A A A A A
Bible Book List

मीखा 7 Marathi Bible: Easy-to-Read Version (ERV-MR)

लोकांच्या दुष्कृत्यांमुळे मीखा अस्वस्थ झाला आहे

मी अस्वस्थ झालो आहे कारण माझी स्थिती गोळा केलेल्या फळासारखी
    आणि अगोदरच द्राक्षे तोडल्यामुळे खाण्यासाठी द्राक्षे शिल्लक नाहीत तशी झाली आहे.
खाण्यासाठी द्राक्षे शिल्लक नाहीत.
    मला आवडणारी पहिल्या बहराची अंजिरे अजिबात नाहीत.
ह्याचाच अर्थ, सर्व प्रामाणिक लोक गेलेत.
    ह्या देशात चांगले लोक उरले नाहीत.
प्रत्येकजण कोणाला तरी ठार मारण्यासाठी टपला आहे.
    प्रत्येकजण आपल्या भावाला सापळ्यात अडकविण्याच्या प्रयत्नात आहे.
लोक दोन्ही दोन्ही हातांनी दुष्कृत्ये करण्यात पटाईत आहेत.
    अधिकारी लाच मागतात.
    न्यायालयातील निकाल बदलण्यासाठी न्यायाधीश पैसे घेतात.
“मोठे नेते” चांगले आणि न्याय निर्णय घेत नाहीत.
    ते मनात येईल ते करतात.
त्यांच्यातील अतिशय चांगलाही काटेरी झुडुपाप्रमाणे आहे.
    ते गुंत्तागुंत असलेल्या कोटेरी झुडुपापेक्षा वाकडा (कपटी) आहे.

शिक्षेचा दिवस येत आहे

हा दिवस येईल असे तुमच्या संदेष्ट्यांनी सांगितले होते.
    तो तुमच्या पहारेकऱ्यांनी सांगितलेला दिवस आला आहे.
आता तुम्हाला शिक्षा होईल.
    तुमचा गोधंळ उडेल.
तुमच्या शेजाऱ्यांवर विश्वास ठेवू नका.
    मित्रावरही विश्वासून राहू नका.
तुमच्या पत्नीशीसुध्दा मनमोकळे बोलू नका.
स्वतःच्या घरातील माणसेच वैरी होतील.
    मुलगा वडिलांना मान देणार नाही.
मुलगी आईविरुध्द जाईल.
    सून सासूच्या विरोधात जाईल.

परमेश्वर रक्षणकर्ता आहे

म्हणून मी मदतीसाठी परमेश्वराकडे पाहतो.
    परमेश्वराने माझे रक्षण करावे म्हणून मी वाट पाहतो.
    माझा परमेश्वर माझे ऐकेल.
मी पडलो आहे.
    पण शत्रूंनो, मला हसू नका.
मी पुन्हा उठेन आता मी अंधारात बसतोय
    पण परमेश्वरच माझा प्रकाश होईल.

परमेश्वर क्षमा करतो

मी परमेश्वराविरुध्द पाप केले.
    म्हणून तो माझ्यावर रागावला.
पण न्यायालयात तो माझ्यासाठी माझ्या दाव्यात वाद घालेल.
    माझ्यासाठी योग्य गोष्टी तो करील.
मग तो मला बाहेर उजेडात आणील.
    मग मला त्याचे बरोबर आहे हे कळेल.
10 माझा शत्रू मला म्हणाला:
    “तुझा देव परमेश्वर कोठे आहे?”
पण माझा शत्रू ही पाहील आणि तो लज्जित होईल.
    त्यावेळी मी तिला हसेन. [a]
रस्त्यातील चिखलावरुन चालावे.
    तसे लोक त्याला तुडवीत चालतील.

यहूद्यांचे परत येणे

11 तुमचे तट परत बांधण्याची वेळ येईल.
    त्या वेळेला, देशाचा विस्तार होईल.
12 तुमचे लोक तुमच्या देशात परत येतील.
    ते अश्शूर आणि मिसरमधील गावे येथून परततील.
ते मिसरमधून व फरात नदीच्या
    पैलतीरावरुन येतील.
पश्चिमेकडच्या समुद्राकडून
    आणि पूर्वेच्या पर्वतांतून ते येतील.

13 देशात राहणाऱ्या लोकांमुळे
    व त्यांच्या कृत्यांमुळे देशाचा नाश झाला आहे.
14 म्हणून तुझ्या दंडाने लोकांवर राज्य कर.
    तुझ्या मालकीच्या लोकांच्या समुदायावर राज्य कर.
तो लोकांचा समुदाय एकटाच रानात
    आणि कर्मेल पर्वतावर राहतो.
पूर्वीप्रमाणेच तो बाशान
    व गिलाद यांच्यामध्ये रातो.

इस्राएल त्याच्या शत्रूचा पाडाव करील

15 तुम्हाला मिसरमधून बाहेर आणताना मी खूप चमत्कार केले.
    त्यांच्यासारखे आणखी चमत्कार मी तुम्हाला दाखवीन.
16 राष्ट्रे ते चमत्कार पाहून
    लज्जित होतील.
माझ्या तुलनेत त्यांची “शक्ती” काहीच नाही,
    हे त्यांना दिसेल.
ते विस्मयचकित होतील
    आणि आश्चर्याने तोंडावर हात ठेवतील.
कान झाकून घेऊन
    ते ऐकण्याचे नाकारतील.
17 ते सापाप्रमाणे मातीत सरपटतील.
    भीतीने थरथर कापतील.
जमिनीत राहणाऱ्या किड्यांप्रमाणे
    आपल्या बिळातून प्रभूकडे,
    आपल्या परमेश्वराकडे, यायला लागतील.
हे परमेश्वरा, ते तुला घाबरतील आणि मान देतील.

परमेश्वराची स्तुती

18 परमेश्वरा तुझ्यासारखा दुसरा देव नाही.
    पापी लोकांनाही तू क्षमा करतोस.
    तुझ्या वाचलेल्या लोकांनाही तू क्षमा करतोस.
परमेश्वर अनंतकाळ क्रोधाविष्ट राहणारा नाही.
    का? कारण त्याला दयाळू व्हायला आवडते.
19 तो परत येईल व आमचे सांत्वन करील.
    तो आमच्या पापांचा चुराडा करील आणि आमची पापे खोल समुद्रात फेकून देईल.
20 हे देवा, याकोबशी प्रामाणिक राहा.
    अब्रहामबद्दल तुला असलेले खरे प्रेम दाखव.
    फार पूर्वी तू आमच्या पूर्वजांना दिलेले वचन पाळ.

Footnotes:

  1. मीखा 7:10 मी त्याला हसेन शब्दश: “मी तिच्याकडे पाहिले?”
Marathi Bible: Easy-to-Read Version (ERV-MR)

2006 by World Bible Translation Center

Micah 7 New International Version (NIV)

Israel’s Misery

What misery is mine!
I am like one who gathers summer fruit
    at the gleaning of the vineyard;
there is no cluster of grapes to eat,
    none of the early figs that I crave.
The faithful have been swept from the land;
    not one upright person remains.
Everyone lies in wait to shed blood;
    they hunt each other with nets.
Both hands are skilled in doing evil;
    the ruler demands gifts,
the judge accepts bribes,
    the powerful dictate what they desire—
    they all conspire together.
The best of them is like a brier,
    the most upright worse than a thorn hedge.
The day God visits you has come,
    the day your watchmen sound the alarm.
    Now is the time of your confusion.
Do not trust a neighbor;
    put no confidence in a friend.
Even with the woman who lies in your embrace
    guard the words of your lips.
For a son dishonors his father,
    a daughter rises up against her mother,
a daughter-in-law against her mother-in-law—
    a man’s enemies are the members of his own household.

But as for me, I watch in hope for the Lord,
    I wait for God my Savior;
    my God will hear me.

Israel Will Rise

Do not gloat over me, my enemy!
    Though I have fallen, I will rise.
Though I sit in darkness,
    the Lord will be my light.
Because I have sinned against him,
    I will bear the Lord’s wrath,
until he pleads my case
    and upholds my cause.
He will bring me out into the light;
    I will see his righteousness.
10 Then my enemy will see it
    and will be covered with shame,
she who said to me,
    “Where is the Lord your God?”
My eyes will see her downfall;
    even now she will be trampled underfoot
    like mire in the streets.

11 The day for building your walls will come,
    the day for extending your boundaries.
12 In that day people will come to you
    from Assyria and the cities of Egypt,
even from Egypt to the Euphrates
    and from sea to sea
    and from mountain to mountain.
13 The earth will become desolate because of its inhabitants,
    as the result of their deeds.

Prayer and Praise

14 Shepherd your people with your staff,
    the flock of your inheritance,
which lives by itself in a forest,
    in fertile pasturelands.[a]
Let them feed in Bashan and Gilead
    as in days long ago.

15 “As in the days when you came out of Egypt,
    I will show them my wonders.

16 Nations will see and be ashamed,
    deprived of all their power.
They will put their hands over their mouths
    and their ears will become deaf.
17 They will lick dust like a snake,
    like creatures that crawl on the ground.
They will come trembling out of their dens;
    they will turn in fear to the Lord our God
    and will be afraid of you.
18 Who is a God like you,
    who pardons sin and forgives the transgression
    of the remnant of his inheritance?
You do not stay angry forever
    but delight to show mercy.
19 You will again have compassion on us;
    you will tread our sins underfoot
    and hurl all our iniquities into the depths of the sea.
20 You will be faithful to Jacob,
    and show love to Abraham,
as you pledged on oath to our ancestors
    in days long ago.

Footnotes:

  1. Micah 7:14 Or in the middle of Carmel
New International Version (NIV)

Holy Bible, New International Version®, NIV® Copyright ©1973, 1978, 1984, 2011 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

Viewing of
Cross references
Footnotes