A A A A A
Bible Book List

Матей 27 Bulgarian New Testament: Easy-to-Read Version (ERV-BG)

Исус пред Пилат

27 Рано на другата сутрин всички главни свещеници и старейшини на народа свикаха съвет, на който решиха да убият Исус. Вързаха го и го отведоха при губернатора Пилат. [a]

Юда се самоубива

А Юда, който го беше предал, видя, че Исус е осъден и се разкая за стореното. Той върна тридесетте сребърника на главните свещеници и старейшините и каза: „Извърших грях, като предадох на смърт невинен човек!“

Те отговориха: „Че какво ни е на нас? Ти му мисли.“

Тогава Юда захвърли парите в храма, излезе навън и се обеси.

Главните свещеници взеха сребърните монети и казаха: „Нашият закон не позволява да сложим тези пари в храмовата кутия за дарения, защото с тях е платена смъртта на човек.“ И решиха да купят с тях едно място, наречено „Грънчарова нива“, за да погребват там чужденците. Ето защо тази нива и до ден днешен е известна като „Кръвна нива“. Така се изпълни пророчеството, казано от Еремия [b]:

„Те взеха тридесетте сребърника – цената, която израелтяните решиха да платят за него – 10 и купиха с тях грънчаровата нива, както Господ ми заповяда.“ [c]

Пилат разпитва Исус

11 Исус застана пред губернатора Пилат, [d] който го попита: „Ти ли си царят на юдеите?“

Исус отговори: „Сам го казваш.“

12 Но когато главните свещеници и старейшините го обвиняваха, той мълчеше.

13 Тогава Пилат му каза: „Не чуваш ли в колко много неща те обвиняват?“

14 Но Исус не отговори на нито едно обвинение и Пилат остана много изненадан.

Исус е осъден на смърт

15 Всяка година на празника Пасха [e] управникът освобождаваше по един затворник, когото хората посочваха. 16 По това време в затвора се намираше един известен престъпник на име Варава. [f] 17 Когато тълпата се събра, Пилат [g] ги попита: „Кого искате да ви освободя: Варава или Исус, наречен Месията [h]?“ 18 Той знаеше, че хората бяха предали Исус, защото му завиждаха.

19 Докато Пилат седеше в съда, жена му му изпрати съобщение, в което казваше: „Остави този невинен човек на мира. Снощи сънувах сън за него, който много ме разтревожи.“

20 Но главните свещеници и старейшините убедиха тълпите да поискат Варава да бъде освободен, а Исус – убит.

21 Пилат каза: „При мен са Варава и Исус. Кого искате да ви освободя?“

„Варава!“ – отвърнаха хората.

22 Пилат попита: „А какво да правя с Исус, наречен Месията?“

Всички отговориха: „Разпъни го на кръст!“

23 „Защо искате да го убия? – попита Пилат. – Какво престъпление е извършил?“

Хората започнаха да викат още по-силно: „Разпъни го на кръст!“

24 Пилат видя, че няма смисъл да продължава и че се надигат размирици. Тогава взе вода, изми ръцете си пред тълпата и каза: „Не съм виновен за смъртта на този човек. Вие сте тези, които я искат.“

25 Тълпата отговори: „Нека кръвта му тежи на нас и нашите деца.“

26 Тогава Пилат им освободи Варава и нареди да накажат Исус с бой с камшик, след което го предаде, за да бъде разпънат на кръст.

Войниците на Пилат издевателстват над Исус

27 След това войниците на Пилат [i] отведоха Исус в двореца на губернатора и целият полк се събра около него. 28 Свалиха дрехите му и го наметнаха с алена мантия. 29 После сплетоха венец от тръни и го сложиха на главата му, а в дясната му ръка поставиха тръстика. След това коленичиха пред него и подигравателно казваха: „Да живее царят на юдеите!“ 30 Заплюваха го, а след това взеха тръстиката и го заудряха с нея по главата. 31 Когато се поругаха с него, те му свалиха мантията, облякоха го отново в неговите дрехи и го отведоха да бъде разпънат на кръст.

Исус е разпънат на кръст

32 По пътя видяха един човек от Киринея на име Симон и го накараха да носи кръста на Исус. 33 Когато стигнаха до мястото, наречено Голгота, което означава „Лобно място“, 34 войниците дадоха на Исус да пие вино, смесено с жлъчка, но след като го опита, той отказа да го изпие. 35 Приковаха го на един кръст, после си поделиха дрехите му, като хвърлиха жребий, 36 и седнаха там, за да го пазят. 37 Над главата му сложиха надпис с отправеното срещу него обвинение: „ ТОВА Е ИСУС, ЦАРЯТ НА ЮДЕИТЕ.“ 38 Заедно с него бяха разпънати двама разбойника – единият от дясната, а другият от лявата му страна. 39 Хората, които минаваха оттам, го обиждаха, поклащаха глави 40 и казваха: „Ти, който щеше да събаряш храма и да го строиш отново за три дни, я спаси себе си сега! Слез от кръста, ако си Божият Син!“

41 Главните свещеници, законоучителите и юдейските старейшини също бяха там и се присмиваха на Исус: 42 „Другите спасяваше, а себе си не може да спаси! Нали е царят на Израел? Нека сега слезе от кръста и ще му повярваме! 43 Като толкова уповаваше на Бога, нека сега Бог го избави, ако наистина му е скъп. Нали сам казваше: «Аз съм Божият Син!»“ 44 Разбойниците, разпънати заедно с него, също го обсипваха с обиди.

Исус умира

45 По обяд над цялата страна се спусна мрак, който не се вдигна три часа. 46 Около три часа Исус извика високо: „Или, Или, лама савахтани?“, [j] което значи: „Боже мой, Боже мой, защо си ме изоставил?“

47 Някои от онези, които стояха там, чуха това и казаха: „Вика Илия.“ [k]

48 Един от тях веднага изтича, напои с оцет една гъба и като я набучи на тръстикова пръчка, даде на Исус да пие от нея. 49 Но другите хора казаха: „Остави го! Нека да видим дали Илия [l] ще дойде да го спаси.“

50 Исус извика високо още веднъж и след това издъхна.

51 В този момент завесата [m] в храма се раздра на две от горе до долу. Земята се разтърси и скалите се напукаха. 52 Гробовете се отвориха и много от Божиите хора, които бяха умрели, възкръснаха. 53 Те излязоха от гробовете и след като Исус възкръсна, отидоха в святия град и се явиха на много хора.

54 Стотникът [n] и войниците, които пазеха Исус, видяха земетресението и всичко, което стана. Те много се изплашиха и казаха: „Той наистина бе Божий Син!“

55 Много жени стояха там и гледаха отдалеч. Това бяха жените, които бяха следвали Исус от Галилея, за да се грижат за него. 56 Там бяха Мария Магдалина, Мария – майката на Яков и Йосиф, и майката на Зеведеевите синове.

Погребението на Исус

57 Същата вечер в Ерусалим дойде един богат човек от Ариматея на име Йосиф, който също беше ученик на Исус. 58 Той отиде при Пилат [o] и поиска тялото на Исус. Пилат нареди на войниците да му го дадат. 59 Тогава Йосиф взе тялото, зави го в ново ленено платно 60 и го положи в своята нова, наскоро изсечена в скалата гробница. 61 Мария Магдалина и другата Мария останаха да седят пред гробницата.

Гробницата на Исус се охранява

62 Беше Подготвителен ден. [p] На следващия ден главните свещеници и фарисеите [q] се срещнаха с Пилат [r] 63 и му казаха: „Господарю, спомняме си, че докато беше още жив, този самозванец каза: «След три дни ще възкръсна.» 64 Дай заповед да пазят гробницата, докато минат три дни, защото учениците му може да дойдат и да откраднат тялото, а след това да кажат на хората: «Той възкръсна от мъртвите.» Тази последна лъжа ще бъде по-лоша от онова, което говореха за него по-рано.“

65 Пилат им каза: „Вземете няколко войника и идете да пазите гробницата както знаете.“ 66 Те отидоха на гробницата, запечатаха входа и поставиха там стража.

Footnotes:

 1. Матей 27:2 + Пилат Понтийски Римският император на Юдея – 26-36 г. сл. Хр.
 2. Матей 27:9 + Еремия Божий пророк от 600 г. пр. Хр.
 3. Матей 27:10 „Те взеха … заповяда“ Вж. Зах. 11:12-13; Ер. 32:6-9.
 4. Матей 27:11 + Пилат Понтийски Римският император на Юдея – 26-36 г. сл. Хр.
 5. Матей 27:15 + Пасха Важен свят ден за юдеите. Всяка година на този ден те ядат специално ястие, за да помнят, че Бог ги е избавил от робство в Египет по времето на Моисей.
 6. Матей 27:16 Варава В някои гръцки ръкописи името е „Исус Варава“.
 7. Матей 27:17 + Пилат Понтийски Римският император на Юдея – 26-36 г. сл. Хр.
 8. Матей 27:17 + Месията „Помазаникът“ (Христос) или Божият избраник.
 9. Матей 27:27 + Пилат Понтийски Римският император на Юдея – 26-36 г. сл. Хр.
 10. Матей 27:46 Цитат от Пс. 22:1.
 11. Матей 27:47 „Вика Илия.“ Обръщението „Боже мой“ ( „Или“ на еврейски или „Елои“ на арамейски) прозвучава на хората като името на Илия, известния Божий пророк от ок. 850 г. пр. Хр.
 12. Матей 27:49 + Илия Виден израелски водач и Божий пророк в продължение на 25 години до ок. 850 г. пр. Хр. По времето на Исус евреите са очаквали Илия да дойде отново, преди Месията. Вж. Мал. 4:5-6.
 13. Матей 27:51 + завесата Завесата разделя вътрешното светилище („Най-Святото Място“) от предната част на Скинията или на Храма в Ерусалим. Тя е символ на духовната преграда, възпираща хората да влязат в Божието присъствие. Когато Исус умира, завесата се раздира (Мат. 27:51) в знак на това, че в небесния храм пътят към Бога е вече отворен. Вж. още Евр. 10:19,20.
 14. Матей 27:54 + стотник Римски военачалник, на когото са подчинени 100 войника.
 15. Матей 27:58 + Пилат Понтийски Римският император на Юдея – 26-36 г. сл. Хр.
 16. Матей 27:62 + Подготвителен ден Петък, денят преди еврейската събота (Шабат).
 17. Матей 27:62 + фарисеи Еврейска религиозна група, която твърди, че стриктно спазва всички еврейски закони и обичаи.
 18. Матей 27:62 + Пилат Понтийски Римският император на Юдея – 26-36 г. сл. Хр.
Bulgarian New Testament: Easy-to-Read Version (ERV-BG)

Copyright © 2004 by World Bible Translation Center

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes