Add parallel Print Page Options

फर्कि आएका कैदिहरूको सूची

त्यस प्रदेशका यी मानिसहरू कैदबाट फर्केका थिए। जसलाई बाबेलका राजा नबूकदनेस्सरले कैदी बनाएर बाबेलमा लगेका थिए। तिनीहरू प्रत्येक आफ्नै शहर यरूशलेम अनि यहूदामा फर्किए। यी मानिसहरू ती हुन्: यरूबाबेल, येहूअ, नहेम्याह, सरायाह, रेलायाह, मोर्दकै, बिल्शान, मिस्पार, बिग्बै अनि रहूम अनि बानाह। साथ थिए। इस्राएलीहरू जो एक साथ फर्कि आएका थिए ती पुरूषहरूको नामको सूची यही होः

परोशका सन्तानहरू 2,172

शपत्याहका सन्तानहरू 372

आरहका सन्तानहरू 775

पहत-मोआबका सन्तानहरू येशूअ अनि योआब परिवारबाट 2,812

एलामका सन्तानहरू 1,254

जत्तू का सन्तानहरू 945

जक्कैका सन्तानहरू 760

10 बानीका सन्तानहरू 642

11 बेबैका सन्तानहरू 623

12 अज्गादका सन्तानहरू 1,222

13 अदोनीकामका सन्तानहरू 666

14 बिग्गैका सन्तानहरू 2,056

15 आदीनका सन्तानहरू 454

16 आतेरका सन्तानहरू हिजकियाका परिवारबाट 98

17 बेजैका सन्तानहरू 323

18 योराका सन्तानहरू 112

19 हाशूमका सन्तानहरू 223

20 गिब्बारका सन्तानहरू 95

21 बेतलेहेमका सन्तानहरू 123

22 नतोपाहका मानिसहरू 56

23 अनातोतका मानिसहरू 128

24 बेत-अज्माबेतका मानिसहरू 42

25 किर्यात-आरीम, कपीरा अनि बेरोतका मानिसहरू 743

26 रामा अनि गिबा शहरका मानिसहरू 621

27 मिक्मासका मानिसहरू 122

28 बेतेल अनि ऐका मानिसहरू 223

29 नेबोका मानिसहरू 52

30 मग्बीशका मानिसहरू 156

31 अर्कोशहर एलाम का मानिसहरू 1,254

32 हारीम शहरका मानिसहरू 320

33 लोब, हादीद अनि ओनो का मानिसहरू 725

34 यरीहो का मानिसहरू 345

35 सेनाह शहरका मानिसहरू 3,630

36 यी पूजाहारीहरूः

यदायाहका सन्तानहरू योशूअका घरबाट 973

37 इम्मेरका सन्तानहरू 1,052

38 पहशूरका सन्तानहरू 1,247

39 हारीमका सन्तानहरू 1,017

40 लेवीहरूः

येशूअ अनि कदमीएलका होदबियाहका सन्तानहरू 74

41 गायकहरूः

आसापका सन्तानहरू 128

42 मन्दिरका द्वारपालहरूका सन्तानः

शल्लूम, आतेर, तल्मोन, अक्कूब, हतीता, अनि शोबैका सन्तानहरू।

43 यिनीहरू मन्दिरका सेवकहरूः

सीहाका सन्तान, हसूपका सन्तान र तब्बाओतका सन्तानहरू।

44 केरोसका सन्तान, सीआका सन्तान र पादोनका सन्तानहरू।

45 लबानका सन्तान, हगाबाका सन्तान र अक्कूबका सन्तानहरू।

46 हागाबका सन्तान, शल्मैका सन्तान र हानानका सन्तानहरू।

47 गिदूदेलका सन्तान, गहरका सन्तान र रायाका सन्तानहरू।

48 रसीनका सन्तान, नकोदका सन्तान र गज्जामका सन्तानहरू।

49 उज्जाका सन्तान, पासेदका सन्तान र बेसैका सन्तानहरू।

50 अस्नाका सन्तान, मेनिमका सन्तान र नोपिसीमका सन्तानहरू।

51 बक्बूकका सन्तान, हकूपाका सन्तान र हर्हुरका सन्तानहरू।

52 बस्लूतका सन्तान, महीदका सन्तान र हर्शाका सन्तानहरू।

53 बर्कोसका सन्तान, सीसराका सन्तान र तेमहका सन्तानहरू।

54 नसीहका सन्तान अनि हतीपाका सन्तानहरू।

55 सुलेमानका सेवकहरूका सन्तानहरूः

सोतैका सन्तान र हस्सोपेरेतका सन्तान अनि परूदाका सन्तानहरू।

56 यालाका सन्तान, दर्कोनका सन्तान र गिददेलाका सन्तानहरू।

57 शपत्याहका सन्तान, हत्तीलका सन्तान र पोकरेत हसबायीमका सन्तान अनि आमीका सन्तानहरू

58 समस्त मन्दिरका सेवकहरू अनि सुलेमानका सेवकहरूको संख्या 392 थियो।

59 निम्न लिखित मानिसहरू तेल-मेलह, तेल-हर्शा, करूब, आदान अनि एम्मेर शहरहरूबाट यरूशलेममा आएका हुन्, तर तिनीहरूका आफ्ना परिवार अनि छोरा-छोरीहरू इस्राएलका थिए भनी प्रमाण दिन सकेनन्।

60 दलायाहका सन्तान, तोबियाहका सन्तान, अनि नकोदका सन्तानहरू 652 थिए।

61 अनि पूजाहारीहरूका परिवारः

हबायाहका, सन्तानहरू, हक्कोसका सन्तान अनि बर्जिलैका सन्तानबाट (एक व्यक्ति जसले गिलादी बर्जिलैका छोरीलाई विवाह गरेका थिए, अनि तिनीहरू कै नाउँद्वारा सम्बोधन गरिथ्यो।)

62 यी मानिसहरूले तिनीहरूको परिवारिक इतिहास खोजे तर तिनीहरूले पाउन सकेनन्। यसैकारणले तिनीहरूले पूजाहरीगिरी हुनबाट अशुद्ध झैं निकालिदिए। 63 राज्यपालले तिनीहरूलाई भने कि जब सम्म ऊरीम अनि तुम्मिम उपयोग गर्न सक्ने पूजाहारी त्यहाँ हुँदैन। कुनै पनि महा-पवित्र चीज तिनीहरूले खान सक्ने छैनन्।

64-65 जन समुहका तिनीहरूका सेवक सेविकाहरू 7,337 पुरूष सेवक अनि स्त्री सेविकाहरू बाहेक जम्मा 42,360 मानिसहरू थिए। अनि तिनीहरू सित 200 पुरूष र स्त्री गायक-गायिकाहरू पनि थिए। 66-67 तिनीहरूका। 736 घोडाहरू, 245 खच्चरहरू, 435 ऊँटहरू अनि 6,720 गधाहरू थिए।

68 सन्तानका केहि अगुवाहरू, जब यरूशलेम मा परमप्रभुको मन्दिरमा आइपुगे। त्यो स्थानमा परमेश्वर को मन्दिरलाई पुनःर्निर्माण गर्न स्वेच्छाले भेटीहरू प्रदान गरे। 69 तिनीहरूको योग्यतानुसार तिनीहरूले, यस कार्यका निम्ति कोष-भण्डारलाई 500 किलो ग्राम सुन, 3,000 किलो ग्राम चाँदी, अनि पूजाहारीको निम्ती 100 अङ्ग वस्त्रहरू दिए।

70 पूजाहारीहरू, लेवीहरू, केहि अन्य मानिसहरू, गवैयाहरू, द्वारपालहरू अनि मन्दिरका सेवकहरू आफ्ना शहरहरूमा बस्थे अनि सबै इस्राएलीहरू आफ्ना शहरहरूमा बस्थे।

Bible Gateway Sponsors