A A A A A
Bible Book List

Числа 7 Библия, нов превод от оригиналните езици (с неканоничните книги) (CBT)

Приносите на племенните предводители

В деня, когато Мойсей въздигна скинията, той я помаза и я освети; той помаза и освети всичките ѝ принадлежности, както и жертвеника и всичките му прибори. Тогава дойдоха предводителите на Израил, глави на семействата си – това бяха предводителите на племената, които надзираваха преброяването, – и представиха приносите си пред Господа, шест покрити коли и дванадесет вола, по една кола от двама предводители и по един вол от всеки; това те представиха пред скинията. Тогава Господ каза на Мойсей: „Приеми тези неща от тях; те ще послужат за извършване на работите при скинията на събранието. Предай ги на левитите, на всеки според службата му.“ И така, Мойсей взе колите и воловете и ги предаде на левитите: две коли и четири вола даде на Гирсоновите потомци според службата им; и четири коли и осем вола даде на Мерариевите потомци според службата им, под надзора на Итамар, син на свещеника Аарон. А на Каатовите потомци не даде, защото тяхната работа в светилището беше да носят на рамене.

10 В деня, когато жертвеникът беше помазан, предводителите принесоха жертва за освещаването му и представиха приносите си пред жертвеника. 11 И Господ рече на Мойсей: „Нека на ден по един от предводителите да донася своя принос за освещаване на жертвеника.“

12 В първия ден донесе приноса си Наасон, Аминадавовият син, от племето на Юда. 13 Приносът му беше: едно сребърно блюдо, тежко сто и тридесет сикли, една сребърна чаша от седемдесет сикли, според свещената сикла – и двете пълни с пшенично брашно, смесено с елей, за хлебен принос; 14 една златна кадилница от десет сикли, пълна с тамян; 15 едно теле, един овен, едно едногодишно агне за всеизгаряне; 16 един козел като жертва за грях 17 и за мирна жертва два вола, пет овена, пет козела и пет едногодишни агнета. Това беше приносът на Наасон, Аминадавовия син.

18 На втория ден принесе Натанаил, Цуаровият син, предводител на Исахаровото племе. 19 Неговият принос беше: едно сребърно блюдо, тежко тридесет сикли, една сребърна чаша от седемдесет сикли, според свещената сикла – и двете пълни с пшенично брашно, смесено с елей, за хлебен принос; 20 една златна кадилница от десет сикли, пълна с тамян; 21 едно теле, един овен, едно едногодишно агне за всеизгаряне; 22 един козел като жертва за грях 23 и за мирна жертва два вола, пет овена, пет козела и пет едногодишни агнета. Това беше приносът на Натанаил, Цуаровия син.

24 На третия ден принесе предводителят на Завулоновите потомци Елиав, Хелоновият син. 25 Приносът му беше: едно сребърно блюдо, тежко сто и тридесет сикли, една сребърна чаша от седемдесет сикли, според свещената сикла – и двете пълни с пшенично брашно, смесено с елей, за хлебен принос; 26 една златна кадилница от десет сикли, пълна с тамян; 27 едно теле, един овен, едно едногодишно агне за всеизгаряне; 28 един козел като жертва за грях 29 и за мирна жертва два вола, пет овена, пет козела и пет едногодишни агнета. Това беше приносът на Елиав, Хелоновия син.

30 На четвъртия ден принесе Елицур, Шедеуровият син, предводителят на Рувимовите потомци. 31 Приносът му беше: едно сребърно блюдо, тежко сто и тридесет сикли, една сребърна чаша от седемдесет сикли, според свещената сикла – и двете пълни с пшенично брашно, смесено с елей, за хлебен принос; 32 една златна кадилница от десет сикли, пълна с тамян; 33 едно теле, един овен, едно едногодишно агне за всеизгаряне; 34 един козел като жертва за грях 35 и за мирна жертва два вола, пет овена, пет козела и пет едногодишни агнета. Това беше приносът на Елицур, Шедеуровия син.

36 На петия ден принесе предводителят на Симеоновите потомци Шелумиил, Цуришадаевият син. 37 Приносът му беше: едно сребърно блюдо, тежко сто и тридесет сикли, една сребърна чаша от седемдесет сикли, според свещената сикла – и двете пълни с пшенично брашно, смесено с елей, за хлебен принос; 38 една златна кадилница от десет сикли, пълна с тамян; 39 едно теле, един овен, едно едногодишно агне за всеизгаряне; 40 един козел като жертва за грях 41 и за мирна жертва два вола, пет овена, пет козела и пет едногодишни агнета. Това беше приносът на Шелумиил, Цуришадаевия син.

42 На шестия ден принесе предводителят на Гадовите потомци Елиасаф, Регуиловият син. 43 Приносът му беше: едно сребърно блюдо, тежко сто и тридесет сикли, една сребърна чаша от седемдесет сикли, според свещената сикла – и двете пълни с пшенично брашно, смесено с елей, за хлебен принос; 44 една златна кадилница от десет сикли, пълна с тамян; 45 едно теле, един овен, едно едногодишно агне за всеизгаряне; 46 един козел като жертва за грях 47 и за мирна жертва два вола, пет овена, пет козела и пет едногодишни агнета. Това беше приносът на Елиасаф, Регуиловия син.

48 На седмия ден принесе предводителят на Ефремовите потомци Елишама, Амиудовият син. 49 Приносът му беше: едно сребърно блюдо, тежко сто и тридесет сикли, една сребърна чаша от седемдесет сикли, според свещената сикла – и двете пълни с пшенично брашно, смесено с елей, за хлебен принос; 50 една златна кадилница от десет сикли, пълна с тамян; 51 едно теле, един овен, едно едногодишно агне за всеизгаряне; 52 един козел като жертва за грях 53 и за мирна жертва два вола, пет овена, пет козела и пет едногодишни агнета. Това беше приносът на Елишама, Амиудовия син.

54 На осмия ден принесе предводителят на Манасиевите потомци Гамалиил, Педацуровият син. 55 Приносът му беше: едно сребърно блюдо, тежко сто и тридесет сикли, една сребърна чаша от седемдесет сикли, според свещената сикла – и двете пълни с пшенично брашно, смесено с елей, за хлебен принос; 56 една златна кадилница от десет сикли, пълна с тамян; 57 едно теле, един овен, едно едногодишно агне за всеизгаряне; 58 един козел като жертва за грях 59 и за мирна жертва два вола, пет овена, пет козела и пет едногодишни агнета. Това беше приносът на Гамалил, Педацуровия син.

60 На деветия ден принесе предводителят на Вениаминовите потомци Авидан, Гидеониевият син. 61 Приносът му беше: едно сребърно блюдо, тежко сто и тридесет сикли, една сребърна чаша от седемдесет сикли, според свещената сикла – и двете пълни с пшенично брашно, смесено с елей, за хлебен принос; 62 една златна кадилница от десет сикли, пълна с тамян; 63 едно теле, един овен, едно едногодишно агне за всеизгаряне; 64 един козел като жертва за грях 65 и за мирна жертва два вола, пет овена, пет козела и пет едногодишни агнета. Това беше приносът на Авидан, Гидеониевия син.

66 На десетия ден принесе предводителят на Дановите потомци Ахиезер, Амишадаевият син. 67 Приносът му беше: едно сребърно блюдо, тежко сто и тридесет сикли, една сребърна чаша от седемдесет сикли, според свещената сикла – и двете пълни с пшенично брашно, смесено с елей, за хлебен принос; 68 една златна кадилница от десет сикли, пълна с тамян; 69 едно теле, един овен, едно едногодишно агне за всеизгаряне; 70 един козел като жертва за грях 71 и за мирна жертва два вола, пет овена, пет козела и пет едногодишни агнета. Това беше приносът на Ахиезер, Амишадаевия син.

72 На единадесетия ден принесе предводителят на Асировите потомци Пагиил, Охрановият син. 73 Приносът му беше: едно сребърно блюдо, тежко сто и тридесет сикли, една сребърна чаша от седемдесет сикли, според свещената сикла – и двете пълни с пшенично брашно, смесено с елей, за хлебен принос; 74 една златна кадилница от десет сикли, пълна с тамян; 75 едно теле, един овен, едно едногодишно агне за всеизгаряне; 76 един козел като жертва за грях 77 и за мирна жертва два вола, пет овена, пет козела и пет едногодишни агнета. Това беше приносът на Пагиил, Охрановия син.

78 На дванадесетия ден принесе Ахира, Енановият син, предводителят на Нефталимовите потомци. 79 Приносът му беше: едно сребърно блюдо, тежко сто и тридесет сикли, една сребърна чаша от седемдесет сикли, според свещената сикла – и двете пълни с пшенично брашно, смесено с елей, за хлебен принос; 80 една златна кадилница от десет сикли, пълна с тамян; 81 едно теле, един овен, едно едногодишно агне за всеизгаряне; 82 един козел като жертва за грях 83 и за мирна жертва два вола, пет овена, пет козела и пет едногодишни агнета. Това беше приносът на Ахира, Енановия син.

84 Това бяха приносите от предводителите на израилтяните при освещаването на жертвеника в деня на помазването му: дванадесет сребърни блюда, дванадесет сребърни чаши, дванадесет кадилници. 85 Всяко сребърно блюдо тежеше сто и тридесет сикли, всяка чаша – седемдесет сикли; и така, всичкото сребро на съдовете беше две хиляди и четиристотин сикли, според свещената сикла; 86 а дванадесетте златни кадилници, пълни с тамян, тежаха по десет сикли всяка, според свещената сикла; всичкото злато на кадилниците беше сто и двадесет сикли. 87 Добитъкът за всеизгаряне беше общо: дванадесет телета, дванадесет овена, дванадесет едногодишни агнета, заедно с хлебния им принос, и дванадесет козела като жертва за грях; 88 а добитъкът за мирна жертва беше общо: двадесет и четири вола, шестдесет овена, шестдесет козела и шестдесет едногодишни агнета. Това бяха приносите при освещаване на жертвеника, след като беше помазан.

89 И когато Мойсей влизаше в скинията на събранието, за да говори с Бога, чуваше глас, който му говореше от очистилището над ковчега на откровението, между двата херувима; и Той му говореше.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes