A A A A A
Bible Book List

निर्गमन 39 Awadhi Bible: Easy-to-Read Version (ERV-AWA)

याजक क खास ओढ़ना

39 कारीगरन नीला, लाल अउ बैगनी ओढ़ना क खास बस्त्र याजक बरे बनाएन जेनका उ पचे पवित्तर ठउर मँ सेवा क समइ पहिरहीं। उ पचे हारून बरे वइसा ही खास बस्त्र बनाएन जइसा यहोवा मूसा क हुकुम दिहेन।

एपोद

उ पचे याजक क एपोद सोना क तार, सन क उत्तिम रेसा अउ नीला, लाल अउर बैगनी कपड़ा स बनाएस। (उ पचे सोना क पातर पत्तर क तरह पीटेन अउर तब उ पचे ओका लम्बा धागा क रूप मँ काटेन। उ पचे सोना क नीला, बैगनी, लाल कपड़ा अउ सन क उत्तिम रेसा मँ बुनेन। इ काम क कुसल कारीगरन क तरह किहेन।) उ पचे एपोद बरे काँधे क पट्टी बनएन। उ पचे एपोद क काँधे क कपड़ा क दुइनउँ कोना स मिलाइके सिएन। उ पचे कमर क पेटी बुनेन अउ एकॉ एपोद स जोड़ेन। एकॉ एपोद क बनावट क तरह बनाएन। उ सोनहरा धागा, बढ़िया सन क रेसा अउ नीला, बैगंनी अउर लाल धागा जइसा यहोवा मूसा क हुकुम दिहे रहेन वइसा ही कपड़ा बनाएन।

कारीगरन सोने क पत्तर मँ गोमेद मणि एपोद बरे जोड़ेन। उ पचे इ रत्न प इस्राएल क बेटवन क नाउँ लिखेन। तब उ पचे रत्नन क एपोद क काँधे प लगाएन। इ रत्न इस्राएल क लोगन बरे यादगारी क रत्न रहेन। इ उहइ कीन्ह ग रहेन जइसा यहोवा मूसा क हुकुम दिहे रहेन।

निआव क थइला

तब उ पचे निआव क थइला उहइ कुसल कारीगर क दुआर बनावा ग रहा जउन एपोद बनाएस रहा। इ सोना क तार, सन क उत्तिम रेसा अउ नीला, लाल अउ बैगनी कपड़ा क बनावा ग रहा। निआव क थइला चउकोर दोहराइके तह कीन्ह भवा रहा। एक बित्ता लम्बा अउ एक बित्ता चौड़ा रहा। 10 कारीगरन एह प सुन्नर रत्नन क चार लाइन जड़ेन। पहली लाइन मँ एक लाल, एक पुखराज अउ एक मकर्तमणि रही। 11 दूसर लाइन मँ एक फिरोज, एक नीलम अउ एक पन्ना रहा। 12 तीसरी लाइन मँ एक गोमेद, एक अकीक अउ एक आकूत रहा। 13 चौथी लाइन मँ एक लहसुनिया, एक सेसमणि अउ एक कपिस मणि रही। इ सबहिं रत्न सोना मँ जड़ा रहेन। 14 निआव क थइला मँ बारह रत्न रहेन। इ बारह रत्न प इस्राएल क बेटवन क नाउँ उहइ तरह लिखा ग रहेन जइसा एक कारीगर मोहर प खोदत ह। हर एक रत्न प इस्राएल क बारहु बेटवन मँ स एक क नाउँ रहेन।

15 निआव क थइला बरे निखालिस सोना क जंजीर बनावइ गएन। इ लसुरी क नाई बटी गइ रहिन। 16 कारीगरन सोना क दुइ छल्ला बनाएस अउ उ पचे दुइनउँ छल्ला क निआउ क थइला क दुइनउँ कोना प लगाएन। उ पचे काँधा क पट्टा बरे दुइ दू सोना क सेट भी बनाएस। 17 तब उ पचे दुइ सोना क जंजीरन क निआव क थइला क कोना क दुइनउँ छल्लन मँ बाँधेस। 18 उ पचे सोना क जंजीरन क दूसर सिरन क काँधा क दुइनउँ पट्टियन स बाँधने। तब उ पचे ऍका एपोद क समन्वा जोड़ेस। 19 तब उ पचे दुइ अउर सोना क छल्ला बनाएन अउर निआउ क थइला क दूसर कोने प ओनका लगाएस। इ एपोद क निअरे निआव क थइला क अन्दरोनी किनारा मँ रहेन। 20 उ पचे एपोद क समन्वा कइँती काँधे क पट्टी क तले दुइ छल्ला लगाएन। इ छल्लन क जोड़न क नगिचे ठीक कमर पेटी क ऊपर रहेन। 21 तब उ पचे एक ठु नीली पट्टी बइपरेन अउ निआउ क थाइला स छल्लन क एपोद क छल्लन स बाँधेन। इ तरह निआव क थइला पेटी क नगिचे लाग रहा अउ इ गिर नाहीं सकत। उ पचे इ सब चीजन्क यहोवा क हुकुम क मुताबिक किहेन।

याजकन क दूसर बस्त्रन

22 तब उ पचे एपोद बरे नीला कपड़ा स चोगा बनाएन। इ एक कुसल व्यक्ति दुआरा बुना गएन। 23 चोगा क बीचउ बीच एक छेद रहा। इ छेद क चारिहुँ कइँती कपड़ा क टुकड़ा लाग रही। इ कपड़ा छेद क फाटइ स बचावत रही।

24 तब उ पचे सन क उत्तिम रेसा, नीला, लाल अउ बैगंनी कपड़ा स अनार बनाएन। उ पचे ओनका क चोगा क खाले कोना प चारिहुँ कइँती लटकाएन। 25 तब उ पचे निखालिस सोना क घण्टी बनाएन। उ पचे अनारन क बीच मँ चोगा क खाले सिरा क चारिहुँ कइँती घण्टी क बाँधेन। 26 चोगा क सिरा क चारिहुँ कइँती घण्टी अउ अनार रहेन। हर दुइ अनारे क बीच एक घण्टी रही। याजक उ चोगा क तब पहिरत रहा जब उ यहोवा क सेवा करत रहा, जइसा यहोवा मूसा क हुकुम दिहे रहेन।

27 कुसल कारीगर हारून अउ ओकरे बेटवन बरे कमीज बनाएन। इ कमीज सन क उत्तिम रेसा स बना रहेन। 28 कारीगर लोग उत्तिम सन क रेसन स पगड़ी बनएन। उ पचे सिर क पगड़ी अउ भीतर पहिरइवाला कपड़ा भी सन क उत्तिम रेसा स बनाएस। 29 तब उ पचे कमरबन्द क सन क उत्तिम रेसा, नीला, बैगंनी अउ लाल कपड़ा स बनाएन। कपड़ा मँ कढ़ाई कीन्ह ग रहेन। इ चीजन क वइसे ही बनाइ गइन जइसे यहोवा मूसा क हुकुम दिहे रहेन।

30 तब उ पचे पवित्तर मुकुट बरे सोना क पत्तर बनाएन। उ पचे सोना प इ सब्द लिखेन: यहोवा बरे पवित्तर 31 तब उ पचे पतरा स एक नीली पट्टी बाँधेन अउ पट्टी क पगड़ी चारिहूँ कइँती इ तरह बाँधेन जइसा यहोवा मूसा हुकुम दिहे रहेन।

मूसा पवित्तर तम्बू क निरिच्छन किहेस

32 इ तरह “बइठकावाला पवित्तर तम्बू” क सारा काम पूरा होइ गवा। इस्राएल क मनइयन हर चीज ठीक वइसे ही बनाएन जइसा यहोवा मूसा क हुकुम दिहे रहेन। 33 तब उ पचे “बइठकावाला तम्बू” मूसा क देखाएन। उ पचे ओका तम्बू अउर ओहमाँ क सब चीजन्क देखाएन। उ पचे ओका तखता, ढाँचन, छड़न, खम्भन अउर आधारन क देखाएन। 34 उ पचे ओका बइठकावाला तम्बू क ढकना देखाएन जउन लाल रंगी भइ भेड़ा क खाल क बना रहा। अउर उ पचे उ ढकना देखॉएन जउन नरम खाल क बना रहा। अउर उ पचे उ कनात देखॉएन जउन सब स जिआदा पवित्तर ठउर क प्रवेस दुआर क ढकत रही।

35 उ पचे मूसा क करार क सन्दूख देखाएन। उ पचे सन्दूखे क ढोवइवाली खम्भन अउ सन्दूखे क ढकइवाला ढकना क देखाएन। 36 उ पचे खास रोटी क अउ मेज प रखइवाली सबहिं चीजन्क देखाएन। 37 उ सबइ निखालिस सोना क डीबट अउ ओहँ प धरा भवा सब दिया क देखाएन। उ पचे तेल अउ दूसर सब चीजन्क देखाऍन, अउ दूसर सबहिं चीजन्क जउन दिया क संग बइपरी जात रहीं। 38 उ पचे मूसा क सोना क वेदी, अभिसेक क तेल महकउआ धूप, अउ बइठकावाला तम्बू क प्रेवस दुआर क ढकइवाली कनात क देखाऍन। 39 उ पचे काँसा क वेदी अउर काँसा क जाली क देखाएन। उ पचे वेदी क ढोवइ बरे बनी भइ खम्भन क मूसा क देखाएन। अउर उ सबइ ओका उ सबहिं चीजन्क देखाएन जउन वेदी प काम मँ आवत रहीं। उ पचे ओका हाथ धोवइवाला पात्र अउ एकर आधार क देखाएन।

40 उ पचे मूसा क आँगने क चारिहुँ कइँती क कनाते क खम्भा अउर आधार क देखाएन। उ पचे ओका उ कनात क देखाएन जउन आँगन क प्रवेस दुआर क ढँाके रही। उ पचे ओका लसुरी अउ बइठकावाला तम्बू क खूँटी देखाएन। उ पचे पवित्तर तम्बू मँ ओका सबहिं चीजन्क देखाएन।

41 तबहिं उ पचे मूसा क पवित्तर ठउर मँ सेवा करइवालन याजकन बरे बना ओढ़ना क देखाएन। उ पचे ओका हारून अउ ओकर पूतन बरे बना भवा खास बस्त्र देखाएन। उ पचे उ वस्त्र क तब पहिरत रहेन जब उ पचे याजकन क रूप मँ सेवा करत रहेन।

42 यहोवा मूसा क जइसा हुकुम दिहेस, इस्राएल क मनइयन ठीक सब काम उहइ तरह किहेन। 43 मूसा सब कामे क धियान स लेखस। मूसा लखेस कि सब काम ठीक उहइ तरह भवा जइसा यहोवा हुकुम दिहे रहेन। ऍह बरे मूसा ओनका आसीर्बाद दिहेस।

Awadhi Bible: Easy-to-Read Version (ERV-AWA)

Awadhi Bible: Easy-to-Read Version Copyright © 2005 World Bible Translation Center

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes