Add parallel Print Page Options

पलिश्ती मानिसहरूका बारेमा सन्देश

47 यो सन्देश पलिश्ती मानिसहरूका बारेमा अगमवक्ता यर्मियालाई परमप्रभुबाट आयो। यो सन्देश फिरऊनले गाजा शहरमा आक्रमण गर्न अघि नै आएको थियो।

परमप्रभु भन्नुहुन्छ:
“हेर, शत्रुका सिपाहीहरू उत्तरमा भेला भइरहेकाछन्।
    तिनीहरू किनारमा छालले हिर्काउँदै उर्लेको नदी जस्तै आउनेछन्।
तिनीहरूले बाढीले झैं सारा देश शहरहरू
    र त्यहाँ बस्ने मानिसहरू ढाक्नेछन्।
त्यस देशका मानिसहरूले विलौना गर्नेछन्
    तथा गुहार माग्नेछन्।
तिनीहरूले घोडाहरू दौडेको टापहरू सुन्ने छन्,
    तिनीहरूले रथहरू दौडाइएको तेज आवाजहरू सुन्नेछन्,
    तिनीहरूले चक्काको गुडुल्किएको आवाज सुन्ने छन्।
बाबुहरू आफ्ना नानीहरू जोगाउन असमर्थ हुनेछन्।
    तिनीहरू अति नै कमजोर हुनेछन्।
सोर अनि सिदोनलाई सहायता गर्न सक्ने
    त्यहाँ रहेका प्रत्येक जिउँदालाई टुक्राउनको लागि
पलिश्तीलाई सर्वनाश पार्ने समय आएको छ।
पलिश्तीहरू र कप्तोर टापुमा रहेका मानिसहरू सबैलाई
    परमप्रभुले नष्ट गर्नु हुनेछ।
गाजाका मानिसहरूले आफ्नो केश खौरन्छन्।
अश्कलोनका मानिसहरू चूपचाप रहन्छन्।
    हे बेंसीमा बाँच्नेहरू हो!
    कहिलेसम्म तिमीहरू स्वयंलाई काट्नेछौ?

“हे परमप्रभुको तरवार, तिमी मुक्त भएकै छैनौ।
    कहिले सम्म तिमी लडाइँ गरिरहेने छौ?
आफ्नो छापभित्र फर्केर जाऊ।
    रोक शान्त हौ।
तर कसरी परमप्रभुको तरवार शान्त हुनसक्छ?
    परमप्रभुले यसलाई आज्ञा दिनु भएको छ।
उहाँले अश्कलोन र समुद्री किनारमा भएका
    शहरहरूलाई आक्रमण गर्नु आज्ञा दिनु भएको छ।”