Add parallel Print Page Options

वर मंदिरात जाण्याच्या वेळचे स्तोत्र

128 परमेश्वराचे सर्व भक्त सुखी आहेत.
    ते देवाच्या इच्छे प्रमाणे जगतात.

तू ज्या गोष्टींसाठी काम करतोस
    त्या गोष्टींचा तू उपभोग घेशील, तू आनंदी राहाशील आणि तुझ्या बाबतीत चांगल्या गोष्टी घडतील.
घरी तुझी बायको सुफलीत द्राक्षवेलीसारखी असेल.
    मेजाभोवती तुझी मुले तू लावलेल्या जैतूनाच्या झाडांसारखी असतील.
परमेश्वर अशा रीतीने त्याच्या भक्तांना आशीर्वाद देईल.
परमेश्वर तुला सियोनवरुन आशीर्वाद देवो.
    परमेश्वराच्या आशीर्वादाचा तू यरुशलेम मध्ये जन्मभर आनंद उपभोगावा अशी आशा करतो.
आणि तू तुझी नातवंडे पाही पर्यंत जगशील अशी मी आशा करतो.

इस्राएलमध्ये शांती नांदू दे.