Add parallel Print Page Options

113 परमेश्वराची स्तुती करा.

परमेश्वराच्या सेवकांनो त्याची स्तुती करा.
    परमेश्वराच्या नावाचे गुणगान करा.
परमेश्वराचे नाव आता आणि
    सदैव धन्य व्हावे असे मला वाटते.
पूर्वेला सूर्य उगवतो तिथपासून ते तो जिथे मावळतो तिथपर्यंत
    परमेश्वराच्या नावाचे गुणगान व्हावे असे मला वाटते.
परमेश्वर सगळ्या देशांपेक्षा उंच आहे.
    त्याचे तेज आकाशापेक्षा उंच जाते.
कुणीही माणूस आमचा देव, जो परमेश्वर आहे त्याच्यासारखा नाही.
    देव स्वर्गात उंच बसतो.
देव आमच्या वर इतका उंच आहे की त्याला आकाश
    आणि पृथ्वी यांकडे खाली वाकून बघावे लागते.
देव गरीब लोकांना घाणीतून वर उचलतो.
    देव भिकाऱ्यांना कचऱ्याच्या ढिगातून काढतो.
आणि देव त्या लोकांना महत्व देतो.
    देव त्या लोकांना महत्वाचे नेते बनवतो.
स्त्रीला मूल होत नसेल तर देव तिला मुले देईल
    आणि तिला आनंदी करेल.

परमेश्वराची स्तुती करा.