A A A A A
Bible Book List

Матей 26 Bulgarian New Testament: Easy-to-Read Version (ERV-BG)

Юдейските водачи кроят планове да убият Исус

26 След като изрече всички тези думи, Исус каза на учениците си: „Знаете, че след два дни е Пасха [a] и на този ден Човешкият Син [b] ще бъде предаден, за да го разпънат на кръст.“

Тогава главните свещеници и юдейските старейшини се събраха в двора на първосвещеника Каяфа и се наговориха да хванат Исус чрез измама и да го убият. Но си казваха: „Не трябва да го арестуваме по време на празника, за да не се разбунтува народът.“

Една жена прави нещо специално

Исус беше във Витания, в къщата на Симон прокажения, когато една жена се приближи до него с алабастров съд, пълен със скъпо миро, и го изля на главата му, докато той се хранеше. Учениците видяха това, ядосаха се и говореха помежду си: „Защо беше нужно такова прахосничество? Това миро можеше да се продаде за много пари, които да се раздадат на бедните.“

10 Но Исус знаеше какво си мислят и им каза: „Защо тревожите жената? Тя извърши нещо прекрасно за мен. 11 С вас винаги ще има бедни, но аз няма да съм винаги с вас. [c] 12 Тя изля това миро върху тялото ми, за да ме приготви за моето погребение. 13 Истина ви казвам: където и да се провъзгласява тази Блага вест по целия свят, ще се разказва също и за това, което тя извърши, за да я помнят хората.“

Юда се съгласява да предаде Исус

14 Тогава един от дванадесетте ученика, наречен Юда Искариотски, отиде при главните свещеници 15 и каза: „Колко ще ми дадете, ако ви предам Исус?“ Те му предложиха тридесет сребърника 16 и от този момент Юда зачака най-подходящото време, за да им предаде Исус.

Пасхалната вечеря

17 В първия ден на празника на безквасните хлябове [d] учениците дойдоха при Исус и казаха: „Къде искаш да ти приготвим да ядеш пасхалната вечеря?“

18 Исус отговори: „Идете в града при един човек, когото познавам, и му кажете: «Учителят заръча: Определеното време наближава. Ще празнувам Пасха [e] с учениците си в твоя дом.»“

19 Учениците направиха както им каза Исус и приготвиха пасхалното ядене.

20 Вечерта Исус седеше на масата с дванадесетте си ученика. 21 Докато се хранеха, той каза: „Истина ви казвам: един от вас ще ме предаде!“

22 Учениците много се наскърбиха и един след друг започнаха да го питат: „Господи, не съм аз, нали?“

23 Исус отговори: „Ще ме предаде този, който е натопил ръката си в блюдото заедно с мен. 24 Човешкият Син [f] ще си иде, точно както казват Писанията за него, но горко на онзи, който го предаде. За този човек щеше да бъде по-добре никога да не се беше раждал.“

25 Юда, който щеше да го предаде, попита: „Не съм аз, нали, Учителю?“

Исус отговори: „Сам го каза.“

Господната вечеря

26 Докато се хранеха, Исус взе хляба, благодари на Бога и го разчупи. После го даде на учениците си и каза: „Вземете и яжте. Това е моето тяло.“

27 След това взе чашата, благодари на Бога и я даде на учениците, като им каза: „Нека всеки от вас пие, 28 защото това е моята кръв на завета, който Бог сключва с вас. Тя се пролива за много хора, за да бъдат простени греховете им. 29 Казвам ви: няма вече да пия от това вино до онзи ден, в който ще пия с вас ново вино в царството на моя Баща.“

30 След това изпяха един химн и отидоха на Елеонската планина. [g]

Исус предсказва, че всичките му ученици ще го изоставят

31 Исус каза на учениците: „Заради това, което ще ми се случи, тази нощ всички вие ще се разбягате и ще ме изоставите, защото Писанието казва:

«Ще убия овчаря
    и овцете ще се разбягат.» [h]

32 Но след като бъда възкресен, ще отида в Галилея преди вас.“

33 Петър каза: „Дори всички останали да те изоставят заради това, което ще ти се случи, аз никога няма да те изоставя.“

34 Исус отвърна: „Истина ти казвам: тази нощ, преди да пропее петелът, три пъти ще си се отрекъл от мен.“

35 Но Петър му каза: „Никога няма да се отрека от теб, дори ако трябва да умра заедно с теб.“ Същото заявиха и всички останали ученици.

Исус се моли сам

36 Тогава Исус отиде с тях на едно място, наречено Гетсимания, и им каза: „Поседете тук, докато отида там да се помоля.“ 37 После взе със себе си Петър и двамата Зеведееви синове и започна да тъгува и да се терзае. 38 Каза им: „Душата ми се раздира от скръб. Останете тук и бъдете нащрек заедно с мен.“

39 След това Исус се отдалечи малко от тях, падна по очи и започна да се моли: „Отче мой, ако е възможно, нека тази чаша ме отмине! Но направи така, както искаш ти, а не както искам аз.“ 40 След това се върна при учениците си и ги завари заспали. Той каза на Петър: „Нима не можахте един час да останете нащрек заедно с мен? 41 Бъдете нащрек и се молете, за да не се поддадете на изкушение. Духът ви иска да извърши онова, което е правилно, но тялото ви е слабо.“

42 За втори път Исус се отдалечи и започна да се моли: „Отче мой, ако не е възможно тази чаша да ме отмине, без да я изпия, моля се волята ти да се изпълни.“

43 След това се върна при учениците си и отново ги завари заспали, защото клепачите им бяха натежали. 44 Той ги остави и отиде да се моли за трети път, като каза същите думи.

45 След това се върна при учениците си и каза: „Още ли спите и си почивате? Дойде времето Човешкият Син [i] да бъде предаден в ръцете на грешни хора. 46 Станете! Да вървим. Ето – идва този, който ще ме предаде!“

Исус е арестуван

47 Докато Исус казваше това, дойде Юда – един от дванадесетте ученика. С него имаше много хора с ножове и сопи, изпратени от главните свещеници и старейшините на народа. 48 Този, който щеше да го предаде, се беше уговорил с тях да им даде знак: „Когото целуна, той е. Него хванете!“ 49 Юда се приближи до Исус и му каза: „Здравей, Учителю!“ И го целуна.

50 Исус отговори: „Приятелю, направи това, за което си дошъл.“

Тогава мъжете се приближиха, сграбчиха Исус и го арестуваха. 51 Когато се случи това, един от учениците му изтегли ножа си, удари с него слугата на първосвещеника и му отряза ухото.

52 Исус му каза: „Прибери ножа си на мястото му. Който вади нож, от нож умира. 53 Нима мислиш, че не мога да помоля моя Баща и той незабавно да изпрати повече от дванадесет легиона [j] ангели да ми помогнат? 54 Но как тогава ще се изпълни казаното в Писанията, че всичко трябва да стане по този начин?“

55 След това Исус каза на тълпите хора: „Идвате да ме хванете с ножове и сопи, сякаш съм престъпник. Всеки ден седях в храма и поучавах, но не ме арестувахте. 56 Всичко това обаче става, за да се изпълни писаното от пророците.“ Тогава всички ученици го оставиха и избягаха.

Исус пред юдейските водачи

57 Хората, които арестуваха Исус, го отведоха в дома на първосвещеника Каяфа, където се бяха събрали законоучителите и старейшините. 58 Петър следваше Исус на разстояние и влезе след него в двора на първосвещеника, където седна със стражите, за да види какво ще стане.

59 Главните свещеници и целият Синедрион [k] се опитваха да намерят лъжесвидетели срещу Исус, за да могат да го убият. 60 Много хора дойдоха и дадоха лъжливи показания, но въпреки това съветът не можеше да намери причина да го убие. Накрая дойдоха двама души 61 и заявиха: „Този човек каза: «Мога да разруша Божия храм и да го построя отново за три дни.»“

62 Тогава първосвещеникът се изправи и каза на Исус: „Тези хора свидетелстват срещу теб. Няма ли да кажеш нещо за това, в което те обвиняват?“ 63 Но Исус не отговори.

Първосвещеникът отново му каза: „Заклевам те в живия Бог! Кажи ни, ти ли си Месията, [l] Божият Син?“

64 Исус отговори: „Сам го каза. Но казвам ви: отсега нататък ще виждате Човешкия Син [m] да седи от дясната страна на Всемогъщия и да идва на небесните облаци.“

65 Тогава първосвещеникът разкъса дрехите си [n] и каза: „Този човек богохулства! Нима ни са нужни други свидетели? Току-що чухте богохулството. 66 Какво отсъждате?“

Юдеите отговориха: „Той е виновен и трябва да умре.“

67 И започнаха да го заплюват в лицето, да го бият с юмруци и да му удрят плесници. 68 „Покажи ни, че си пророк, ти, който твърдиш, че си Месията! Отгатни кой те удари!“ – казваха те.

Петър се отрича от Исус

69 През това време Петър седеше в двора. Една прислужница се приближи до него и каза: „Ти също беше с Исус от Галилея.“

70 Но Петър отрече пред всички с думите: „Не зная за какво говориш.“

71 След това излезе от двора, а на вратата го видя друга прислужница, която каза пред хората там: „Този човек беше с Исус от Назарет.“

72 И още веднъж Петър отрече, като се закле: „Не познавам този човек!“

73 Малко след това няколко души, които стояха там, се приближиха до Петър и му казаха: „Ти наистина си един от онези, които го следваха. Начинът, по който говориш, те издава.“

74 Тогава той започна да се проклина и да им се кълне: „Не познавам този човек!“ Точно тогава пропя петел. 75 Петър си спомни какво му беше казал Исус: „Преди да пропее петелът, ще си се отрекъл от мен три пъти.“ После излезе навън и горчиво заплака.

Footnotes:

 1. Матей 26:2 + Пасха Важен свят ден за юдеите. Всяка година на този ден те ядат специално ястие, за да помнят, че Бог ги е избавил от робство в Египет по времето на Моисей.
 2. Матей 26:2 + Човешкият Син Името, с което Исус най-често говори за себе си. На староеврейски или арамейски фразата означава „човешко същество“ или „човечество“, но в Дан. 7:13-14 тя се използва за бъдещия спасител и цар – Месията, който Бог ще изпрати да спаси хората.
 3. Матей 26:11 С вас … вас Вж. Втор. 15:11.
 4. Матей 26:17 + Празник на безквасните хлябове Важна празнична седмица за юдеите. В Стария Завет тя започва от деня след Пасха, но по това време двата празника са се слели в един.
 5. Матей 26:18 + Пасха Важен свят ден за юдеите. Всяка година на този ден те ядат специално ястие, за да помнят, че Бог ги е избавил от робство в Египет по времето на Моисей.
 6. Матей 26:24 + Човешкият Син Името, с което Исус най-често говори за себе си. На староеврейски или арамейски фразата означава „човешко същество“ или „човечество“, но в Дан. 7:13-14 тя се използва за бъдещия спасител и цар – Месията, който Бог ще изпрати да спаси хората.
 7. Матей 26:30 + Елеонска планина Маслинова планина; хълм, разположен източно от Ерусалим, откъдето се вижда храмът.
 8. Матей 26:31 Захария 13:7
 9. Матей 26:45 + Човешкият Син Името, с което Исус най-често говори за себе си. На староеврейски или арамейски фразата означава „човешко същество“ или „човечество“, но в Дан. 7:13-14 тя се използва за бъдещия спасител и цар – Месията, който Бог ще изпрати да спаси хората.
 10. Матей 26:53 + легион В римската армия легионът е съставен от около 6000 войника.
 11. Матей 26:59 + Синедрион Върховният съвет на евреите, който служи и като съд.
 12. Матей 26:63 + Месията „Помазаникът“ (Христос) или Божият избраник.
 13. Матей 26:64 + Човешкият Син Името, с което Исус най-често говори за себе си. На староеврейски или арамейски фразата означава „човешко същество“ или „човечество“, но в Дан. 7:13-14 тя се използва за бъдещия спасител и цар – Месията, който Бог ще изпрати да спаси хората.
 14. Матей 26:65 разкъса дрехите си Разкъсването на дрехите често означава, че се скърби или се оплаква някого. Тук това е знак, че първосвещеникът е разгневен и счита тези думи за богохулство, заслужаващо смъртно наказание.
Bulgarian New Testament: Easy-to-Read Version (ERV-BG)

Copyright © 2004 by World Bible Translation Center

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes