Add parallel Print Page Options

दावीदाचे मास्कील तो गुहेत असतानाची प्रार्थना.

142 मी परमेश्वराला मदतीसाठी हाक मारीन.
    मी परमेश्वराची प्रार्थना करीन.
मी परमेश्वराला माझ्या समस्यांबद्दल सांगेन.
    मी परमेश्वराला माझ्या संकटांबद्दल सांगेन.
माझ्या शत्रूंनी माझ्यासाठी सापळा रचला आहे
    मी आता आशा सोडण्याच्या तयारीत आहे.
    पण माझे काय होत आहे ते परमेश्वराला माहीत आहे.

मी भोवताली बघतो पण मला माझे कुणीही मित्र दिसत नाहीत.
    पळून जाण्यासाठी मला कुठलीही जागा नाही.
    मला वाचवण्याचा कुणीही प्रयत्न करीत नाही.
म्हणून मी परमेश्वराकडे मदतीची याचना करतो.
    परमेश्वरा, तूच माझी सुरक्षित जागा आहेस तूच मला जगू देऊ शकतोस.
परमेश्वरा, माझी प्रार्थना
    ऐक मला तुझी फार गरज आहे.
जे लोक माझा पाठलाग करतात त्यांच्यापासून मला वाचव.
    ते लोक मला फार भारी आहेत.
हा सापळा टाळण्यासाठी मला मदत कर,
    म्हणजे मी तुझ्या नावाचे गुणगान करीन.
चांगले लोक माझ्या बरोबर आनंदोत्सव करतील
    कारण तू माझी काळजी घेतलीस.