A A A A A
Bible Book List

गन्ती 26 Nepali Bible: Easy-to-Read Version (ERV-NE)

मानिसहरूको गन्ती

26 त्यो डरलाग्दो महामारी पछि परमप्रभुले मोशा र पूजाहारी हारूनको छोरो एलाजारलाई भन्नुभयो, “सम्पूर्ण इस्राएली मानिसहरूको समुदायमा जो बीस बर्ष अथवा वेशी उमेरका छन्। तिनीहरूलाई गन र तिनीहरूलाई लडाँईमा जान उपयुक्त हुने परिवार अनुसार सूची बनाऊ।”

यसकारण मोशा र पूजाहारी एलाजारले तिनीहरूसित यरीहोको पारी यर्दन नदीको नजिक मोआबको मैदानमा कुरा गरे। तिनीहरूले भने, “इस्राएलका सबै मानिसहरू जो बीस बर्ष भन्दा माथिको छन् सबैको गन्ती गर, परमप्रभुले मोशा र इस्राएलीहरूलाई आज्ञा गर्नु भए जस्तो जो मिश्रबाट बाहिर आए।”

रूबेन इस्राएलको जेठो छोरो हो। रूबेनका सन्तान यस प्रकारले छन्;

हनोकबाट हनोकीहरूको कुलसमूह,

पल्लूबाट पल्लूईहरूको कुल समूह,

हिस्रोनबाट हिस्रोनीहरूको कुलसमूह,

कर्मीबाट कर्मीहरूको कुल समूह।

रूबेनहरूका कुलका कुलसमूह यिनीहरू नै थिए। मानिसहरूको जन संख्या 43,730 थियो।

पल्लूका छोरो एलीआब थिए। एलीआबका छोराहरू नमूएल, दातान र अबीराम थिए। यी तिनै दातान र अबीराम हुन् जसलाई समुदायबाट चुने अनि तिनीहरू नै मोशा र हारूनको विरोधमा गए। जब तिनीहरूले परमप्रभुको विरोध गरे दातान र अबीराम कोरहको अनुयायीहरूको वीचमा थिए। 10 अनि पृथ्वी चर्किएर मुख बायो अनि कोरह र तिनीहरूलाई निल्यो। जब कोरहको अनुयायीहरू मरे अनि जब 250 जना मानिसहरूलाई आगोले भस्म पार्यो मानिसहरूलाई चेतावनीको निम्ति एउटा दृष्टान्त भयो। 11 तर कोरहका छोराहरू मरेनन्।

12 कुलसमूह अनुसार शिमोनको सन्तानहरू यी नै हुन्;

नमूएलबाट नमूएलको कुलसमूह,

यामीनबाट यामीनीहरूको कुलसमूह,

याकीनबाट याकीनीको कुलसमूह,

13 जेरहबाट जेरहीहरूको कुलसमूह,

शाऊलबाट शाऊलहीहरूको कुलसमूह,

14 शिमोनहरूका कुलका कुलसमूहहरू यी नै थिए। तिनीहरूमा जम्मा 22,200 मानिसहरू थिए।

15 तिनीहरूको कुलसमूह अनुसार गादको कुलसमूह यस प्रकारको थियोः

सपोनबाट सपोनीहरूको कुलसमूह,

हाग्गैबाट हाग्गैहरूको कुलसमूह,

शूनीबाट शूनीहरूको कुलसमूह,

16 ओजनीबाट ओजनीहरूको कुलसमूह,

एरीबाट एरीहरूको कुलसमूह,

17 अरोदाबाट अरोदाहरूको कुलसमूह

अरेलीबाट अरेलीहरूको कुलसमूह भए।

18 गादाहरूको कुलका कुलसमूहहरू यस प्रकारका थिए र तिनीहरूको जन संख्या 40, 500 थियो।

19-20 यहूदाका छोराहरू एर र ओनान थिए र तिनीहरू कनान देशमा मरे। तिनीहरूको कुलसमूह अनुसार यहूदाको सन्तान यस प्रकारको थियोः

शेलहबाट शेलानीहरूको कुलसमूह,

पेरेसबाट पेरेसीहरूको कुलसमूह,

जेरहबाट जेरहातीहरूको कुलसमूह भए।

21 पेरेसका सन्तानहरू यस प्रकारका थिएः

हेस्रोनबाट हेस्रोनीहरूको कुलसमूह,

हमूलबाट हामूलीहरूको कुलसमूह।

22 यहूदाको कुलका कुलसमूहहरू यही हो र तिनीहरूको जम्मा जन-संख्या 76,500 थियो।

23 तिनीहरूको कुलसमूह अनुसार इस्साकारको सन्तान यस प्रकारको थियोः

तोलाबाट तोलाहीहरूको कुलसमूह,

पुव्वाबाट पुव्वाहीहरूको कुलसमूह।

24 याशूबबाट याशूबीहरूको कुलसमूह,

हिम्रोनबाट हिम्रोनीहरूको कुलसमूह।

25 इस्साकारको कुलका कुलसमूहहरू यही हो र तिनीहरूको जनसंख्या 64,300 थियो।

26 तिनीहरूको कुलसमूह अनुसार जबूलूनको सन्तान यस प्रकारको थियोः

सेरेदबाट सेरेदीहरूको कुलसमूह,

एलोनबाट एलोनीहरूको कुलसमूह,

यहलेलबाट यहेलेलीको कुलसमूह भए।

27 जबूलूनको कुलका कुलसमूहहरू यही हो र तिनीहरूको जनसंख्या 60,500 थियो।

28 यूसुफका मनश्शे र एप्रैम नाम गरेका दुइ जना छोराहरू थिए। 29 मनश्शेबाट भएका सन्तानहरू यिनीहरू नै हुन्

माकीरबाट माकीरी कुलसमूह, (माकीर गिलादका बाबु थिए)

गिलादबाट गिलादीहरूको कुलसमूह,

30 गिलादबाट भएका सन्तानहरूः

ईएजरेबाट ईएजेरीहरूको कुलसमूह,

हेलेकबाट हेलेकीहरूको कुलसमूह,

31 अस्त्रीएलबाट अस्त्रीलीहरूको कुलसमूह,

शेकेमबाट शेकेमीहरूको कुलसमूह,

32 शमीदाबाट शमीदीहरूको कुलसमूह,

हपेरबाट हेपेरीहरूको कुलसमूह

33 सलोफाहद हेपेरका छोरो थिए। यिनीबाट कुनै छोरो जन्मेन तर छोरीहरू मात्रै जन्मे। शलोफाहदका छोरीहरू थिए महला, नोआ, होग्लाह, मिल्का अनि तिर्सा।

34 मनश्शेको कुलको कुलसमूहहरू यस प्रकारको छ। तिनीहरूको जन संख्या 52,700 थियो।

35 एप्रैमको कुलसमूह यस प्रकार छः

शूतेलहबाट शूतेलहीहरूको कुलसमूह,

बेकेरबाट बेकेरीहरूको कुलसमूह,

तहनबाट तहनीहरूको कुलसमूह।

36 शूतेलहका कुलसमूह यस प्रकारका थिएः

एरानबाट एरानीहरूको कुलसमूह।

37 एप्रैमको कुलका कुलसमूहहरू यस प्रकार थिए अनि तिनीहरू को जन-संख्या 32,500 थियो। यूसुफको कुल-कुलसमूहहरू तिनीहरू नै हुन्।

38 बिन्यामीनका कुलसमूहहरू यिनीहरू हुन्;

बेलाबाट बेलाही कुलसमूह,

अशबेलबाट अशबेलिहरूको कुलसमूह,

अहीरामबाट अहीरामीहरूको कुलसमूह,

39 शूपामबाट शपामीहरूको कुलसमूह

हुपामबाट हुपामीहरूको कुलसमूह भए।

40 अर्द र नामन बेलाका छोराहरू हुन्;

अर्दबाट अर्दीहरूको कुलसमूह,

नामानबाट नामानीहरूको कुलसमूह भए।

41 बिन्यामीनको कुलका कुलसमूहहरू यिनीहरू नै थिए। तिनीहरूको जन-संख्या 45,600 थियो।

42 दानका कुलसमूह यिनीहरू हुन्;

शूहामबाट शूहामीहरूको कुलसमूह

43 दानको कुलका कुलसमूहहरू यिनीहरू नै थिए अनि सबै शूहामीहरूको जन-संख्या 64,400 थियो।

44 आशेरको कुलसमूहहरू यस प्रकार थिएः

यिम्नाहबाट यिम्नानीहरूको कुलसमूह,

यिशवी बाट यिश्वीहरूको कुलसमूह,

बेरीयहबाट बेरीयाहरूको कुलसमूह,

45 बेरीयाहबाट यी परिवारहरू थिएः

हेबेरबाट हेबेरीहरूको कुलसमूह,

मल्कीएलबाट मल्कीएहरूको कुलसमूह।

46 (आशेरको सेरह नाम गरेकी छोरी थिई)। 47 कुलसमूह अनुसार आशेर कुलका यही कुलसमूहहरू थिए र तिनीहरूको जन-संख्या 53,400 थियो।

48 कुलसमूह अनुसार नप्तालीबाट यी कुलसमूहहरू थिएः

यहसेलबाट यहसेलीहरूको कुलसमूह,

गुनीबाट गुनीहरूको कुलसमूह

49 येसेरबाट येसेरीहरूको कुलसमूह

शिल्लेमबाट शिल्लेमीहरूको कुलसमूह।

50 कुलसमूह अनुसार नप्ताली कुलका कुलसमूहहरू यिनीहरू नै थिए अनि यिनीहरूको जन-संख्या 45,400 थियो।

51 यसर्थ इस्राएली मानिसहरूको जन-संख्या 6,01,730 थियो।

52 परमप्रभुले मोशालाई भन्नुभयो, 53 “यी मानिसहरू माझ भूमि वितरण गरिन्छ र तिनीहरूलाई दिइन्छ। यसरी ती सबै गन्तीमा परेका मानिसहरू प्रत्येकले प्रशस्त भूमि पाउनेछन्। 54 ठूलो परिवारले धेरै र सानो परिवारले कम्ती गरी भूमि पाउनेछन्। तिनीहरूलाई दिइएको भूमि गन्ती गरिएका मानिसहरू बराबर हुनेछ। 55 तर कसले कुन इलाका पाउने हो त्यो चिठ्ठाद्वारा निर्णय गरिनेछ अनि आफ्ना पुर्खाका कुल अनुसार नाममा तिनीहरू आफ्नो इलाका निर्धारित हुनेछ। 56 प्रत्येक कुल समूहको अंश चिठ्ठाद्वारा निर्धारण गरिनेछ।”

57 कुलसमूह अनुसार गन्ती गरिएका लेवी कुलका कुलसमूहहरू यिनीहरू नै हुन्।

गेर्शोनबाट गेर्शोनीहरूको कुलसमूह

कहातबाट कहातीहरूको कुलसमूह

मरारीबाट मरारीहरूको कुलसमूह भए।

58 लेवी कुलको कुलसमूहहरू यी नै हुन्।

लिब्नीहरूको कुलसमूह,

हेब्रोनीहरूको कुलसमूह,

महलीहरूको कुलसमूह,

मूशीहरूको कुलसमूह,

कोरहीहरूको कुलसमूह।

कहात अम्रामका पिता थिए। 59 अम्रामकी पत्नीको नाम योकेबेद थियो अनि तिनी लेवी कुलसमूहकी थिइन्। तिनी मिश्रदेशमा लेवी कुलमा जन्मेकी थिइन्। अनि योकेबेल आम्रामका निम्ति, हारून, मोशा र मरियमलाई जन्माईन्।

60 हारून नादाब, अबीहू, एलाजार अनि इतामारका पिता थिए। 61 तर नादाब र अबीहू परमप्रभुको अघि अनुमति नभएको आगोमा बलि चढाएको कारणले मरे।

62 एक महीना र अधिक उमरेका पुरूष गन्दा लेवीहरूको संख्या 23,000 थियो। तिनीहरू मानिसहरूसित गनिएनन् कारण तिनीहरूले इस्राएलका मानिसहरूसित भूमिमा अंश पाएनन्।

63 यी मानिसहरूको गन्ती मोशा र पूजाहारी एलाजारले गरेका थिए। मोशा र एलाजार पूजाहारीले इस्राएली मानिसहरूको गन्ती यरीहोको पारी यर्दन नदीको किनार मोआबको मैदानमा गरेका थिए। 64 धेरै दिन अघि सिनै मरुभूमिमा मोशा र हारूनले जुन इस्राएली मानिसहरूको गन्ती गरेका थिए तिनीहरू मरिसके अनि तिनीहरूमा कोही पनि जीवित थिएनन्। 65 किनभने तिनीहरू मरुभूमिमा मर्छन भनी परमप्रभुले भन्नु भएको थियो। तिनीहरू मध्ये बाँचेकाहरू हुन् यपुन्नेको छोरो कालेब र नूनको छोरो यहोशू।

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes