A A A A A
Bible Book List

लैव्यव्यवस्था 8 Awadhi Bible: Easy-to-Read Version (ERV-AWA)

मूसा हारून अउ ओकरे पूतन क सेवा करइ बरे अभिसेक करत ह

यहोवा मूसा स कहेस, “हारून अउ ओकर पूतन ओकरे वस्त्रन, अभिसेक क तेल, पापबलि बरे बर्धा, दुइ भेड़ी अउ अखमीरी रोटी क डलिया क संग लइ आवा अउर सबहिं लोगन क मिलापवाला तम्बू क दुआरे प जमा करा।”

मूसा उहइ किहस जउन यहोवा ओका हुकुम दिहस। मनइयन मिलापवाला तम्बू क दुआरे प एक संग मिलेन। तब मूसा लोगन स कहेस, “इ उहइ बाटइ जेका करइ क यहोवा हुकुम दिहे अहइ।”

तब मूसा हारून अउ ओकरे पूतन क लइ आवा। उ ओनका पानी स धोएस। तब मूसा हारून क कमीज पहिराएस। मूसा हारून क चारिहुँ कइँती एक ठु पेटी बाँधेस। तब मूसा हारून क चोगा पहिराएस। तब ओह पइ एपोद [a] पहिराएस। उ ओह पइ सुन्दर बुना भवा पेटी बाँधेस। तब मूसा हरून क निआव क थइला पहिराएस। तब मूसा निआव क थइला मँ ऊरीम अउ तुम्मीम धरेस। मूसा हारून क मूँड़े पइ पगड़ी भी बाँधेस। मूसा पगड़ी क अगले भाग पइ सोना क पवित्तर पत्तर क मुकुट बाँधेस। मूसा इ यहोवा क आदेस क मुताबिक किहस।

10 तब मूसा अभिसेक क तेल लिहस अउ पवित्तर तम्बू अउ एहमाँ क सबहिं चीजन प छिछकारेस। इ तरह मूसा ओनका पवित्तर किहस। 11 मूसा अभिसेक क कछू तेल वेदी पइ सात दाई छिछकारेस। मूसा वेदी, ओकरे उपकरण अउ तस्तरियन क अभिसेक किहस। मूसा खोरा अउ ओकरे आधार पइ भी तेल छिछकारेस। इ तरह मूसा ओनका पवित्तर किहस। 12 तब मूसा अभिसेक क कछू तेल क हारून क मूँड़े प डाएस। इ तरह उ हारून क पवित्तर किहस। 13 तब मूसा हारून क बेटवन क लिआएस अउ ओनका कमीज पहिराएस। उ ओन पइ पेटियन क बाँधेस। तब उ ओनके मूँड़े पइ पगड़ियन क बाँधेस। मूसा इ सबइ सब वइसेन ही किहस जइसे यहोवा हुकुम दिहे रहा।

14 तब मूसा पापबलि क बर्धा लिआएस। हारून अउ ओकर पूतन आपन हाथे क पापबलि क बर्धा क मूँड़े प धरेन। 15 तब मूसा बर्धा क मारेस अउ रकत जमा किहेस। मूसा आपन अँगुरियन स तनिक रकत लिहेस अउ वेदी क सबहिं सिंगियन पइ छिछकारेस। इ तरह मूसा वेदी क बलि बरे सुद्ध किहेस। तब मूसा वेदी क आधार पइ रकत क उड़ेरेस। इ तरह मूसा वेदी क सुद्ध किहेस अउ एकॉ पापन क प्रायस्चित करइ बरे तइयार किहस। 16 मूसा बर्धा क भितरी भाग स सबइ चबीर् लिहस। मूसा दुइनउँ गुर्दा अउ ओनकइ ऊपर क चबीर् क संग करेजा स चिपकइ वाली चबीर् लिहस। तब उ ओनका वेदी प बारेस। 17 मुला मूसा बर्धा क चाम, ओकर गोस अउ बदन क बेकार भितरी भाग क डेरा क बाहेर लइ गवा। मूसा डेरा क बाहेर आगी मँ ओन चीजन क जराएस। मूसा इ सबइ वइसा ही किहस जइसा यहोवा हुकुम दिहे रहा।

18 मूसा होमबलि क भेड़ा क लइ आवा। हारून अउ ओकर बेटवन आपन हाथ भेड़ा क मूँड़े प धरेन। 19 तब मूसा भेड़ा क मारेस। उ वेदी क चारिहुँ कइँती रकत छिछकारेस। 20 मूसा एकॉ टूका मँ काटेस। तब मूसा ओकर मूँड़, टूका अउ चबीर् क जराएस। 21 मूसा भितरी भागन अउ गोड़े क पानी स धोएस। तब मूसा समूचइ भेड़ा क वेदी पइ जराएस। इ होमबलि रही। इ यहोवा क बरे एक ठु सुगन्धि उपहार रही। मूसा यहोवा क हुकुम क मुताबिक उ सबइ काम किहस।

22 तब मूसा दूसर भेड़ा क लइ आवा। इ भेड़ा क उपयोग हारून अउ ओकरे बेटवन क याजक नियुक्त करइ बरे कीन्ह गवा। हारून अउ ओकर बेटवन आपन आपन हाथन क भेड़ा मूँड़े प धरेन। 23 तब मूसा भेड़ा क मारेस। उ भेंड़ा क तनिक रकत हारून क काने क निचले सिरे, दाहिन हाथे क अंगूठा अउ ओकर दाहिन गोड़े क अंगूठा पइ लगाएस। 24 तब मूसा हारून क बेटवन क वेदी क निचके लिआवा। मूसा तनिक रकत ओनके दाहिन कान क निचले सिरे, दाहिन हाथ क अंगूठा, अउ ओनके दाहिन गोड़े क बड़का अंगुरि पइ लगाएस। तब मूसा वेदी क चारिहुँ कइँती रकत उड़ेरेस। 25 मूसा चबीर्, चबीर् भरी पूँछ, भितरी भाग क सारी चबीर्, करेजा स चिपकइवाली चबीर्, दुइनउँ गुर्दन अउ ओनकइ चबीर् अउ दाहिन जाँघ क लिहस। 26 अखमीरी रोटी क एक ठु टोकरी हर रोज यहोवा क अगवा धरा जात रहेन। मूसा टोकरी मँ स एक ठु तेल स सनी रोटी, अउर एक अखमीरी फुल्का लिहस। मूसा ओन टूकन क चबीर् अउ भेड़ा क दाहिन जाँघे प धरेस। 27 तब मूसा ओन सबहिं क हारून अउ ओकरे बेटवन क हाथे मँ धरेस। मूसा ओन टूकन क यहोवा क आगे उत्तोलन बलि क रुप मँ हाथन क ऊपर उठवाएस। 28 तब मूसा ओन चीजन क हारून अउ ओकरे बेटवन क हाथन स लिहस। मूसा ओनका वेदी प होमबलि क ऊपर जराएस। इ तरह उ बलि हारून अउ ओकरे पूतन क याजकन नियुक्त करइ बरे रही। इ यहोवा क खुस करइ बरे एक ठु सुगन्धि उपहार रही। 29 तब मूसा उ भेड़ा क छाती लिहस अउ यहोवा क समन्वा उत्तोलनबलि बरे हिलाएस। याजकन क नियुक्त करइ बरे भेड़ा मँ स मूसा क हींसा रहा। इ ठीक वइसा ही रहा जइसा यहोवा मूसा क हुकुम दिहे रहा।

30 मूसा अभिसेक क कछू तेल अउ वेदी पइ क कछू रकत लिहस। मूसा ओहमा स कछू हारून अउ ओकरे ओढ़नन पइ छिछकारेस अउ कछू हारून क ओन पूतन प जउन ओकरे संग रहेन अउ कछू ओनकइ ओढ़नन प छिछकारेस। इ तरह मूसा हारून, ओकरे वस्त्रन, ओकरे पूतन अउ ओनकइ ओढ़नन क पवित्तर बनाएस।

31 तब मूसा हारून अउ ओकरे बेटवन स कहेस, “का तू पचन क मोर आदेस [b] याद अहइ? मइँ कहे रहेउँ, ‘हारून अउ ओकर पूत इ सबइ चीजन क खइहीं।’ एह बरे याजकन नियुक्ति संस्कार क याजक स रोटी अउ गोस ल्या। मिलापवाला तम्बू क दुआरे पइ उ गोस क पकावा। तू पचे उ गोस अउ उ रोटी क उहइ ठउर प खाब्या। 32 अगर कछू गोस या रोटी बचि जाइ तउ ओका जराइ द्या। 33 याजक नियुक्ति संस्कार सात दिना तलक चली। तू पचे मिलापवाला तम्बू स तब तक नाहीं जाब्या जब तक तोहार याजक नियुक्ति संस्कार क समइ पूरा नाहीं होइ जात। 34 यहोवा ओन काम क करइ क आदेस दिहे रहा जउन आज कीन्ह गए। उ तू पचन क आपन क प्रायस्चित करइ बरे इ आदेस दिहे रहा। 35 तू पचन क मिलापवाले तम्बू क दुआर प सात दिना तलक लगातार दिन अउ रात जरूर रहइ चाही। अउर तू पचे यहोवा क आदेस क पालन करब्या ऍह बरे तू नाहीं मरिब्या। यहोवा मोका इ आदेस दिहे रहा।”

36 ऍह बरे हारून अउ ओकरे पूतन उ सब कछू किहन जेका करइ क आदेस यहोवा मूसा क दिहे रहा।

Footnotes:

  1. लैव्यव्यवस्था 8:7 एपोद एक खास अंगरख जेका महा याजक पहिरत रहा।
  2. लैव्यव्यवस्था 8:31 मोर आदेस हिआँ मोर आदेस स मतलब अहइ मोरे जरिये दीन्ह गवा यहोवा क आदेस मूसा क बचन, यहोवा क बचन अहइ काहेकि उ यहोवा क प्रवक्ता अहइ। एह बरे हिआँ मूसा यहोवा क आदेस क मोर आदेस कहेस ह।
Awadhi Bible: Easy-to-Read Version (ERV-AWA)

Awadhi Bible: Easy-to-Read Version Copyright © 2005 World Bible Translation Center

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes