A A A A A
Bible Book List

มัทธิว 16 Thai New Contemporary Bible (TNCV)

ขอหมายสำคัญ

16 พวกฟาริสีและสะดูสีมาหาพระเยซูและทดสอบพระองค์โดยขอให้ทรงแสดงหมายสำคัญจากฟ้าสวรรค์

พระเยซูทรงตอบว่า[a] “ตอนเย็นท่านพูดว่า ‘อากาศจะปลอดโปร่งเพราะฟ้าแดง’ และตอนเช้าท่านพูดว่า ‘วันนี้จะเกิดพายุเพราะฟ้าแดงและครึ้มฝน’ ท่านยังพยากรณ์อากาศได้จากลักษณะของท้องฟ้า แต่หมายสำคัญของวาระต่างๆ ท่านกลับตีความไม่ออก คนในยุคที่ชั่วร้ายและทรยศต่อพระเจ้ามองหาหมายสำคัญ แต่จะไม่ได้รับหมายสำคัญใดๆ ยกเว้นหมายสำคัญของโยนาห์” แล้วพระเยซูทรงละจากพวกเขาไป

เชื้อของพวกฟาริสีและพวกสะดูสี

เมื่อข้ามฟากเหล่าสาวกลืมเอาขนมปังมาด้วย พระเยซูตรัสกับพวกเขาว่า “จงระวังเชื้อของพวกฟาริสีและสะดูสี”

เขาจึงหารือกันว่า “เป็นเพราะเราลืมเอาขนมปังมาด้วย”

พระเยซูทรงทราบสิ่งที่พวกเขาพูดกันจึงตรัสถามว่า “ผู้มีความเชื่อน้อย ทำไมพวกท่านจึงพูดกันเรื่องไม่มีขนมปัง? ท่านยังไม่เข้าใจหรือ? จำไม่ได้หรือว่าขนมปังห้าก้อนเลี้ยงคนห้าพันคนแล้วท่านเก็บที่เหลือได้กี่ตะกร้า? 10 หรือขนมปังเจ็ดก้อนเลี้ยงคนสี่พันคนแล้วท่านก็เก็บที่เหลือได้กี่ตะกร้า? 11 เหตุใดท่านจึงไม่เข้าใจว่าเราไม่ได้พูดถึงขนมปัง? แต่พวกท่านจงระวังเชื้อของพวกฟาริสีและสะดูสี” 12 แล้วพวกเขาจึงเข้าใจว่าพระองค์ไม่ได้ทรงเตือนให้ระวังเชื้อที่ใช้ในขนมปัง แต่ให้ระวังคำสอนของพวกฟาริสีและสะดูสี

เปโตรรับว่าพระเยซูเป็นพระคริสต์

13 เมื่อมาถึงเขตซีซารียาฟีลิปปี พระองค์ตรัสถามเหล่าสาวกของพระองค์ว่า “ผู้คนพูดกันว่าบุตรมนุษย์เป็นใคร?”

14 สาวกทูลว่า “บางคนก็ว่าเป็นยอห์นผู้ให้บัพติศมา บางคนว่าเป็นเอลียาห์ ยังมีบางคนว่าเป็นเยเรมีย์หรือผู้เผยพระวจนะคนใดคนหนึ่ง”

15 พระองค์ทรงถามว่า “แล้วพวกท่านเล่า พวกท่านว่าเราเป็นใคร?”

16 ซีโมนเปโตรทูลว่า “พระองค์ทรงเป็นพระคริสต์[b] พระบุตรของพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์อยู่”

17 พระเยซูตรัสว่า “ความสุขมีแก่ท่าน ซีโมนบุตรโยนาห์เอ๋ย เพราะมนุษย์ไม่ได้สำแดงเรื่องนี้แก่ท่าน แต่พระบิดาของเราในสวรรค์ทรงสำแดง 18 เราบอกท่านว่าท่านคือเปโตร[c] และบนศิลานี้เราจะสร้างคริสตจักรของเราและประตูแดนมรณา[d]จะเอาชนะคริสตจักรนั้นไม่ได้เลย[e] 19 เราจะมอบกุญแจแห่งอาณาจักรสวรรค์แก่ท่าน ท่านผูกมัดสิ่งใดในโลกสิ่งนั้นจะ[f]ถูกผูกมัดในสวรรค์ ท่านปลดปล่อยสิ่งใดในโลกสิ่งนั้นจะ[g]ถูกปลดปล่อยในสวรรค์” 20 แล้วพระองค์ทรงเตือนเหล่าสาวกของพระองค์ไม่ให้บอกใครว่าพระองค์ทรงเป็นพระคริสต์

พระเยซูทรงทำนายถึงการสิ้นพระชนม์

21 นับแต่นั้นมาพระเยซูทรงเริ่มชี้แจงแก่เหล่าสาวกของพระองค์ว่าพระองค์จะต้องไปยังเยรูซาเล็ม ต้องทนทุกข์หลายประการด้วยน้ำมือของบรรดาผู้อาวุโสและพวกหัวหน้าปุโรหิตกับเหล่าธรรมาจารย์ พระองค์จะต้องถูกประหาร และในวันที่สามจะทรงมีชีวิตกลับเป็นขึ้นมาใหม่

22 เปโตรดึงพระองค์เลี่ยงไปอีกทางหนึ่งและทูลติติงพระองค์ว่า “ไม่มีทางพระองค์เจ้าข้า! สิ่งนี้ไม่มีทางจะเกิดขึ้นกับพระองค์!”

23 พระเยซูทรงหันมาตรัสกับเปโตรว่า “ถอยไปเจ้าซาตาน! เจ้าเป็นหินให้เราสะดุด เจ้าไม่ได้คิดอย่างพระเจ้าแต่คิดอย่างมนุษย์”

24 แล้วพระเยซูตรัสกับเหล่าสาวกว่า “หากผู้ใดปรารถนาจะเป็นสาวกของเราให้ผู้นั้นปฏิเสธตนเอง รับกางเขนของตนแบก และตามเรามา 25 เพราะผู้ใดต้องการเอาชีวิต[h]รอดผู้นั้นจะเสียชีวิต แต่ผู้ใดพลีชีวิตเพื่อเราผู้นั้นจะได้ชีวิต 26 จะมีประโยชน์อะไรถ้าคนๆ หนึ่งจะได้โลกนี้ทั้งโลกแต่ต้องสูญเสียจิตวิญญาณของตน? หรือใครจะเอาอะไรมาแลกกับจิตวิญญาณของตนได้? 27 เพราะบุตรมนุษย์จะเสด็จมาด้วยพระเกียรติสิริของพระบิดาพร้อมกับทูตสวรรค์ของพระองค์ เมื่อนั้นพระองค์จะปูนบำเหน็จแก่แต่ละคนตามการกระทำของเขา 28 เราบอกความจริงแก่ท่านว่าบางคนซึ่งยืนอยู่ที่นี่จะได้เห็นบุตรมนุษย์เสด็จมาในอาณาจักรของพระองค์ก่อนที่จะลิ้มรสความตาย”

Footnotes:

 1. 16:2 สำเนาต้นฉบับเก่าแก่บางสำเนาไม่มีข้อความส่วนที่เหลือในข้อ 2 และข้อ 3 ทั้งหมด
 2. 16:16 หรือพระเมสสิยาห์เช่นเดียวกับข้อ 20
 3. 16:18 แปลว่าศิลา
 4. 16:18 หรือนรก
 5. 16:18 หรือจะไม่แข็งแกร่งไปกว่าคริสตจักร
 6. 16:19 หรือสิ่งนั้นได้
 7. 16:19 หรือสิ่งนั้นได้
 8. 16:25 ภาษากรีกหมายถึงชีวิตหรือจิตวิญญาณ เช่นเดียวกับข้อ 26
Thai New Contemporary Bible (TNCV)

Thai New Contemporary Bible Copyright © 1999, 2001, 2007 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

มัทธิว 16 Thai New Testament: Easy-to-Read Version (ERV-TH)

ผู้นำ​ชาว​ยิว​ทด​สอบ​พระ​เยซู

16 พวก​ฟาริสี และ​พวก​สะดูสี เรียก​ให้​พระ​เยซู​ทำ​เรื่อง​อัศจรรย์​ให้​ดู เพื่อ​ทด​สอบ​ว่า​พระองค์ มา​จาก​พระเจ้า​จริง​หรือ​ไม่

พระ​เยซู​ตอบ​ว่า “เมื่อ​ท้องฟ้า​สี​แดง​ใน​ตอน​เย็น คุณ​บอก​ว่า​พรุ่งนี้​อากาศ​จะ​ดี เมื่อ​ท้องฟ้า​สี​แดง​และ​มืด​ครึ้ม​ใน​ตอน​เช้า คุณ​บอก​ว่า​วันนี้​ฝน​จะ​ตก คุณ​รู้จัก​ที่​จะ​ตี​ความ​หมาย​ของ​ดิน​ฟ้า​อากาศ แต่​กลับ​ไม่​รู้จัก​ความ​หมาย​ของ​สิ่ง​เหล่า​นี้​ที่​เรา​ทำ มี​แต่​คน​ที่​ชั่ว​และ​ไม่​สัตย์ซื่อ​ต่อ​พระเจ้า ที่​เรียก​ร้อง​ให้​ทำ​การ​อัศจรรย์​ให้​ดู แต่​เรา​จะ​ไม่​ทำ​ให้​ดู​นอก​จาก​การ​อัศจรรย์​ของ​โยนาห์” [a] แล้ว​พระ​เยซู ก็​ไป​จาก​พวก​เขา

เชื้อ​ของ​พวก​ฟาริสี​และ​สะดูสี

ขณะ​ที่​พวก​ศิษย์​ของ​พระ​เยซู​กำลัง​ข้าม​ทะเล​สาบ​ไป​อีก​ฟาก​หนึ่ง​นั้น ก็​ลืม​เอา​ขนมปัง​มา​ด้วย พระ​เยซู​ได้​เตือน​พวก​เขา​ว่า “ระวัง​เชื้อ​ของ​พวก​ฟาริสี​และ​พวก​สะดูสี​ให้​ดี​นะ”

พวก​ศิษย์​จึง​พูด​กัน​ว่า “ที่​อาจารย์​พูด​อย่าง​นี้ ต้อง​เป็น​เพราะ​พวก​เรา​ลืม​เอา​ขนมปัง​มา​แน่ๆ”

พระ​เยซู​รู้​ว่า​พวก​เขา​กำลัง​พูด​เรื่อง​อะไร จึง​พูด​ว่า “พวก​คุณ​นี่​ช่าง​มี​ความ​เชื่อ​น้อย​เสีย​จริงๆ ไป​พูด​กัน​ถึง​เรื่อง​ไม่​มี​ขนมปัง​ทำ​ไม นี่​พวก​คุณ ยัง​ไม่​เข้า​ใจ​อีก​หรือ จำ​ไม่​ได้​แล้ว​หรือ ตอน​ที่​เรา​แบ่ง​ขนมปัง​ห้า​ก้อน​เลี้ยง​คน​ห้า​พัน​คน พวก​คุณ​เก็บ​เศษ​ที่​เหลือ​ได้​กี่​เข่ง 10 หรือ​ตอน​ที่​เรา​แบ่ง​ขนมปัง​เจ็ด​ก้อน​เลี้ยง​คน​สี่​พัน​คน พวก​คุณ​เก็บ​เศษ​ที่​เหลือ​ได้​กี่​เข่ง 11 ทำ​ไม​พวก​คุณ​ถึง​ไม่​เข้า​ใจ​นะ​ว่า เรา​ไม่​ได้​พูด​ถึง​เรื่อง​ขนมปัง แต่​เรา​เตือน​ให้​พวก​คุณ​ระวัง​เชื้อ​ของ​พวก​ฟาริสี​และ​พวก​สะดูสี”

12 ใน​ที่​สุด พวก​ศิษย์​ก็​เข้า​ใจ​แล้ว​ว่า พระองค์​ไม่​ได้​พูด​ถึง​เชื้อ​ที่​ใส่​ใน​ขนมปัง แต่​เตือน​ให้​ระวัง​เรื่อง​คำ​สอน​ของ​พวก​ฟาริสี​และ​สะดูสี

เปโตร​บอก​ว่า​พระ​เยซู​คือ​กษัตริย์​ผู้​ยิ่ง​ใหญ่

13 เมื่อ​พระ​เยซู​มา​ถึง​แคว้น​ซีซารียา​ฟีลิปปี พระองค์​ถาม​พวก​ศิษย์​ว่า “คน​เขา​พูด​กัน​ว่า​บุตร​มนุษย์ เป็น​ใคร​กัน”

14 พวก​ศิษย์​ตอบ​ว่า “บาง​คน​ว่า​เป็น​ยอห์น คน​ที่​ทำ​พิธี​จุ่ม​น้ำ บาง​คน​ก็​ว่า​เป็น​เอลียาห์ บาง​คน​ก็​ว่า​เป็น​เยเรมียาห์​หรือ​เป็น​คน​หนึ่ง​ใน​พวก​ผู้​พูด​แทน​พระเจ้า”

15 พระ​เยซู​ถาม​พวก​ศิษย์​ว่า “แล้ว​พวก​คุณ​ล่ะ ว่า​เรา​เป็น​ใคร”

16 ซีโมน เปโตร ตอบ​ว่า “พระองค์​เป็น​กษัตริย์​ผู้​ยิ่ง​ใหญ่ พระบุตร​ของ​พระเจ้า​ผู้​มี​ชีวิต​อยู่”

17 พระ​เยซู​ตอบ​ว่า “ซีโมน​ลูก​ของ​โยนาห์ คุณ​นี่​ได้​รับ​เกียรติ​จริงๆ ใน​เรื่อง​นี้ พระบิดา​ของ​เรา​ที่​อยู่​บน​สวรรค์​เป็น​ผู้​เปิดเผย​ให้​คุณ​รู้​นะ ไม่​ใช่​มนุษย์​หรอก 18 เรา​จะ​บอก​ให้​รู้​ว่า คุณ​คือ​เปโตร [b] และ​บน​หิน​ก้อน​นี้ เรา​จะ​สร้าง​หมู่​ประชุม​ของ​เรา​ขึ้น​มา และ​อำนาจ​ทั้ง​หมด​ของ​ความ​ตาย [c] จะ​ไม่​สามารถ​เอา​ชนะ​หมู่​ประชุม​ของ​เรา​ได้ 19 เรา​จะ​ให้​กุญแจ​ของ​อาณา​จักร​แห่ง​สวรรค์​กับ​คุณ อะไร​ก็​ตาม​ที่​คุณ​ห้าม​ไม่​ให้​ทำ​บน​โลก​นี้ พระเจ้า​ที่​อยู่​บน​สวรรค์​ก็​จะ​ห้าม​ไม่​ให้​ทำ​ด้วย ส่วน​อะไร​ก็​ตาม​ที่​คุณ​ให้​ทำ​บน​โลก​นี้ พระเจ้า​ที่​อยู่​บน​สวรรค์​ก็​จะ​ให้​ทำ​ด้วย” 20 แล้ว​พระ​เยซู​ได้​สั่ง​พวก​ศิษย์ ห้าม​ไม่​ให้​บอก​ใคร​ว่า​พระองค์​เป็น​กษัตริย์​ผู้​ยิ่ง​ใหญ่

พระ​เยซู​ทำนาย​ว่า​พระองค์​ต้อง​ตาย

21 ตั้ง​แต่​นั้น​เป็น​ต้น​มา พระ​เยซู​เริ่ม​อธิบาย​ให้​พวก​ศิษย์​ฟัง​ว่า พระองค์​จะ​ต้อง​ไป​เมือง​เยรูซาเล็ม​และ​ต้อง​ทน​ทุกข์​ทรมาน​หลาย​อย่าง​จาก​พวก​ผู้นำ​อาวุโส​ของ​ชาว​ยิว พวก​หัวหน้า​นักบวช และ​พวก​ครู​สอน​กฎ​ปฏิบัติ พระองค์​จะ​ถูก​ฆ่า แต่​จะ​ฟื้น​ขึ้น​มา​ใหม่​ใน​วัน​ที่​สาม

22 เปโตร​ดึง​พระองค์​มา​ข้างๆ​และ​ต่อว่า​พระองค์​ว่า “ไม่​มี​ทาง​หรอก​อาจารย์ มัน​จะ​ไม่​มี​วัน​เกิด​ขึ้น​อย่าง​นั้น​แน่”

23 พระองค์​หัน​มา​พูด​กับ​เปโตร​ว่า “ไป​ให้​พ้น ไอ้​ซาตาน คุณ​กำลัง​ขัด​ขวาง​เรา​เพราะ​คุณ​ไม่​ได้​คิด​แบบ​พระเจ้า แต่​คิด​แบบ​มนุษย์”

24 แล้ว​พระ​เยซู​ก็​พูด​กับ​พวก​ศิษย์​ว่า “ถ้า​ใคร​อยาก​จะ​ติด​ตาม​เรา คน​นั้น​ต้อง​เลิก​ตาม​ใจ​ตัว​เอง และ​แบก​กางเขน​ของ​ตัว​เอง​ตาม​เรา​มา 25 เพราะ​คน​ที่​อยาก​จะ​รักษา​ชีวิต​ของ​ตน​ไว้ คน​นั้น​จะ​สูญ​เสีย​ชีวิต แต่​คน​ที่​ยอม​สูญเสีย​ชีวิต​ของ​ตน​เพื่อ​เรา คน​นั้น​จะ​รักษา​ชีวิต​แท้​ไว้​ได้ 26 มัน​จะ​มี​ประโยชน์​อะไร ถ้า​ได้​เป็น​เจ้า​ของ​ทุก​สิ่ง​ทุก​อย่าง​ใน​โลก​นี้ แต่​ต้อง​เสีย​ชีวิต​ของ​ตัวเอง​ไป คุณ​จะ​เอา​อะไร​ไป​แลก​เพื่อ​ให้​ได้​ชีวิต​นั้น​กลับ​คืน​มา​หรือ 27 เพราะ​บุตร​มนุษย์​จะ​กลับ​มา​ด้วย​ความ​ยิ่ง​ใหญ่​ของ​พระบิดา​ของ​พระองค์ และ​มา​พร้อม​กับ​ทูตสวรรค์​ของ​พระองค์ แล้ว​บุตร​มนุษย์​จะ​มา​ตัดสิน​มนุษย์​ทุก​คน​ตาม​การ​กระทำ​ของ​เขา 28 เรา​จะ​บอก​ให้​รู้​ว่า มี​บางคน​ใน​พวก​คุณ​ที่​ยืน​อยู่​ที่​นี่​จะ​ยัง​ไม่​ตาย จน​กว่า​จะ​ได้​เห็น​บุตร​มนุษย์​มา​ใน​อาณา​จักร​ของ​พระองค์”

Footnotes:

 1. มัทธิว 16:4 การ​อัศจรรย์​ของ​โยนาห์ เป็น​เรื่องราว​ของ​โยนาห์​ที่​อยู่​ใน​ท้อง​ปลา​ใหญ่​ถึง​สาม​วัน เหมือน​กับ​พระ​เยซู​ที่​อยู่​ใน​หลุม​ฝังศพ​สาม​วัน เช่น​กัน อ่าน​จาก​หนังสือ​ของ​โยนาห์​ใน​พระ​คัมภีร์​เดิม
 2. มัทธิว 16:18 เปโตร เป็น ชื่อ​ใน​ภาษา​กรีก​หมายถึง​ก้อน​หิน
 3. มัทธิว 16:18 อำนาจ​ทั้ง​หมด​ของ​ความ​ตาย หรือ​แปล​ตรงๆ​ได้​ว่า ประตู​ของ​เฮเดส (เฮเดส หมายถึง​สถานที่​ที่​คน​ตาย​ไป​อยู่)
Thai New Testament: Easy-to-Read Version (ERV-TH)

Copyright © 2001 by World Bible Translation Center

Viewing of
Cross references
Footnotes