A A A A A
Bible Book List

यशया 41 Marathi Bible: Easy-to-Read Version (ERV-MR)

परमेश्वर निर्माता आणि चिरंजीव आहे

41 परमेश्वर म्हणतो,
“दूरवरच्या देशांनो, शांत व्हा आणि माझ्याकडे या.
राष्ट्रांनो, शूर व्हा,
    येऊन माझ्याशी बोला.
आपण एकत्र जमून कोणाचे
    बरोबर आहे ते ठरवू.
माझ्या पुढील प्रश्नांना उत्तरे द्या:पूर्वेकडून येणाऱ्या माणसाला कोणी उठविले?
    चांगुलपणा त्याच्याबरोबर आहे.
तो त्याच्या तलवारीच्या जोरावर राष्ट्रांना पराभूत करतो मग त्यांची जणू माती होते.
    तो तीर सोडतो आणि राजांना जिंकतो.
    वाऱ्याने गवताची काठी उडावी तसे ते दूर पळतात.
तो सैन्याचा पाठलाग करतो पण त्याला कधीच ईजा होत नाही
    पूर्वी कधीही न गेलेल्या ठिकाणी तो जातो.
ह्या गोष्टी कोणी घडवून आणल्या? हे कोणी केले?
    सुरवातीपासून लोकांना कोणी बोलाविले?
मी, परमेश्वराने, या गोष्टी केल्या आरंभापासून
    मी म्हणजे परमेश्वर आहे, आरंभापूर्वीही मी येथे होतो
    आणि सर्व संपल्यावर मीच येथे असेन.
अती दूरच्या सर्व स्थळांनो,
    पाहा आणि भिऊन असा!
पृथ्वीवरच्या दूरवरच्या सर्व ठिकाणांनो,
    भीतीने थरथर कापा! इकडे
या आणि माझे ऐका.”
    आणि ते आले.

“कामगार एकमेकांना मदत करतात. ते बळकटी येण्यासाठी एकमेकांना उत्तेजन देतात. एकजण मूर्ती करण्यासाठी लाकूड कापतो. तो सोन्याचे काम करणाऱ्याला उत्तेजन देतो. दुसरा हातोडीने धातू मऊ करतो. तो ऐरणी वर घाव घालणाऱ्याला उत्तर देतो हा शेवटचा कामगार म्हणतो, ‘हे काम चांगले झाले. सोने आता निघून येणार नाही.’ नंतर तो खिळ्याने मूर्ती पायावर पक्की बसवितो. मग मूर्ती खाली पडू शकत नाही आणि ती कधीही सरकत नाही.”

फक्त परमेश्वरच आपले रक्षण करू शकतो

परमेश्वर म्हणतो, “इस्राएल, तू माझा सेवक आहेस.
    याकोब, मी तुझी निवड केली.
    तू अब्राहामच्या वंशातील आहेस. आणि अब्राहामवर प्रेम केले.
पृथ्वीवर खूप लांब,
    दूरच्या देशात होतास,
पण मी तुला बोलाविले
    व सांगितले, ‘तू माझा सेवक आहेस.’
मी तुझी निवड केली
    आणि मी कधीच तुझ्याविरूध्द् गेलो नाही.
10 काळजी करू नकोस मी तुझ्याबरोबर आहे,
    घाबरू नकोस, मी तुझा देव आहे.
मी तुला मदत करीन.
    मी माझ्या चांगुलपणाच्या
उजव्या हाताने तुला आधार देईन.
11 बघ! काही लोक तुझ्यावर रागावले आहेत.
    पण ते लज्जित होतील.
तुझे शत्रू नाहीसे होतील व कायमचे निघून जातील.
12 तू तुझ्याविरूध्द् असणाऱ्या लोकांना शोधशील
    पण ते तुला सापडू शकणार नाहीत.
ते संपूर्णपणे नाहीसे होतील.
13 मी परमेश्वर तुझा देव आहे,
    मी तुझा उजवा हात धरतो आहे,
मी तुला सांगतो:
    ‘घाबरू नकोस मी तुला मदत करीन.’
14 बहुमोल यहुदा, घाबरू नकोस.
    इस्राएलमधील माझ्या लाडक्या लोकांनो, भिऊ नका.
मी खरोखरच तुम्हाला मदत करीन.”

परमेश्वराने स्वतःच ह्या गोष्टी सांगितल्या.

“जो तुम्हाला वाचवितो तोच
    इस्राएलचा पवित्र देव हे बोलला.
15 मी तुम्हाला कोऱ्या मळणीयंत्राप्रमाणे केले आहे.
    त्या यंत्राला खूप तीक्ष्ण दाते आहेत.
शेतकरी त्याचा उपयोग टरफलांपासून धान्य वेगळे करण्याकरिता करतात.
    त्याचप्रमाणे तुम्ही डोंगर पायाखाली तुडवून चिरडून टाकाल.
    तुम्ही टेकडयांची अवस्था धान्याच्या भुसकटाप्रमाणे कराल.
16 तुम्ही त्या फेकून द्याल
    आणि वाऱ्याबरोबर वाहत जाऊन त्या सगळीकडे विखुरल्या जातील.
नंतर तुम्ही परमेश्वराबद्दल आनंद मानाल.
    तुम्हाला इस्राएलच्या पवित्र (देवाबद्दल) अभिमान वाटेल.

17 “गरीब आणि गरजू पाण्याचा शोध घेतात.
    पण त्यांना पाणी मिळू शकत नाही. ते तहानेलेले आहेत.
    त्यांच्या तोंडाला कोरड पडली आहे.
मी त्यांनी केलेली आळवणी ऐकेन.
    मी इस्राएलचा देव, त्यांना वाऱ्यावर सोडणार नाही.
18 वैराण टेकड्यांवर मी नद्या वाहायला लावीन
    आणि दऱ्यांतून झऱ्याचे पाणी वाहायला लावीन.
मी वाळवंटाचे रूपांतर पाण्याने भरलेल्या सरोवरात करीन.
    त्या शुष्क भूमीवर पाण्याचे झरे वाहतील.
19 वाळवंटात गंधसरू, बाभूळ, ऑलिव्ह (तेल) सरू, देवदारू
    आणि भद्रदारू हे वृक्ष वाढतील.
20 लोक हे सर्व पाहतील
    आणि परमेश्वराच्या सामर्थ्यामुळेच
हे सर्व झाले आहे हे त्यांना कळेल.
    हे सर्व घडवून आणणारा एकमेव पवित्र (देव) आहे
    हे लोकांना, हे सर्व पाहिल्यावर कळेल.”

परमेश्वराचे खोट्या देवांना आवाहन

21 परमेश्वर, याकोबाचा राजा म्हणतो, “या आणि तुमचे काय मुद्दे आहेत ते मला सांगा तुमचे त्याबद्दलचे पुरावे मला दाखवा आणि मग आपण काय बरोबर आहे ते ठरवू. 22 तुमच्या मूर्तीनी (खोट्या देवांनी) यावे व काय घडत आहे ते सांगावे. सुरवातीला काय झाले? भविष्यात काय घडणार आहे? ते आम्हाला सांगा. आम्ही लक्षपूर्वक ऐकू. मग नंतर काय घडणार आहे ते आम्हाला कळेल. 23 काय घडेल हे समजण्यासाठी कोणत्या गोष्टी आम्ही पाहाव्या ते आम्हाला सांगा. मग आमचा तुमच्यावर खरोखरचे देव म्हणून विश्वास बसेल. काहीतरी चांगले किंवा वाईट करा म्हणजे आम्हाला तुम्ही प्रत्यक्षात आहात, जिवंत आहात हे दिसेल व आम्ही तुम्हाला अनुसरू.

24 “बघा! तुम्ही शून्य किंमतीचे आहात तुम्ही काहीच करू शकत नाही फक्त कवडी किंमतीची माणसेच तुमची पूजा करू इच्छितात.”

परमेश्वर, स्वतःच खरा परमेश्वर आहे, हे सिध्द् करतो

25 “मी उत्तरेकडील एका माणसाला [a] उठविले
    तो उगवत्या सूर्याच्या दिशेकडून म्हणजे पूर्वेकडून येत आहे.
    तो माझी उपासना करतो.
कुंभार ज्याप्रमाणे चिखल तुडवितो, त्याप्रमाणे तो विशिष्ट माणूस राजांना तुडवेल.

26 “हे सर्व घडण्यापूर्वी आम्हाला कोणी सांगितले?
    त्याला आम्ही देव म्हणावे, तुमच्या कोणत्या मूर्तीने हे सांगितले का?
नाही. त्या मूर्तीपैकी कोणीही आम्हाला काहीही सांगितले नाही.
    त्या मूर्ती एक शब्दसुध्दा् बोलत नाहीत.
    आणि आपण बोललेले ते खोटे देव ऐकू शकत नाहीत.
27 सियोनला ह्या गोष्टीबद्दल सांगणारा पहिला मी म्हणजेच परमेश्वर आहे.
    मी यरूशलेमला दूताबरोबर संदेश पाठविला.
    ‘पाहा! तुझे लोक परत येत आहेत.’

28 मी त्या खोट्या देवांना पाहिले.
    काहीही सांगण्याइतके
    ते शहाणे नाहीत.
मी त्यांना प्रश्न विचारले,
    पण त्यांनी एकही शब्द उच्चारला नाही.
29 ते सगळे देव कवडीमोलाचे आहेत.
    ते काही करू शकत नाहीत.
    त्या मूर्ती शून्य किंमतीच्या आहेत.

Footnotes:

  1. यशया 41:25 उत्तरेकडील एक माणूस हा बहुधा पर्शियाचा राजा कोरेश असावा त्यांने इ.स.पू. 550–530 या काळात राज्य केले. तो यशयाच्या मृत्यूनंतर 150 वर्षे जगला.
Marathi Bible: Easy-to-Read Version (ERV-MR)

2006 by World Bible Translation Center

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes