A A A A A
Bible Book List

गनती 1 Awadhi Bible: Easy-to-Read Version (ERV-AWA)

मूसा इस्राएल क मनईयन क गनत ह

यहोवा मूसा क संग मिलापवाला तम्बू मँ बात किहस। इ बात सीनै रेगिस्तान मँ भइ। इस्राएल क मनइयन जब मिस्र तजि दिहन ओकरे पाछे इ बात दूसर बरिस क दूसर महीना क पहिले दिन क रही। यहोवा मूसा स कहेस, “इस्राएल क सब मनइयन क गना। हर मनई क सूची ओकर परिवार अउ ओकर परिवार-समूह क संग बनावा। तू अउ हारून इस्राएल क सबहिं मनइयन क गनब्या। ओन मनसेधुअन क गना जउन बीस बरिस या ओसे जिआदा उमर क अहइँ। (इ सबइ उ पचे अहइँ जउन इस्राएल क फउज मँ सेवा करत हीं।) एनकइ सूची ऍनके समूह प बनी तइयार करा। हर परिवार दल स एक मनई तोहार मदद करी। उ मनई आपन परिवार दल क अगुआ होइ। तोहरे साथे रहइ अउ तोहार मदद करइ वाला मनइयन क नाउँ इ अहइँ:

रूबेन क परिवार समूह मँ स सदेऊर क पूत एलीसूर;

सिमोन परिवार समूह स सूरीसद्दै क पूत सलूमीएल;

यहूदा क परिवार समूह स अम्मीनादाब क पूत नहसोन;

इस्साकार क समूह मँ स सूआर क पूत नतनेल;

जबूलून क परिवार समूह स हेलोन क पूत एलीआब;

10 यूसुफ क सन्तानन स,

एप्रैम क परिवार समूह स अम्मीहूद क पूत एलीसामा

अउ मनस्से क परिवार समूह स पदासूर क पूत गमलिएल;

11 बिन्यामीन क परिवार समूह स गिदोनी क पूत अबीदान;

12 दान क समूह मँ स अम्मीसद्दै क पूत अहीएजेर;

13 आसेर क परिवार समूह स आक्रोन क पूत पगीएल;

14 गाद क परिवार समूह स दूएल क पूत एल्यासाप;

15 नप्ताली क परिवार समूह स एनाम क पूत अहीरा दल क।”

16 इ सब मनइयन आपन लोगन क जरिए आपन परिवार समूह क अगुआ चुना गएन। इ पचे आपन मनइयन क जरिए परिवार समूह क नेता चुना गएन। इ सबइ आपन परिवार समूह क नेता अहइँ। 17-18 इसलिए मूसा अउर हारून उ मनइयन क लिहस जे नाउँ दुआरा चुना गएस अउ एह बरे दूसर महीना क पहिले दिन रहा। मूसा अउ हारून इ मनइयन अउ इस्राएल क लोगन क एक संग बोलाएस। तब मनइयन क सूची ओन कई परिवार अउ परिवार समूह क मुताबिक बनी। बीस बरिस या ओसे जिआदा उमर क सबहिं मनइयन क सूची बनी। 19 मूसा ठीक वइसा ही किहेस जइसा यहोवा क हुकुम रहा। मूसा मनइयन क तब गनेस जब उ पचे सीनै क रेगिस्तान मँ रहेन।

20 रूबेन क परिवार समूह क गना गवा। (रूबेन इस्राएल क पहिलौटी पूत रहा।) ओन सबहिं मनइयन क जउन फउज मँ सेवा करइ क जोग्ग अहइ सूची बनी जेकर उमिर बीस बरिस या ओसे जिआदा रहेन। ओनकइ सूची ओनके परिवार अउ ओनकइ परिवार समूह क संग बनी। 21 रूबेन क परिवार समूह स गना भए मनसेधुअन क गनती 46,500 रही।

22 सिमोन क परिवार समूह क गना गवा। बीस बरिस या ओसे जिआदा उमर अउर फउज मँ सेवा करइ क जोग्ग सबहिं मनसेधुअन क सूची बनी। ओनकइ सूची ओनके परिवार अउ ओनकइ परिवार समूहन क संग बनी। 23 सिमोन क परिवार समूह क गने प सारे मनसेधुअन क गनती 59,300 रही।

24 उ पचे गाद क परिवार समूह क गनेन। बीस बरिस या ओसे जिआदा उमर क सबइ मनइयन जउन कि फउज मँ सेवा करइ जोग्ग सबहिं मनसेधुअन क नाउँ क सूची बनी। ओनकइ सूची ओनके परिवार समूहन क संग बनी। 25 गाद क परिवार समूह क गने प मनसेधुअन क सब गिनती 45,650 रही।

26 यहूदा क परिवार समूह क गना गवा। बीस बरिस या ओसे जिआदा उमर अउ फउज मँ सेवा करइ क जोग्ग मनसेधुअन क नाउँ क सूची बनी। ओनकइ सूची ओनकइ परिवार अउ ओनके परिवार समूहन क संग बनी। 27 यहूदा क परिवार समूह क गने प सब क गनती 74,600 रही।

28 इस्साकार क परिवार समूह क गना गवा। बीस बरिस या ओसे जिआदा उमर अउ फउज मँ सेवा करइ क जोग्ग सबहिं मनसेधुअन क नाउँ क सूची बनी। ओनकइ सूची ओनके परिवार अउ ओनकइ परिवार समूहन क संग बनी। 29 इस्साकार क परिवार समूह क गने प मनसेधुअन क गनती 54,400 रही।

30 जबूलून क परिवार समूह क गना गवा। बीस बरिस या ओसे जिआदा उमर अउ फउज मँ सेवा करइ जोग्ग सबहिं मनसेधुअन क नाउँ क सूची बनी। ओनकइ सूची ओनके परिवार अउ ओनके परिवार समूहन क संग बनी। 31 जबूलून क परिवार समूह क गने प मनसेधुअन क सब गनती 57,400 रही।

32 यूसुफ क पूतन स एप्रैम क परिवार समूह क गना गवा। बीस बरिस या ओसे जिआदा उमर अउ फउज मँ सेवा करइ जोग्ग सबहिं मनसेधुअन क नाउँ क सूची बनी। ओनकइ सूची ओनके परिवार अउर परिवार समूहन क संग बनी। 33 एप्रैम क परिवार समूह क गने प सब गनती 40,500 रही।

34 मनस्से क परिवार समूह क गना गवा। बीस बरिस या ओसे जिआदा उमर अउ फउज मँ सेवा करइ जोग्ग सबहिं मनसेधुअन क नाउँ क सूची बनी। ओनकइ सूची ओनके परिवार समूहन क संग बनी। 35 मनस्से क परिवार समूह क गने प मनसेधुअन क सब गनती 32,200 रही।

36 बिन्यामीन क परिवार समूह क गना गवा। बीस बरिस या ओसे जिआदा उमर अउ फउज मँ सेवा करइ जोग्ग सबहिं मनसेधुअन क नाउँ क सूची बनी। ओनकी सूची ओनके परिवार अउ ओनके परिवार समूहन क संग बनी। 37 बिन्यामीन क परिवार समूह क गने प मनसेधुअन क सब गनती 35,400 रही।

38 दान क परिवार समूह क गना गवा। बीस बरिस या ओसे जिआदा उमर अउ फउज मँ सेवा करइ जोग्ग सबहिं मनसेधुअन क नाउँ क सूची बनी। ओनकी सूची ओनके परिवार अउ परिवार समूहन क संग बनी। 39 दान क परिवार अउ ओनका परिवार समूहन क गने प सब गनती 62,700 रही।

40 आसेर क परिवार समूह क गना गवा। बीस बरिस या ओसे जिआदा उमर अउ फउज मँ सेवा करइ जोग्ग सबहिं मनसेधुअन क नाउँ क सूची बनी। ओनकी सूची ओनके परिवार अउ परिवार समूहन क संग बनी। 41 आसेर क परिवार समूह क गने प मनसेधुअन क सब गनती 41,500 रही।

42 नप्ताली क परिवार समूह क गना गवा। बीस बरिस या ओसे जिआदा उमर अउ फउज मँ सेवा करइ जोग्ग सबहिं मनसेधुअन क नाउँ क सूची बनी। ओनकी सूची ओनके परिवार अउ ओनके परिवार समूहन क संग बनी। 43 नप्ताली क परिवार समूह क गने प मनसेधुअन क सब गनती 53,400 रही।

44 मूसा, हारून अउ इस्राएल क बारह नेता लोग इ सब मनसेधुअन क गनेन। (हर परिवार समूह स एक ठु नेता रहा।) 45 इस्राएल क हर एक मनसेधू जउन बीस बरिस या ओसे जिआदा उमर अउ फउज मँ सेवा करइ जोग्ग रहा, गना गवा। इ मनसेधुअन क सूची ओनके परिवार क संग बनी। 46 मनसेधुअन क सब गनती 6,03,550 रही।

47 लेवी क परिवार समूह स परिवारे क सूची इस्राएल क दूसर मनसेधुअन क संग नाहीं बनी। 48 यहोवा मूसा स कहे रहा: 49 “लेवी क परिवार समूह क मनइयन क जिन गना। उ क गन्ती इस्राएल क बचा भवा लोगन क संग जिन करा। 50 लेवी क मनइयन स कहा कि उ पचे करार क पवित्तर तम्बू क जिम्मेदार अहइँ। उ पचे ओकर अउर ओहमाँ स जउन चीजन अहइँ, ओनका देखा-भाला। उ पचे पवित्तर तम्बू मँ अउ ओकर सबहिं चीजन लइके चलिहीं। उ पचे आपन सिबिर ओकरे चारिहुँ कइँती डइहीं अउ ओकर देख भाल करिहीं। 51 जब कबहुँ भी पवित्तर तम्बू क जात्रा पइ लइ जावइ जाइ तउ लेवी क मनइयन क ही तम्बू क निचे उतारइ चाही। जब कबहुँ पवित्तर तम्बू कउनो ठउरे प लगाइ जाइ तउ लेवी क मनसेधुअन क ही तम्बू क लगाइ चाही। उ पचे अइसा ही लोगन अहइँ जउन पवित्तर तम्बू क देख-रेख करत हीं। जदि कउनो अइसा दूसर मनई जउन कि लेवी नाहीं अहइ, पवित्तर तम्बू क निअरे ओका देख-रेख करइ बरे आवत ह तउ उ मारि डावा जाइ चाही। 52 इस्राएल क मनइयन आपन तम्बू आपन समूहन क अनुसार लगइहीं। हर एक मनई क अनुसार आपन सिबिर आपन परिवार समूह क झण्डा क लगे लगावइ चाही। 53 मुला लेवी क मनइयन क आपन सिबिर पवित्तर तम्बू क चारिहुँ कइँती डावइ चाही। लेवी क मनई करार क पवित्तर तम्बू क रच्छा करिहीं। उ पचे पवित्तर तम्बू क रच्छा करिहीं उ पचे पवित्तर तम्बू क रच्छा करिहीं जेसे इस्राएल क मनइयन क कछू बुरा न होइ।”

54 एह बरे इस्राएल क मनइयन ओन सबहिं बैंतन क किहेन जेकर हुकुम यहोवा मूसा क दिहन

Awadhi Bible: Easy-to-Read Version (ERV-AWA)

Awadhi Bible: Easy-to-Read Version Copyright © 2005 World Bible Translation Center

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes