Add parallel Print Page Options

जब पर्खालको पुनःर्निर्माण भयो, अनि मैले ठीक ठाउँमा ढोकाहरू लगाएँ, द्वारपाल, गवैया अनि लेवीहरूलाई पूजाहरी नियुक्त गरें। तब मैले मेरो भाइ हनानीलाई किल्लाको सेना नायक हनन्याह सहित यरूशलेमको जिम्मा दिएँ किनभने हनानी एक ईमान्दार थिए अनि तिनले परमेश्वरलाई अन्य धेरै मानिसहरूले भन्दा अधिक सम्मान गर्थे। मैले तिनीहरूलाई भने, “यरूशलेमको द्वारहरू घाम पूर्णरूपले उदय नहुन्जेल खोल्नु हुँदैन, अनि घाम अस्ताउनु भन्दा अघि बन्द गर्नु पर्छ। यरूशलेमका बासिन्दाहरूलाई रक्षा गर्न कसैलाई तिनीहरूको खामातिर अनि कसैलाई आफ्नै घरको रक्षा गर्न नियुक्त गर।”

फर्केर आएका कैदिहरूको सूची

यरूशलेम फराकिलो अनि ठूलो थियो, तर त्यस मित्र मानिसहरू कम थिए, अनि पुनःर्निर्माण घरहरू प्रशस्त थिएनन्। यसकारण परमेश्वरले मलाई मुख्य मानिसहरू, अधिकारीहरू अनि साधारण मानिसहरूलाई कुल अनुसार नाउँ लेख्नु भनि प्रेरणा दिनु भयो। मैले कैदबाट फर्की आउने कुलहरूको विवरण[a] पुस्तक पाँए। मैले त्यसमा यो लेखेको पाएँ।

यी मानिसहरू त्यो प्रदेशका मानिसहरू हुन् जो कैदीबाट आएका हुन, जसलाई बाबेलका राजा नबूकदनेस्सरले कैद गरेर लगेका थिए। (तिनीहरू हरेक आ-आफ्ना शहर यरूशलेम अनि यहूदामा फर्के।) तिनीहरू यरूबाबेल, येशूअ, नहेम्याह, अजर्याह, राम्याह, नहमानी, मोर्दकै, बिल्शान, मिसपेरेत, बिग्बै, नहूम अनि बानाका साथ आए। इस्राएलका मानिसहरूको सूचीः

परोशका कुलहरू2,172
शपत्याहका कुलहरू372
10 आरहका कुलहरू652
11 पहात-मोआबका कुलहरू अर्थात येशूअ अनि योआबका कुलहरू2,818
12 एलामका कुलहरू1,254
13 जत्तूका कुलहरू845
14 जक्कैका कुलहरू760
15 बिन्नूईका कुलहरू648
16 बेबैका कुलहरू628
17 अज्गादका कुलहरू2,322
18 अबोनीकामका कुलहरू667
19 बिग्बैका कुलहरू2,067
20 अदीनका कुलहरू655
21 आतेरका अर्थात हिज्याहका कुलहरू98
22 हशूमका कुलहरू328
23 बेसैका कुलहरू324
24 हारीमका कुलहरू112
25 गिबोनका कुलहरू95
26 बेतलेहेम अनि नेतोपात शहरहरूका मानिसहरू188
27 अनातोत शहरका मानिसहरू128
28 अज्मावेत शहरका मानिसहरू42
29 किर्यात्यारीम, कापीरा अनि बेरोत शहरहरूका मानिसहरू743
30 रामा अनि नेबा शहरहरूका मानिसहरू621
31 मिक्मास शहरका मानिसहरू122
32 बेतेल अनि ऐ शहरहरूका मानिसहरू123
33 अर्को नेबो शहरको मानिसहरू52
34 अर्को एलाम शहरको मानिसहरू1,254
35 हारीम शहरका मानिसहरू320
36 यरीहो शहरका मानिसहरू345
37 लोद, हादीद अनि ओनो शहरहरूका मानिसहरू721
38 सना शहरका मानिसहरू3,930

39 पूजाहारीहरूः

यदायाहका कुलहरू अर्थात973
40 इम्मेरका कुलहरू1,052
41 पशहूरका कुलहरू1,247
42 आरीमका कुलहरू1,017

43 लेवीहरूः

येशूअका कुलहरू अर्थात होदबाका परिवारका कदूमीएलका कुल74

44 गवैयाहरूः

आसापका कुलहरू148

45 द्वारपालहरूः

शल्लूम, आतेर, तल्मोन, अक्कूब, हतीता अनि शेबैका कुलहरू138

46 मन्दिरका सेवकहरूः

सीहा, हसूपा, तब्बाओत।

47 केरोस, सीआ, पादोन।

48 लबान, हगाबा, सल्मै।

49 हानान, गिदूदेलका, गहर।

50 रायाह, रसीन, नेकादा।

51 गज्जाम, उज्जा, पसेह।

52 बेसै, मुनीम, नापीश।

53 बक्बुक, हकूपा, हर्हूर।

54 बस्लीत, महीदा हर्शा।

55 बर्कोस, सीसरा, तेमह।

56 नसीह, अनि हतीम। यिनीहरू सबै मन्दिरका सेवकहरू हुन्।

57 सुलेमानका सेवकहरूका कुलहरूः सोतैइ, सोपेरेत, परीदा

58 याला, दर्कोन, गिददेल।

59 शपत्याह, हत्तीलका, पोकेरेत, हसेबायीम अनि आमोन।

60 शबै मन्दिरका सेवकहरू अनि सुलेमानका सेवकहरूका कुलहरू392

61 मानिसहरू यरूशलेममा तेल-मेलेह, तेल-हर्शा, हरूब, अद्दोन अनि इम्मेरबाट आएका थिए। तर आफ्ना कुलहरू इस्राएलका थिए भनी प्रमाण गर्न तिनीहरू सामर्थ भएनन्।

62 दलायह, तोबियाह अनि नकोदाका कुलहरू642

63 पूजाहारीहरूमा होबायाह, हक्कोस अनि बर्जिलैका सन्तानहरू थिए।

(त्यो मानिसहरू जसले गिलादबाटको बर्जिलैकी छोरीहरूलाई विवाह गरे, जसलाई उसको नाउँद्वारा बोलायो।)

64 तिनीहरूले आफ्नो कुलहरूका विवरण अधिकारिय सूचीमा खोजे तर पाएनन्, पूजाहारीहरूबाट तिनीहरू निम्ति अशुद्ध ठहरीए। 65 प्रशासकले तिनीहरूलाई भने तिनीहरूले पवित्र भोजनबाट केही खानु हुँदैन जबसम्म एकजना पूजाहारी उठ्दैन, जसले ऊरीम अनि तुम्मीम उपयोग गर्न सक्छ।

66-67 सबै समूहको एकत्रित संख्या 42,360 थियो। तिनीहरूका पुरूष अनि दासी-स्त्रीहरू बाहेक जसको संख्या 7,337 थियो। अनि तिनीहरूका 245 पुरूष अनि स्त्री गायकहरू पनि थिए। 68-69 त्यहाँ 435 ऊँटहरू र 736 घोडाहरू थिए अनि 6,720 गधाहरू र 245 खच्चरहरू थिए।

70 केही कुलहरूका प्रमुखहरूले निर्माण धन दान गरे। राज्यपालले खजानामा प्राय 19 पाउण्ड सुनदान गरे अनि पूजाहारीहरूका निम्ति 50 कचौरा अनि 530 वटा पहिरने कपडा दिए। 71 केही कुलहरूका प्रमुखहरूले निर्माण कोषका कामको निम्ति प्रायः 375 पाउण्ड सुन प्रदान गरे। अनि प्रायः 1 1/3 टन चाँदी प्रदान गरे। 72 अनि अन्य मानिसहरूले प्रायः 375 पाउण्ड सुन अनि प्रायः 1 1/4 टन चाँदी अनि पूजाहारीहरूका निम्ती 67 कपडाहरू दान गरे।

73 जब सातौं महीना आयो अनि पूजाहारीहरू, लेवीहरू, द्वारपालहरू, गवैयाहरू मन्दिरका सेवकहरू अनि समस्त इस्राएलीहरू पनि आफ्ना शहरहरूमा बसे।

Footnotes

  1. 7:5 एज्रा 2 अध्याएमा हेर्नुहोस्।