Add parallel Print Page Options

117 सर्व देशांनो, परमेश्वराची स्तुती करा.
    सर्व लोकांनो परमेश्वराची स्तुती करा.
देव आपल्यावर खूप प्रेम करतो आणि
    देव आपल्याशी सदैव खरा वागतो.

परमेश्वराचा जयजयकार करा!