Add parallel Print Page Options

प्रमुख गायकासाठी लोकांना आठवण देण्यासाठी लिहिलेले दावीदाचे एक स्तोत्र.

70 देवा, माझा उध्दा्र कर.
    देवा लवकर ये आणि मला मदत कर.
लोक मला मारायचा प्रयत्न करीत आहेत,
    त्यांची निराशा कर त्यांची मानखंडना कर.
लोकांना माझ्या बाबतीत वाईटगोष्टी करायच्या आहेत
    ते पडावेत आणि त्यांना लाज वाटावी असी माझी इच्छा आहे.
लोकानी माझी चेष्टा केली त्याबद्दल त्यांना योग्य ती शिक्षा व्हावी
    आणि त्यांना शरम वाटावी अशी मला आशा वाटते.
जे लोक तुझी उपासना करतात,
    ते खूप खूप सुखी व्हावेत असे मला वाटते.
ज्या लोकांना तुझी मदत हवी आहे
    त्या लोकांना नेहमी तुझी स्तुती करणे शक्य होईल अशी मला आशा वाटते.

मी गरीब आणि असहाय्य माणूस आहे.
    देवा, लवकर ये आणि मला वाचव.
देवा, फक्त तूच माझी सुटका करु शकतोस.
    उशीर करु नकोस.