Add parallel Print Page Options

बिल्दद ईयोबला उत्तर देतो

25 नंतर शूहीच्या बिल्ददने ईयोबला उत्तर दिले:

“देव राजा आहे.
    प्रत्येकाने देवाला मान दिला पाहिजे आणि त्याचे भय बाळगले पाहिजे.
    देव त्याच्या स्वर्गीय राज्यात शांती राखतो.
कुठलाही माणूस त्याचे तारे [a] मोजू शकत नाही.
    देवाचा सूर्य सर्व लोकांवर उगवतो.
देवाशी तुलना करता कुठलाही माणूस चांगला नाही.
    कुठलाही मनुष्यप्राणी पवित्र असणार नाही.
देवाला चंद्र सुध्दा तेजोमय आणि पवित्र वाटत नाही.
    देवाच्या दृष्टीला तारे देखील पवित्र वाटत नाहीत.
माणसे तर त्याच्या दृष्टीने पवित्रतेत खूपच कमी पडतात.
    मनुष्यप्राणी एखाद्या अळीप्रमाणे (मॅगॉट) आहे.
    तो कवडीमोलाच्या जंतूप्रमाणे आहे.”

Footnotes

  1. ईयोब 25:3 त्याचे तारे किंवा “त्याचे सैन्य” याचा अर्थ देवाचे स्वर्गातील सैन्य.