Add parallel Print Page Options

यो उनी ओडारमा हुँदा खेरीको भजन। दाऊदको “मस्किल” भन्ने प्रार्थना।

म परमप्रभुलाई मेरो सहयोगको लागि पुकार्दछु।
    म परमप्रभुलाई पुकार्दछु।
म आफ्ना समस्याहरू परमप्रभुलाई भन्नेछु।
    म आफ्ना संकष्टहरू परमप्रभुलाई भन्नेछु।
मेरो शत्रुहरूले मेरो लागि पासोहरू थापे।
    म त्याग्न तयार छु।
    तर परमप्रभुले मप्रति के हुनु भन्ने कुरा जान्नु हुन्छ।

मैले वरिपरि हेरें,
    अनि म मेरो कुनै पनि साथीहरूलाई हेर्दै हेर्दिनँ।
मेरो भाग्ने ठाउँ कतै छैन।
    कसैले पनि मलाई बचाउँने प्रयास गर्दैन।
यसैले म परमप्रभुको साथ पाउनलाई रोइ-कराई गर्दछु।
    हे परमप्रभु, तपाईं मेरो सुरक्षाको ठाउँ हुनुहुन्छ।
    परमप्रभु, तपाईं मलाई अनवरत बाँच्न दिनुहोस्।
परमप्रभु, मेरो प्रार्थना सुनिदिनु होस्,
    मलाई तपाईंको अति खाँचो छ।
मलाई खेदने ती मानिसहरूबाट बचाउँनुहोस्,
    तिनीहरू मभन्दा पनि बलिया छन्।
मलाई यस फन्दाबाट छुटकारा पाउनलाई सहायता दिनुहोस्,
    ता कि म तपाईंको नाउँको प्रशंसा गर्न सकुँ,
अनि धर्मी मानिसहरू मसँग मिलेर उत्सव मनाउने छन्।
    किनभने तपाईंले मलाई हेरचाह गर्नुहुन्छ।