Add parallel Print Page Options

दबोराचे गीत

इस्राएल लोकांनी सीसराचा पराभव केला त्या दिवशी दबोरा आणि अबीनवामचा मुलगा बाराक यांनी हे गीत गायले:

“इस्राएलचे लोक युध्दाला तयार झाले [a]
    ते स्वेच्छेने युध्दासाठी सज्ज झाले.
परमेश्वराचा धन्यवाद करा.

“राजांनो ऐका,
    लक्ष द्या अधिपतींनो,
मी परमेश्वराचे,
    इस्राएल लोकांच्या परमेश्वराचे
गीत स्वतः गाईन.
    त्याचे स्तुति स्तोत्र म्हणीन.

“परमेश्वरा, पूर्वी जेव्हा तू सेईरमधून आलास,
    अदोम भूमीतून तू कूच केलेस.
तेव्हा पृथ्वी थरारली.
    आकाशाने वर्षाव केला
    ढगातून वृष्टी झाली.
पर्वतांचाही थरकाप झाला परमेश्वरापुढे.
    सीनाय पर्वताच्या देवापुढे.
    इस्राएलांचा देव परमेश्वरापुढे.

“अनाथचा मुलगा शमगार याच्या
    आणि याएलच्या कारकिर्दीत राजमार्ग
    ओस पडले वाटसरुंचे तांडे आडवाटेने जाऊ लागले.

“दबोरा तू येईपर्यंत इस्राएलची माता म्हणून तू उभी राहीपर्यंत [b]
    इस्राएलमध्ये सैनिक नव्हते.
    नावालाही सैनिक नव्हते.

“नगराच्या वेशीपाशी युध्द करायला
    परमेश्वराने नवे नेते निवडले. [c]
तेव्हा चाळीस हजार इस्राएल लोकांत
    कोणाकडेही भाला किंवा ढाल नव्हती.

“ज्यांनी स्वेच्छेने युध्दावर जाण्याचे पत्करले
    त्या इस्राएल लोकांच्या सेनाधिपती बरोबर माझे हृदय आहे.
परमेश्वराचा धन्यवाद करा.

10 “पांढऱ्या गाढवांवर बसणाऱ्यांनो,
    खोगिराच्या बिछायतीवर बसणाऱ्यांनो
    आणि वाटेने चालणाऱ्यांनो इकडे लक्ष द्या.
11 गुरांच्या पाणवठ्यावर आम्हाला झांजांचा
    नाद ऐकू येतो.
जेंव्हा नगराच्या वेशीपाशी परमेश्वराच्या
    लोकांनी लढाई केली
आणि ते जिंकले तेव्हा लोक परमेश्वराच्या पराक्रमाची गाथा गातात,
    आणि इस्राएलच्या सैनिकांचे स्तुतिस्तोत्र म्हणतात.

12 “ऊठ दबोरा,
    जागी हो, गाणे म्हण!
बाराका ऊठ,
    अबीनवामाच्या मुला शत्रूंना बंदिवान कर.

13 “उरलेल्या मानकऱ्यांनो आता आपल्या नेत्यांकडे जा.
    परमेश्वराचे लोकहो, तुम्ही माझ्यासाठी सैनिकांबरोबर जा.
परमेश्वराने इस्राएलच्या वीरांना विजय मिळवून दिला.
    इस्राएलमधील जिवंत राहिलेले लोक बलवान लोकांवर विजयी झाले.

14 “अमालेकच्या डोंगराळ प्रदेशातून एफ्राइमचे लोक आले.
    हे बन्यामीन तुमच्या पाठोपाठ ते आले
माखीरच्या वंशातूनही सेनापती आले.
    जबुलूनच्या लोकांतील सरदार तांब्याचा अधिकारदंड घेऊन आले.
15 इस्साखारच्या नेत्यांचा दबोराला पाठिंबा होता.
    तसेच ते बाराकशीही प्रामाणिक होते.
    ते खोऱ्यात पायी चालत आले.

“रऊबेनी, तुमच्याही सैन्यात अनेक शूर सैनिक आहेत.
16     मग तुमच्या मेंढवाड्याच्या कुंपणाजवळ [d] बसून का राहिलात?
शूर रऊबेनी टोळीच्या सैनिकांनी युध्दाचा गांभीर्याने विचार केला.
    पण तरी शेव्व्यामेंढ्यांसाठी वाजवलेला पावा ऐकत ते घरीच थांबले.
17 गिलाद लोक यार्देन नदीपलीकडल्या आपल्या छावणीत तसेच बसून राहिले.
    आणि दान लोकांनो, तुम्ही आपल्या गलबतांजवळ नुसते बसून का राहिलात?
आशेर लोक समुद्रकाठी,
    सुरक्षित बंदरात तळ ठोकून राहिले.

18 “पण जबुलून आणि नफताली यांनी मात्र डोंगरावरच्या त्या युध्दात प्राणांची
    पर्वा न करता पराक्रम केला.
19 कनानी राजेही लढाईत उतरले.
    कनानच्या राजांनी तनाखमध्ये,
मगिद्दोच्या जलाशयाजवळ लढाई केली.
    पण कोणतीही लूट बरोबर घेऊन ते गेले नाहीत.
20 स्वर्गातून आकाशातील तारे आपल्या
    कक्षेतून सीसराशी लढले.
21 किशोन या प्राचीन नदीने सीसराच्या
    सैन्याला वाहून नेले.
चला, प्राणपणाने झुंजू या.
22 घोड्यांचे खूर जमिनीवर आपटले.
    सीसराच्या दणकट घोड्यांना पळता भुई थोडी झाली.

23 “परमेश्वराच्या दूताने सांगितले, ‘मेरोज शहराला,
    त्यातील रहिवाश्यांना शाप द्या,
ते सैनिकांबरोबर परमेश्वराच्या मदतीला
    धावून आले नाहीत.’
24 याएल ही केनी हेबेरची पत्नी सर्व
    स्त्रियांमध्ये तिचा धन्यवाद होईल.
25 सीसराने पाणी मागितले
    याएलने त्याला दूध दिले
राजाला साजेशा पात्रात
    तिने त्याला साय दिली
26 मग याएलने आपला हात पुढे केला आणि तंबूची मेख घेतली.
    कारागिराची हातोडी उजव्या हातात घेतली.
सीसरावर तिचा प्रयोग केला.
    त्याच्या डोक्यावर आरपार घाव घातला.
27 याएलच्या पायांमध्ये तो कोसळला.
    तो पडला तिथेच तो राहिला याएलच्या पायाशी
तो कोसळला तिथेच तो पडला.
    तेथे तो आडवा झाला तिथेच गतप्राण झाला.

28 “सीसराच्या आईने खिडकीतून पाहिले आणि तिने आकांत केला.
    सीसराची आई पडद्याआडून पाहू लागली
‘सीसराच्या रथाला एवढा उशीर का?
    त्याच्या रथांचा आवाज कसा ऐकू येत नाही?’

29 “तिच्या चाणाक्ष दासीने,
    होय दासीने, तिला उत्तर दिले.
30 ‘माझी खात्री आहे.
    त्यांनी युध्द जिंकले.
आता ते पराभूत लोकांकडून लूट गोळा करत आहेत ती आपसात वाटून घेत आहेत.
    प्रत्येक सैनिकाला एक-दोन मुली ही मिळाल्या आहेत.
बहुधा सीसराला भरतकाम केलेल्या रंगीत वस्त्रांची लूट मिळाली.
    होय, सीसराला बहुमोल कापडच मिळाले असावे,
    पराक्रमी सीसराला पांघरण्यासाठी.’

31 “परमेश्वरा, तुझ्या शत्रूंची अशीच अखेर होवो!
    आणि तुझ्यावर प्रेम करणारे लोक उगवत्या सूर्याप्रमाणे उत्तरोत्तर सामर्थ्यवान होवोत!”

अशाप्रकारे त्या प्रदेशात चाळीस वर्षे शांतता नांदली.

Footnotes

  1. शास्ते 5:2 लोक युध्दाला तयार झाले “ने त्यांनी इस्राएलला मार्ग दाखवला” किंवा “इस्राएलमध्ये पुरुषांनी आपले केस लांब वाढवले” असाही अर्थ होऊ शकतो. सैनिक अनेकदा परमेश्वराखातर केस वाढवत.
  2. शास्ते 5:7 इस्राएलाची … राहीपर्यंत किंवा “येईपर्यंत, दबोरा, मी येईपर्यत” किंवा “मी तुला, दबोरा, इस्राएलची माता म्हणून स्थान देईपर्यंत.”
  3. शास्ते 5:8 नेवे नेते निवडले किंवा “ते इतर परमेश्वरांची उपासना करु लागले, म्हणून वेशीपाशी लढावे लागले.” येथे मूळ हिब्रूचा अर्थ लागत नाही.
  4. शास्ते 5:16 मेंढवाड्याच्या कुंपणाजवळ किंवा “शेकोटीजवळ” किंवा “खोगिरांशेजारी.”