Add parallel Print Page Options

परत आलेल्या कैद्यांची यादी

पूर्वी, बाबेलचा राजा नबुखद्नेस्सर याने ज्यांना कैद करुन बाबेलला नेले होते ते बंदिवासातून मुक्त होऊन यरुशलेम आणि यहूदा येथील आपापल्या प्रांतात परतले. जो तो आपापल्या गावी परतला. शेशबस्सर म्हणजेच जरुब्बाबेल याच्याबरोबर जे आले ते असे: येशूवा, नहेम्या, सराया, रएलाया, मर्दखय, बिलशान, मिस्पार, बिग्वई, रहूम व बाना. परत आलेल्या इस्राएलींची नावानिशी यादी आणि संख्या पुढीलप्रमाणे:

परोशाचे वंशज 2,172

शफाट्याचे वंशज 372

आरहाचे वंशज 775

येशूवा व यवाब यांच्या घराण्यातील पहथमवाबा चे वंशज 2,812

एलामाचे वंशज 1,254

जत्तूचे वंशज 945

जक्काईचे वंशज 760

10 बानीचे वंशज 642

11 बेबाईचे वंशज 623

12 अजगादाचे वंशज 1,222

13 अदोनिकामचे वंशज 666

14 बिग्वईचे वंशज 2,056

15 आदीनाचे वंशज 454

16 हिज्कीयाच्या घराण्यातील आटेरचे वंशज 98

17 बेसाईचे वंशज 323

18 योराचे वंशज 112

19 हाशूमाचे वंशज 223

20 गिबाराचे वंशज 95

21 बेथलहेमा नगरातील 123

22 नटोफा नगरातील 56

23 अनाथोथ मधील 128

24 अजमावेथ मधील 42

25 किर्याथ-आरीम, कफीरा आणि बैरोथ येथील 743

26 रामा व गेबा मधील 621

27 मिखमासमधील 122

28 बेथेल आणि आय येथील 223

29 नबो येथील 52

30 मग्वीशचे लोक 156

31 एलामनावाच्या दुसऱ्या गावचे 1,254

32 हारीम येथील 320

33 लोद, हादीद आणि ओनो येथील 725

34 यरीहो नगरातील 345

35 सनाहाचे 3,630

36 याजक पुढीलप्रमाणे:

येशूवाच्या घराण्यातील यदायाचे वंशज 973

37 इम्मेराचे वंशज 1,052

38 पशूहराचे वंशज 1,247

39 हारीमाचे वंशज 1,017

40 लेवींच्या घराण्यातील लोक पुढीलप्रमाणे:

होदव्याच्या घराण्यातील येशूवा व कदमीएल यांचे वंशज 74

41 गायक असे:

आसाफचे वंशज 128

42 मंदिराच्या द्वारपालांचे वंशज:

शल्लूम, आहेर, तल्मोन, अक्कूवा, हतीत आणि शोबाई यांचे वंशज 139

43 मंदिरातील पुढील विशेष सेवेकऱ्यांचे वंशज:

सीहा, हसूफा, तब्बाबोथ,

44 केरोस, सीहा, पादोन,.

45 लबाना, हगबा, अकूबा,

46 हागाब, शम्लाई, हानान,

47 गिद्देल, गहर, राया,

48 रसीन, नकोदा, गज्जाम,

49 उज्जा, पासेह, बेसाई,

50 अस्ना, मऊनीम, नफूसीम

51 बकबुक हकूफ, हरहुर,

52 बस्लूथ, महीद, हर्षा,

53 बकर्स, सीसरा, तामह,

54 नसीहा, हतीफा

55 शलमोनाच्या सेवकांचे वंशज:

सोताई, हसोफरत, परुदा,

56 जाला, दर्कोन, गिद्देल,

57 शफाट्या, हत्तील, पोखेथ-हस्सबाईम, आमी

58 मंदिरातील चाकर आणि शलमोनच्या सेवकांचें वंशज 392

59 तेल-मेलह, तेलहर्षा, करुब, अद्दान, इम्मेर या ठिकाणांहून काहीजण यरुशलेमला आले होते पण आपण इस्राएलच्या घराण्यातलेच वारसदार आहोत हे त्यांना सिध्द करता आले नाही ते असे:

60 दलाया, तोबीया आणि नकोदाचे वंशज 652

61 याजकांच्या घरण्यातील

हबया, हक्कोस, बर्जिल्लय, (गिलादच्या बर्जिल्लयच्या मुलीशी जो लग्न करेल तो बर्जिल्ल्यचा वंशज मानला जातो) यांचे वंशज.

62 आपल्या घराण्याची वंशावळ ज्यांना शोधूनही मिळाली नाही ते, आपले पूर्वज याजक होते हे सिध्द करु न शकल्याने याजक होऊ शकले नाहीत. त्यांची नावे याजकांच्या यादीत नाहीत. 63 त्यांनी परमपवित्र मानले गेलेले अन्न खायचे नाही असा आदेश अधिपतीने काढला. उरीम व थुम्मीम घातलेला याजक देवाला कौल मागायला उभा राहीपर्यंत त्यांना हे अन्न खाण्यास मनाई होती.

64-65 एकंदर 42,360 लोक परत आले. त्यामध्ये त्यांच्या 7,337 स्त्री-पुरुष चाकरांची गणती केलेली नाही. त्यांच्याबरोबर 200 स्त्रीपुरुष गायकही होते. 66-67 त्यांच्यासोबत 736 घोडे, 245 खेचरे, 435 उंट आणि 6,720 गाढवे होती.

68 हे सर्वजण यरुशलेममध्ये परमेश्वराच्या मंदिराजवळ आले. मग अनेक घराण्याच्या प्रमुखांनी मंदिराच्या बांधकामासाठी देणगीदाखल भेटी दिल्या. उद्ध्वस्त झालेल्या मंदिराच्या जागी त्यांना नवीन मंदिराची वास्तू उभारायची होती. 69 या वास्तूसाठी त्यांनी यथाशक्ती दिलेली दाने अशी: सोने 1,110 पौंड, चांदी 3 टन, याजकांचे अंगरखे 100.

70 याजक, लेवी आणि इतर काही लोक यांनी यरुशलेममध्ये आणि त्याच्या आसपास वस्ती केली. त्यांच्यात मंदिरातील गायक, द्वारपाल, सेवेकरी हे ही होते इतर इस्राएली लोक आपापल्या मूळ गावी स्थायिक झाले.