A A A A A
Bible Book List

ईयोब 13 Marathi Bible: Easy-to-Read Version (ERV-MR)

13 ईयोब म्हणाला: “हे सर्व मी पूर्वी पाहिले आहे,
    तू जे म्हणालास ते सर्व मी आधीच ऐकले आहे.
    त्या सर्व गोष्टी मला समजतात.
तुला जेवढे माहीत आहे तेवढेच मलाही माहीत आहे.
    मी तुझ्या इतकाच हुशार आहे.
परंतु मला तुझ्याशी वाद घालायचा नाही.
    मला सर्वशक्तीमान देवाशी बोलायचे आहे.
    मला देवाबरोबर माझ्या संकटांविषयी बोलायचे आहे.
तुम्ही तिघेजण खोटे बोलून तुमचे अज्ञान लपवीत आहात.
    ज्या वैद्याला कुणालाही बरे करता येत नाही अशा निरुपयोगी वैद्यासारखे तुम्ही आहात.
तुम्ही गप्प बसावे अशी माझी इच्छा आहे.
    ती तुम्हाला करता येण्याजोगी सर्वात शहाणपणाची गोष्ट असेल.

“आता माझ्या युक्तिवादाकडे लक्ष द्या
    मी काय म्हणतो ते ऐका.
तुम्ही देवासाठी खोटे बोलाल का?
    तुमचे खोटे बोलणे देवाच्या इच्छेनुसार आहे असे तुम्हाला वाटते का?
तुम्ही माझ्याविरुध्द देवाचा बचाव करीत आहात का?
    तुम्ही मुळीच न्यायाने वागत नाहीत तो देव आहे
    म्हणून तुम्ही त्याची बाजू घेत आहात.
जर देवाने अगदी जवळून तुमची तपासणी केली तर,
    त्याला काही तरी चांगले आढळेल का?
तुम्ही लोकांना जसे मूर्ख बनवू शकता तसेच
    देवालाही बनवू शकाल असे तुम्हाला वाटते का?
10 तुम्ही जर एखादा माणूस महत्वाचा आहे म्हणून न्यायालयात त्याची बाजू घेतलीत
    तर देव तुमच्यावर टीका करेल हे तुम्हाला माहीत आहे.
11 देवाचे मोठेपण तुम्हाला घाबरवते.
    तुम्ही त्याला भीता.
12 तुमचे युक्तिवाद कुचकामाचे आहेत.
    तुमची उत्तरे कवडीमोलाची आहेत.

13 “आता जरा गप्प बसा आणि मला बोलू द्या!
    माझे जे काही होईल ते मला मान्य आहे.
14 मी मलाच संकटात लोटीन
    आणि माझ्याच हातात माझेच जीवन धरीन? [a]
15 देवाने मला मारुन टाकले तरी मी देवावरच विश्वास ठेवीन.
    पण मी त्याच्या समोर माझा बचाव करीन.
16 आणि देवाने जर मला जिवंत राहू दिले तर ते मी बोलण्याइतका धीट होतो म्हणूनच असेल.
    पापी माणूस देवाच्या डोळ्याला डोळा भिडवू शकणार नाही.
17 मी काय म्हणतो ते लक्षपूर्वक ऐका.
    मला नीट सांगू द्या.
18 मी आता माझ्या बचावाला सिध्द् झालो आहे.
    मी माझे मुद्दे काळजीपूर्वक मांडीन.
    मला माहीत आहे की मी बरोबर आहे हे मी दाखवून देईन.
19 माझे चुकले आहे असे जर कुणी दाखवून दिले
    तर मी गप्प बसेन.

20 “देवा, तू मला फक्त दोन गोष्टी दे,
    मग मी तुझ्यापासून लपणार नाही.
21 मला शिक्षा देणे बंद कर
    आणि तुझ्या भयानक गोष्टींनी मला भयभीत करण्याचे थांबव.
22 नंतर मला हाक मार.
    मी तुला ओ देईन किंवा मला बोलू दे आणि तू मला उत्तर दे.
23 मी किती पापे केली आहेत?
    मी काय चुका केल्या आहेत?
    तू मला माझी पापे आणि माझ्या चुका दाखव.
24 देवा, तू मला का चुकवीत आहेस?
    आणि मला शत्रूसारखे का वागवीत आहेस?
25 तू मला घाबरवतो आहेस का?
    मी वाऱ्यावर उडणारे एक पान मात्र आहे.
    तू गवताच्या एका काडीवर आक्रमण करीत आहेस.
26 देवा, तू माझ्याबद्दल फार कटू बोलतोस.
    मी तरुणपणात जी पापे केली त्याबद्दल तू मला कष्ट भोगायला लावतो आहेस का?
27 तू माझ्या पायात बेड्या घातल्या आहेस.
    माझ्या प्रत्येक पावलावर तू पाळत ठेवतोस,
    माझी प्रत्येक हालचाल तू टिपतोस.
28 म्हणून मी कुजलेल्या लाकडासारखा,
    कसरीने खाल्लेल्या कापडासारखा क्षीण होत चाललो आहे”

Footnotes:

  1. ईयोब 13:14 मी … जीवन धरीन या वाक्याचा अर्थ असा असू शकेल माणूस गप्प बसण्यासाठी स्वतःचीच जीभ चावतो आणि स्वतःच्या वेदनेबद्दल काहीच बोलत नाही.
Marathi Bible: Easy-to-Read Version (ERV-MR)

2006 by World Bible Translation Center

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes