Add parallel Print Page Options

परमप्रभु नै राजा हुनुहुन्छ,
    यसैले सारा जातिहरू डरले काम्छन्।
परमेश्वर राजा सरह करूब स्वर्गदूतहरूमा बस्नु हुन्छ।
    यसैले सारा संसार डरले काम्दछ।
सियोनमा परमप्रभु महान् हुनुहुन्छ!
    उहाँ सम्पूर्ण मानिसहरूमाथि महान् अगुवा हुनुहुन्छ।
सारा मानिसहरूले तपाईंको नाउँको गुण-गान गरून्।
    परमेश्वरको नाउँ विस्मयकारक छ।
    परमेश्वर पवित्र हुनुहुन्छ।
शक्तिशाली राजाले न्याय मनपराउनु हुन्छ।
    परमेश्वर, तपाईंले मंगलमयता बनाउनु भयो।
    तपाईंले याकूबमा धार्मिकता र निष्पक्षता ल्याउनुभयो।
परमप्रभु हाम्रो परमेश्वरको प्रशंसा गर
    अनि उहाँको पवित्र पाउदानमा[a] दण्डवत गर।
मोशा र हारून उहाँका केही पूजाहारीहरू मध्ये थिए।
    तिनीहरू मध्ये शमूएल हुन् जसले परमेश्वरको नाम पुकारे।
तिनीहरूले परमेश्वरलाई प्रार्थना गरे,
    अनि उहाँले तिनीहरूलाई जवाफ दिनुभयो।
परमेश्वर अग्ला बादलबाट बोल्नु भयो।
    तिनीहरूले उहाँको विधिहरू पालन गरे
    अनि परमेश्वरले तिनीहरूलाई नियम प्रदान गर्नुभयो।
हे परमप्रभु हाम्रा परमेश्वर, तपाईंले तिनीहरूको प्रार्थनाको जवाफ दिनुभयो।
    तपाईंले आफू क्षमादायी परमेश्वर अनि नीच काम गर्ने मानिसहरूलाई
    दण्ड दिनेको रूपमा दर्शाउनु भयो।
हाम्रा परमप्रभु परमेश्वरको प्रशंसा गर।
    हाम्रो परमेश्वर साँच्चि नै पवित्र हुनुहुन्छ।
    उहाँको पवित्र पर्वत तर्फ दण्डवत् गर।

Footnotes

  1. 99:5 पाउदान पाउदान मन्दिर तर्फको अर्थ हो। या यरूशलेमको मन्दिरलाई भनेको हो।