Add parallel Print Page Options

परमप्रभुको प्रशंसा गर!

कुनै मानिसले परमेश्वरको डर र आदर राख्दछ।
    त्यस मानिसले परमेश्वरका आज्ञाहरू मन पराउँदछ र ऊ सुखी हुनेछ।
उनका सन्तानहरू पृथ्वीमा महान् हुनेछ।
    असल मानिसका सन्तानहरूलाई साँच्चो रूपमा आशीर्वाद दिइनेछ।
त्यस मानिसको परिवारहरू अति सम्पन्न हुनेछ
    अनि उसको भद्रता सदा-सर्वदा रहने छ।
सोझा मानिसहरूको लागि, परमेश्वर अन्धकारमा चम्किरहने ज्योतिको स्वरूप हुनुहुन्छ।
    परमेश्वर धर्मी, दयालु र करूणामय हुनुहुन्छ।
मानिसको लागि दयालु र उद्धार हुनु उत्तम हो।
    एक मानिसको लागि आफ्नो व्यापारमा स्पष्ट हुनु असल हो।
त्यो मानिसको पतन कहिल्यै पनि हुनेछैन,
    असल मानिसको सधैँ स्मरण गरिन्छ।
उनी कुनै पनि नराम्रो समाचारले डराउनु हुँदैन।
    त्यो मानिसमा आत्मविश्वास छ किनभने उसले परमप्रभुमाथि विश्वास गर्दछ।
त्यो मानिसमा आत्मविश्वास छ, ऊ भयभीत हुनेछैन।
    उसले आफ्नो शत्रुहरूलाई परास्त गर्नेछ।
त्यस्तो मानिस जसले आफ्नो इच्छा अनुसार
    गरीब मानिसहरूलाई चीजबीजहरू दिंदछ।
    अनि उसको उपकार सर्वदा रही रहने छ।
10 दुष्ट मानिसहरू त्यस्तो देखेर क्रोधित हुन्छन्।
    तिनीहरूले रीसमा आफ्ना दाँतहरू कड्कडाउँछन्।
    तर त्यसपछि तिनीहरू अल्पिने छन्।
    दुष्ट मानिसहरूले आफूले चाहेका कुराहरू पाउने छैनन्।