, हनोक, मतूसेलह, लेमेक, नूह।

नूह क पूत सेम, हाम अउ येपेत रहेन।

येपेत क सन्तानन

येपेत क पूत गोमेर, मागोग, मादै, याबान, तूबल मेसेक अउर तीरास रहेन।

गोमेर क पूत असकनज, दीपत अउ तोगर्मा रहेन।

यावान क पूत एलीसा, तर्सीस, कित्ती अउर रोदानी रहेन।

हाम क सन्तानन

हाम क पूत वूस (मिस्रम), पूत अउ कनान रहेन।

वूस क पूत सबा, हबीला, सबाता, रामा अउर राब्तका रहेन।

रामा क पूत सबा अउ ददान रहेन।

10 वूस क संतान निम्रोद संसार मँ सब स जियादा सक्तीसाली बीर जोधा भवा।

11 मिस्र लूदी, अनामी, लहावी, नप्तही, 12 पत्रूसी, कसलूही अउ कप्तोरी क बाप रहा। (पलिस्ती क लोग कसलूही क संतान रहेन।)

13 कनान सीदोन क बाप रहा। सीदोन ओकर पहिला पूत रहा। कनान, हित्तियन, 14 यबूसी एमोरी, गिर्गासी, 15 हिव्वी, अकर्, सीनी, 16 अर्वदी, समारी अउ हमाती क लोगन क भी बाप रहा।

सेम क सन्तानन

17 सेम क पूतन एलाम, अस्सूर, अर्पच्छद, लूद अउर अराम रहेन। अराम क पूत ऊस, हूल, गेतेर अउ मेसेक रहेन।

18 अर्पच्छद सेलह क बाप रहा। सेलह एबेर क पिता रहा।

19 एबेर क दुइ पूत रहेन। एक ठु पूत क नाउँ पेलेग रहा, काहेकि धरती क मनई ओकरे जीवनकाल मँ कइउ भाखन मँ बटे रहेन। पलेग क भाई क नाउँ योक्तान रहा। 20 (योक्तान स पइदा भए अल्मोदाद, सुलेप, हसर्मावेत, येरह, 21 हदोराम, ऊजाल, दिक्ला, 22 एबाल, अबीमाएल, सबा, 23 ओपीर, हवीला अउ योबाब, इ सबइ सब योक्तान क सन्तान रहेन।)

24 सेम, अर्पच्छद, सेलह, 25 एबेर, पेलेग, रु 26 सरूम, नाहोर, तेरह 27 अउर अब्राम (अब्राम क इब्राहीम भी कहा जात ह।)

इब्राहीम क परिवार

28 इब्राहीम क पूत इसहाक अउर इस्माएल रहेन। 29 इ सबइ एकर सन्तान अहइँ:

इस्माएल क पहिला पूत नबायोत रहा। इस्माएल क दूसर पूत केदार, अदवेल, मिबसाम, 30 मिस्मा, दूमा, मस्सा, हदद, तेमा, 31 यतूर नापीस अउ केदमा रहेन। उ सबइ इस्माएल क पूत रहेन।

32 कतूरा इब्राहीम क रखैल रही। उ जिम्रान, योच्छान, मदान, मिद्यान, यिसबाक अउ सूह क जन्म दिहस।

योच्छान क पूत सबा अउ ददान रहेन।

33 मिद्यान क पूत एपा, एपेर, हनोक, अबीदा अउर एलदा रहेन।

इ सबहिं कतूरा क पूत रहेन।

इसहाक क पूतन

34 इब्राहीम इसहाक क बाप रहा। इसहाक क पूत एसाव अउ इस्राएल रहेन।

35 एसाव क पूत एलीपज, रुएल, यूस यालाम अउर कोरह रहेन।

36 एलीपज क पूत तेमान, ओमार, सपी, गाताम अउर कनज रहेन। एलीपज अउ तिम्ना क पूत अमोलेक नाउँ क रहा।

37 रूएल क पूत नहत, जेरह, सम्मा अउ मिज्जा रहेन।

सेईर क एदोमी

38 सेईर क पूत लोतान, सोबाल, सिबोन, अना, दीसोन, एसेर अउ दीसान रहेन।

39 लोतान क पूत होरी अउ होमाम रहेन। लोतान क एक बहिन तिम्ना नाउँ क रही।

40 सोबाल क पूत अल्यान, मानहत, एबाल, सपी अउर ओनाम रहेन।

सिबोन क पूत अय्या अउ अना रहेन।

41 अना क पूत दीसोन रहा।

दीसोन क पूत हम्रान, एसबान, यित्रान अउ करान रहेन।

42 एसेर क पूत बिल्हान, जावान अउ याकान रहेन।

दीसोन क पूत ऊस अउ अरान रहेन।

एदोम क राजा

43 इस्राएल मँ राजा लोगन क होइ क बहोत पहिले एदोम मँ राजा रहेन। एदोम क राजा लोगन क नाउँ इ सबइ अहइँ:

ओनकर नाउँ रहेन: बोर क पूत बेला पहिला राजा रहेन। बेला क नगर क नाउँ दिन्हाबा रहा।

44 जब बेला मरा, तब जेरह क पूत योबाब नवा राजा बना। योबाब बोस्रा स आएस।

45 जब योबाब मरा, हूसाम नवा राजा भवा। हूसाम तेमनी लोगन क देस क रहा।

46 जब हूसाम मरा, बदद क पूत हदद नवा राजा बना। हदद मिद्यानियन क मोआब देस मँ हराएस। हदद नगर क नाउँ अवीत रहा।

47 जब हदद मरा, सम्ला नवा राजा भवा। सम्ला मस्रेकाइ क रहा।

48 जब सम्ला मरा, साऊल नवा राजा बना। साऊल महानद क किनारे क रहोबोत क रहा।

49 जब साऊल मरा, अकबोर क पूत बाल्हानान नवा राजा भवा।

50 जब बाल्हानान मरा, हदद नवा राजा बना। हदद क नगर क नाउँ पउ रहा। हदद क मेहरारु क नाउँ महेतबेल रहा। महेतबेल मत्रेद क बिटिया रही। मत्रेद, मेज़ाहाब क बिटिया रही। 51 तब हदद मरा।

एदोम क प्रमुख तिम्ना, अल्या, यतेत, 52 ओहोलीवामा, एला, पीनोन, 53 कनज, तेमान, मिबसार, 54 मग्दीएल अउर ईराम रहेन। इ एदोम क प्रमुखन क एक ठु सूची अहइ।

Awadhi Bible: Easy-to-Read Version (ERV-AWA)

Awadhi Bible: Easy-to-Read Version Copyright © 2005 World Bible Translation Center

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes